Ongewenst effect WACC-methodiek

Vitens staat de komende jaren voor een enorme investeringsopgave. Toenemende droogte, groeiend watergebruik en thema’s als cyberveiligheid hebben hun impact op de infrastructuur. Bij de financiering daarvan wordt Vitens echter beperkt door het huidige systeem van winstregulering, de zogeheten WACC.

Vitens kan de benodigde investeringen op twee manieren financieren: met leningen of uit eigen vermogen. Te veel lenen brengt onze solvabiliteit en daarmee onze financiële gezondheid in gevaar. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden voor financiering van investeringen uit eigen vermogen beperkt. Dat komt door het huidige systeem van winstregulering.

In de Drinkwaterwet staat namelijk dat een drinkwaterbedrijf jaarlijks een maximaal percentage aan bedrijfsresultaat mag genereren. Dat percentage is afhankelijk van de vooraf vastgestelde gemiddelde kostenvoet weighted avarage cost of capital (WACC), oftewel het gewogen rendement op het vreemd en eigen vermogen.

Verlaging WACC vormt risico voor financierbaarheid

De WACC wordt elke twee jaar vastgelegd en is voor 2020-2021 bepaald op 2,75 procent. Een significante verlaging ten opzichte van de jaren ervoor (2018 en 2019: 3,4 procent, 2016 en 2017: 4,2 procent). Dit komt mede door de lage rente op de kapitaalmarkt: een van de variabelen die de WACC bepaalt.

Een lage WACC vormt een risico voor de financierbaarheid van Vitens, juist in een situatie waarin grote en extra investeringen noodzakelijk zijn.

Lobby voor een investeringsbestendige systematiek

In 2020 hebben we met andere drinkwaterbedrijven en provincies gelobbyd bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer voor een betere invulling van de WACC. Dit heeft onder meer geleid tot een breed aangenomen motie die de minister oproept om in gesprek te gaan over de problematiek.

De huidige WACC-systematiek voorziet niet in de investeringsruimte die nodig is om de uitdagingen het hoofd te bieden waar we als sector voor staan, zoals het klimaat, onze vervangingsopgave en stijgend watergebruik. 

Een dringende oproep aan de minister
“De lage WACC zorgt ervoor dat we ofwel geen investeringen kunnen doen ofwel meer moeten lenen”, zegt Marike Bonhof, CFO en directielid van Vitens. “Het eerste is geen optie: we blijven altijd de leveringszekerheid van drinkwater garanderen. Het tweede is hoogst onwenselijk, omdat onze financiële gezondheid dan in gevaar komt.” Bonhof deed een dringende oproep aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat om de methodiek nog eens grondig te bestuderen. Lees het hele interview.