Connectiviteitsmatrix

Oorsprong van onze strategische richting

Hoe realiseren we de strategie?

Voor wie en hoe is dit uiteindelijk belangrijk?

Nr.

Materiële thema's

Strategische agenda

Risico benoemd in de risico inventarisatie

Value drivers

Operationele KPI's

Target

Beoogde impact

SDG

Stakeholdergroepen

Resultaat

1

Bescherming grondwaterbronnen

Voldoende beschikbare schone bronnen

Beschikbaarheid productiecapaciteit en (schone) bronnen

We beschermen onze waterbronnen en vergroten ons inzicht in de ontwikkeling van de kwaliteit van ons grondwater.

Verontreinigingsindex bronnen korte termijn, lange termijn (VI)

N.v.t.

Nederlanders kunnen rekenen op betrouwbaar en betaalbaar drinkwater, nu en in de toekomst.

SDG 6
6.3 Waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken, onbewerkt afvalwater te halveren en recyclage te verhogen.
6.5 Het geïntegreerde beheer van de waterhulpbronnen implementeren op alle niveaus, ook via gerichte grensoverschrijdende samenwerking.
6.6 Bescherming en herstellen van op water gebaseerde
ecosystemen.

SDG 12
12.2 Duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.

Klanten, (lokale) overheden, agrarische sector, andere belanghebbenden in ruimtelijke ordening

VI korte termijn 81, VI lange termijn 405

2

Kwaliteit van drinkwater

24/7 betrouwbaar en betaalbaar drinkwater

 

We passen de juiste zuiverings- en onderzoeksmethoden toe.

​​Waterkwaliteitsindex (WKI)

≤ 0,020

Vitensklanten kunnen blind vertrouwen op drinkwater van hoge kwaliteit.

SDG 6
6.1 Universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen.
6.3 De waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken, de lozing van gevaarlijke chemicaliën en materialen een halt toe te roepen en de uitstoot ervan tot een minimum te beperken waarbij ook het aandeel van onbehandeld afvalwater wordt gehalveerd en recyclage en veilige hergebruik wereldwijd aanzienlijk worden verhoogd.

Klanten

0,017

3

Leveringszekerheid van drinkwater

24/7 betrouwbaar en betaalbaar drinkwater

Beschikbaarheid productiecapaciteit en (schone) bronnen

We investeren in onderhoud, vervanging en bescherming van productiebedrijven en leidingnet.

Ondermaatse Leveringsminuten (OLM)

≤ 14 minuten

Klanten kunnen rekenen op continue levering van drinkwater.

SDG 6
6.1 Universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen.

Klanten

21:40

4

Grondwater en waterschaarste

Voldoende beschikbare schone bronnen

Beschikbaarheid productiecapaciteit en (schone) bronnen

We anticiperen op een groei of daling van de watervraag op korte en lange termijn en passen onze operatie, strategie en onze (strategische) reserves hierop aan.

Aantal clusters met positief 'Operationeel verschil'

Aantal clusters met voldoende 'Operationele reserves'

≥2 clusters

≥ 4 clusters

Nederland kan Vitens vertrouwen dat wij ons inzetten voor een goede balans tussen enerzijds een stijgende watervraag en anderszijds de beschikbaarheid van voldoende bronnen en de impact van waterwinning (bijvoorbeeld ruimtebeslag, verdroging).

SDG 6
6.4 In aanzienlijke mate de efficiëntie van het watergebruik verhogen in alle sectoren en het duurzaam winnen en verschaffen van zoetwater garanderen om een antwoord te bieden op de waterschaarste en om het aantal mensen dat af te rekenen heeft met waterschaarste, aanzienlijk te verminderen.

SDG 12
12.2 Duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.

SDG 13
13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning.

Maatschappij, klanten

2 clusters met positief 'Operationeel verschil'

1 clusters met voldoende 'Totale reserves'

5

Klantgerichte dienstverlening

Meer gemak voor de klant

 

We investeren in diensten en communicatie die de waterzaken van onze klanten duidelijker en eenvoudiger maken.

Service Tevredenheidsindex (STI)

7,8

Vitens-klanten worden snel en goed geholpen en hebben een hoge waardering voor de dienstverlening van Vitens.

 

Klanten

8,3

6

Duurzame energie

Voldoende beschikbare schone bronnen

Beschikbaarheid productiecapaciteit en (schone) bronnen

We investeren in het verduurzamen van ons energieverbruik.

CO2-uitstoot

Duurzaam opgewekte energie

N.v.t.

9 GWh

Vitens reduceert zichtbaar haar voetafdruk.

SDG 9
9.4 De infrastructuur moderniseren en industrieën aanpassen om hen duurzaam te maken, waarbij de focus ligt op een grotere doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen, waarbij alle landen de nodige actie ondernemen volgens hun eigen respectieve mogelijkheden.

Maatschappij

CO2-emissies: 154 kton

Duurzaam opgewekte energie: 5,6 GWh

7

Financiële gezondheid

24/7 betrouwbaar en betaalbaar drinkwater

 

We hanteren een financieel beleid met continuïteit als uitgangspunt.

Solvabiliteit

≥ 30%

Vitens is een financiëel gezond bedrijf met een goede balans tussen de prijs van drinkwater, de solvabiliteit en het rendement voor aandeelhouders.

SDG 9
9.1 Ontwikkelen van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur, met inbegrip van regionale en grensoverschrijdende infrastructuur, ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk welzijn, met klemtoon op een betaalbare en billijke toegang voor iedereen.

Aandeelhouders, klanten

29,4%