Continuïteit

Kengetallen

Netto resultaat

Ondanks de investeringen die veel van ons vragen, maken we op korte termijn winst. De winst bedroeg over 2020 € 23,9 miljoen en is hoger dan de winst over 2019 (€ 11,1 miljoen). Het verschil is te verklaren doordat we de tarieven in 2019 moesten verlagen vanwege overschrijding van de WACC in 2017. De prijs voor een kuub (m³) drinkwater lag in 2020 met € 1,00 per m³ iets hoger dan in 2019 en 2018 (€ 0,96 per m³).

Het waterverbruik over 2020 is als gevolg van droge periodes, thuiswerken en thuis recreëren flink gestegen ten opzichte van 2019: van 349,4 naar 363,1 miljoen m³.

Solvabiliteit

De solvabiliteit is een belangrijke graadmeter voor de continuïteit van de organisatie. De solvabiliteit geeft op de balans de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen. Volgens de continuïteitsdoelstellingen in het financieel beleid streeft Vitens naar een solvabiliteit van minimaal 30 procent. In 2020 bedroeg onze solvabiliteit 29,4 procent (2019: 29,2 procent), waarmee we niet hebben voldaan aan de doelstelling. Het hernieuwde financieel beleid stelt dat bij een solvabiliteit lager dan 30 procent Vitens in beginsel geen dividend uitkeert. Dit betekent dan ook dat Vitens over het resultaat van 2020 aan haar aandeelhouders zal voorstellen in principe geen dividend uit te keren.

Tarief

Als drinkwaterbedrijf streven we naar een betaalbaar drinkwatertarief voor onze klanten. Het drinkwatertarief is in 2020 licht gestegen ten opzichte van 2019 en 2018 (€ 0,96 per m³). Het tarief is gebaseerd op het vastrechttarief (tarief ongeacht verbruik) en het variabele tarief (tarief afhankelijk van gemiddeld gebruik huishouden). Bij een gemiddeld verbruik van 110 m³ bedroeg in 2020 het tarief € 1,00 per m³, exclusief belastingen.

Investeringen

Vitens staat de komende jaren voor een enorme investeringsopgave. Toenemende droogte, groeiend watergebruik, vervangingsinvesteringen en thema’s als cyberveiligheid hebben hun impact op de infrastructuur. In 2020 hebben we voor in totaal € 163,6 miljoen aan investeringen gerealiseerd. Dat bedrag ligt hoger dan vorig jaar en fors hoger dan de jaren ervoor (2019: € 146,4 miljoen, 2018: € 129,5 miljoen euro, 2016 en 2017: circa € 100 miljoen). Onze investeringen zijn hoofzakelijk gericht op leveringszekerheid, zodat we onze klanten nu en in de toekomst voldoende en schoon drinkwater kunnen leveren.

Investeringen

De investeringen uit 2020 betroffen grotendeels investeringen voor uitbreiding en vervanging van onze infrastructuur. Zo hebben we vanwege een toenemende drinkwatervraag door economische ontwikkelingen en bevolkingsgroei geïnvesteerd in capaciteitsuitbreiding van ons waterleidingnet en leidingen vervangen. Ook hebben we saneringen en reconstructies van leidingen uitgevoerd en geïnvesteerd in veiligheid, cybersecurity en de SAP-transformatie.