GRI-index

GRI Code

Indicator

Toelichting

Verwijzing

GRI 102: Algemene indicatoren

1. Organisatieprofiel

   

102-1

Naam van de organisatie

Profiel Vitens

Wie we zijn

102-2

Voornaamste merken, producten en/ of diensten

Profiel Vitens

Wie we zijn

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Oude Veerweg 1, 8019 BE Zwolle

 

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is

Profiel Vitens

Wie we zijn

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Corporate governance

Governance in het kort

102-6

Afzetmarkten

Corporate governance
i. Vitens levert drinkwater in alle gemeenten in de provincies Friesland, Gelderland, Overijssel, Utrecht (behalve Vianen) en Flevoland. Ook
levert Vitens water in de gemeenten Hilversum en Wijdemeren (Loosdrecht, Breukeleveen), Bodegraven-Reeuwijk (Bodegraven), Nieuwkoop, Giessenlanden (Arkel), Meppel (Nijeveen) en de gemeente Westerveld (Havelte, Darp, Havelterberg, Uffelte, Diever, Wapserveen, Vledder, Frederiksoord, Nijensleek, Wilhelminaoord, Vledderveen DR, Doldersum, Boschoord, Zorgvlied, Wateren)
ii. sectoren bediend; alle sectoren in ons voorzieningsgebied
iii. soorten klanten en begunstigden: particiuliere en zakelijke klanten in ons voorzieningsgebied

Wie we zijn, Governance in het kort

102-7

Omvang van de verslaggevende organisatie

Profiel Vitens, kerncijfertabel en Financiële resultaten

Wie we zijn, Kerncijfers en Financiële resultaten

102-8

Samenstelling medewerkersbestand

Onze mensen

Waarde voor onze medewerkers

102-9

Omschrijving van de keten van de organisatie

Waardecreatiemodel

Ons waardecreatiemodel

102-10

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode

Er hebben geen aanzienlijke wijzigingen qua omvang, structuur, eigendom of toeleveringsketen van de organisatie plaatsgevonden

Reikwijdte

102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie

Vitens past het voorzorgsprincipe toe op haar niet-financiële risico's. Deze risico's en de beheersing daarvan staan beschreven in de paragraaf risicomanagement

Risicomanagement

102-12

Extern ontwikkelde economische, aan milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven

Global Reporting Initiative; ISO-normeringen voor veiligheid, kwaliteit, milieu, risicomanagement; duurzaam terreinbeheer

Beschermen en verbeteren kwaliteit grondwaterbronnen, Energie en klimaat, Risicomanagement, Governance in het kort en Over dit verslag

102-13

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en (inter)nationale belangenorganisaties

Brancheorganisatie: Vewin, WWb Kennisinstellingen/verenigingen: Kiwa Water Research, Wetsus, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland, NextGenerationInfra

Websites van desbetreffende verenigingen en Vitens.nl

2. Strategie

102-14

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie

Voorwoord

Voorwoord

3. Ethiek en integriteit

102-16

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode

Corporate governance en risicomanagement

Governance in het kort en Risicomanagement

4. Bestuursstructuur

102-18

De bestuursstructuur van de organisatie

Corporate governance

Wie we zijn, Risicomanagement en Governance in het kort

5. Overleg met belanghebbenden

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden

Stakeholdertabel

Stakeholderdialoogtabel

102-41

Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst

 

Waarde voor onze medewerkers

102-42

Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden

De selectie van stakeholders vindt plaats op basis van een inschatting van het wederzijdse belang van de belanghebbenden en Vitens

Stakeholdermanagement

102-43

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken

Stakeholdertabel geeft aan op welke manier de belanghebbenden worden betrokken. De frequentie wisselt per groep of dialoogstructuur en wordt - waar relevant - in de tabel genoemd. Voor het opstellen van het jaarverslag is een apart engagementproces toegepast

Stakeholderdialoogtabel

102-44

Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen

Stakeholdertabel

Stakeholderdialoogtabel

6. Verslaggevingsprofiel

102-45

Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen

Vastlegging en reikwijdte

Reikwijdte

102-46

Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten

Materialiteitsmatrix

Materialiteit (stakeholdermanagement)

