Bestuursverklaring

De directie van Vitens verklaart naar beste weten:

  • Dat de jaarrekening 2020 een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie per 31 december 2020 en het resultaat over 2020 van Vitens en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen.

  • Dat het jaarverslag een getrouw beeld geeft van de toestand op de balansdatum per 31 december 2020 en de gang van zaken gedurende het boekjaar bij Vitens.

  • Dat in het jaarverslag de wezenlijke risico’s zijn beschreven waarmee Vitens wordt geconfronteerd.

Zwolle, 15 maart 2021

Jelle Hannema, voorzitter

Marike Bonhof, lid directie