102-47

Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld

Voor de materiële onderwerpen waar de beschikbare GRI KPI's onvoldoende werden geacht, hebben we onze eigen KPI vermeld. Deze KPI's worden grotendeels per kwartaal gerapporteerd en gebruikt voor sturing

Stakeholdermanagement

102-48

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering

2020 is het laatste jaar van de huidige strategieperiode 2018-2020. Voor de materiële indicatoren wordt gebruikgemaakt van de materialiteitsanalyse uit 2019, zoals gerapporteerd in het jaarverslag van 2019

Onze strategie en Stakeholdermanagement

102-49

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslaggevingsperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening

Er zijn echter geen significante veranderingen gerelateerd aan de organisatie

Onze strategie, Stakeholdermanagement, Over dit verslag en Materialiteit

102-50

Verslaggevingsperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft

Dit verslag heeft betrekking op de periode 1 januari 2020 - 31 december 2020

Over dit verslag

102-51

Datum van het meest recente vorige verslag

Jaarverslag 2019, gepubliceerd in april 2020

Over dit verslag

102-52

Verslaggevingscyclus

Jaarlijks

Over dit verslag

102-53

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan

communicatie@vitens.nl

Over dit verslag

102-54

GRI-toepassingsniveau

Toepassingsniveau CORE. We hebben separaat 'MORE' rapportages toegevoegd

Rapportagecriteria niet-financiële informatie

102-55

GRI Content Index

Toepassingsniveau CORE

Rapportagecriteria niet-financiële informatie en GRI-index

102-56

Beleid met betrekking tot assurance

Corporate governance, reikwijdte en rapportagecriteria niet-financiële informatie

Reikwijdte, Risicomanagement, Governance in het kort, Assurancerapport bij de duurzaamheidsinformatie 2020 en Verslag van de Raad van Commissarissen

GRI 103: Managementaanpak

103-1/2/3

Managementaanpak

De materiële onderwerpen worden toegelicht in Stakeholdermanagement. De managementaanpak wordt toegelicht in het waardecreatiemodel, de connectiviteitsmatrix en de begrippenlijst en rapportagedefinities

Stakeholdermanagement, Ons waardecreatiemodel, Connectiviteitsmatrix, Begrippenlijst en rapportagedefinities

Materiële indicatoren die Vitens rapporteert volgens GRI

Financiële gezondheid

DMA

 

Managementaanpak in de begrippenlijst en rapportagedefinities

Begrippenlijst en rapportagedefinities

201-1

Rendement uit een financieel gezond bedrijf

Vitens is een financieel gezond bedrijf met een goede balans tussen de prijs van drinkwater, de solvabiliteit en het rendement voor aandeelhouders

Waarde voor onze aandeelhouders, Financiële resultaten

Materiële indicatoren die Vitens rapporteert, die gedeeltelijk of niet met GRI overeenkomen

Bescherming grondwaterbronnen

DMA

 

Managementaanpak in de begrippenlijst en rapportagedefinities

Begrippenlijst en rapportagedefinities

In-house KPI

Verontreinigingsindex bronnen (VI)

Binnen de GRI-indicatoren is geen indicator gericht op beschermingsmaatregelen. De indicator die wij hebben gekozen is additioneel op de GRI-indicator 303-2. Met de KPI verontreinigingsindex bronnen wil Vitens scherper gaan sturen op de kwaliteit van de bronnen met als ideaal een schone bron

Beschermen en verbeteren kwaliteit grondwaterbronnen

Kwaliteit van drinkwater

DMA

 

Managementaanpak in de begrippenlijst en rapportagedefinities

Begrippenlijst en rapportagedefinities

In-house KPI

Waterkwaliteitsindex (WKI)

Binnen de GRI-indicatoren is er geen indicator die op effectieve wijze de geambieerde kwaliteit weergeeft. GRI-indicatoren 301, 302 en 305 en 301-3 zijn gericht op milieueffecten en niet op kwaliteit. GRI-indicatoren 417-1 en 417-2 zijn indicatoren gericht op de informatievoorziening van producten waarmee we het onderwerp niet inhoudelijk of kwalitatief kunnen onderbouwen. De WKI is een extern gedefinieerde monitoringsmethode die past binnen de Drinkwaterwet en is daarmee uitstekend voor deze ambitie

Verbeterde drinkwaterkwaliteit

Leveringszekerheid van drinkwater

DMA

 

Managementaanpak in de begrippenlijst en rapportagedefinities

Begrippenlijst en rapportagedefinities

In-house KPI

Ondermaatse leveringsminuten (OLM)

Binnen de GRI-indicatoren is er geen indicator die op effectieve wijze de geambieerde kwaliteit weergeeft. GRI-indicatoren 301, 302 en 305 en 301-3 zijn gericht op milieueffecten en niet op kwaliteit. GRI-indicatoren 417-1 en 417-2 zijn indicatoren gericht op de informatievoorziening van producten waarmee we het onderwerp niet inhoudelijk of kwalitatief kunnen onderbouwen. OLM is een extern gedefinieerde monitoringsmethode die past binnen de Drinkwaterwet en is daarmee uitstekend voor deze ambitie. Om voldoende transparantie te geven over deze indicator hebben we ook gekozen voor de KPI waarmee we de meest negatieve/ ongewenste situatie voor de organisatie kunnen duiden

Begrippenlijst en rapportagedefinities

SDG 6

Schoon water en sanitair

 

Verbeterde drinkwaterkwaliteit en leveringszekerheid van drinkwater

Duurzame energie

DMA

 

Managementaanpak in de begrippenlijst en rapportagedefinities

Begrippenlijst en rapportagedefinities

302-1

Energie

Vitens monitort het energieverbruik en zoekt naar mogelijkheden om duurzame energie op te wekken en hiermee de broeikasgassen te beperken

Energie en klimaat

305-1 en 305-2

CO2-uitstoot (in kton CO2eq)

Vitens streeft naar een zo laag mogelijke CO2-footprint. In het jaarverslag over 2020 wordt gerapporteerd over de KPI CO2-emissies

Energie en klimaat, Begrippenlijst en rapportagedefinities

SDG 9

Industrie, innovatie en infrastructuur

Vitens streeft naar het beperken van de hoeveelheid relevante broeikasgasemissies

Energie en klimaat, Begrippenlijst en rapportagedefinities

Grondwater en waterschaarste

DMA

 

Managementaanpak in de begrippenlijst en rapportagedefinities

Begrippenlijst en rapportagedefinities

In-house KPI

Aantal clusters met positief 'Operationeel verschil' en Aantal clusters met voldoende 'Totale reserves'

GRI 303 is van toepassing op deze in-house KPI. Echter, is er geen GRI-indicator die de beschikbaarheid van grondwater in bronnen aangeeft. Daarom wordt er gerapporteerd over het aantal clusters, waaruit blijkt dat Vitens zich inzet voor een goede balans van watervraag en beschikbaarheid van voldoende schone bronnen

Beschermen en verbeteren kwaliteit grondwaterbronnen

SDG 6

Schoon water en sanitair

 

Beschermen en verbeteren kwaliteit grondwaterbronnen

SDG 12

Verantwoorde consumptie en productie

 

Beschermen en verbeteren kwaliteit grondwaterbronnen

Klantgerichte dienstverlening

DMA

 

Managementaanpak in de begrippenlijst en rapportagedefinities

Begrippenlijst en rapportagedefinities

102-43 & 102-44

Resultaten en conclusies klanttevredenheidsonderzoek

Vitens streeft naar het goed en snel helpen van klanten. De dienstverlening wordt ieder half jaar gemeten middels de KPI Service Tevredenheids Index (STI)

Klantgerichte dienstverlening

Niet-Materiële indicatoren die Vitens wel rapporteert volgens GRI

Over onze medewerkers

403-9

Lost Time Injury Frequency (LTIF)

In het jaarverslag wordt alleen gerapporteerd over de LTIF, het ziekteverzuim en, in geval deze zich voordoen, werkgerelateerde sterfgevallen van Vitensmedewerkers in Nederland. De ODR, LDR en AR zijn indicatoren die wij niet rapporteren, maar wel meten. Deze cijfers zijn bij ons op te vragen. Omdat onze werkzaamheden in Nederland uitgevoerd worden, is het niet relevant om te rapporteren over ongevallen die plaatsvinden in andere landen. We rapporteren in het jaarverslag niet de LTIF van onderaannemers. Deze wordt wel met het management besproken. Voor de LTIF wordt niet gerapporteerd over geslacht vanwege non-discriminatie

Waarde voor onze medewerkers