Stakeholdermanagement

Vitens is nauw verbonden met de maatschappij. Onze primaire opdracht is immers bijdragen aan de volksgezondheid door het continu leveren van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater. Omdat wij drinkwater van grondwater maken zijn we voor onze taak direct afhankelijk van voldoende beschikbaarheid en kwaliteit van grondwater. Klimaatverandering (droogte), maar ook intensiever bodemgebruik voor andere maatschappelijke functies als landbouw, natuur en energie zijn hierop van invloed. Daarom zetten wij in op vroegtijdige samenwerking en zijn we een proactieve gesprekspartner in het politieke en maatschappelijke debat in kwesties rondom waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid. Het feit dat klanten geen vrije keuze hebben in hun drinkwaterleverancier maakt dat wij ons extra verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van de dienstverlening en de klanttevredenheid.

We volgen maatschappelijke trends en ontwikkelingen op de voet en houden daar rekening mee in onze besluitvorming. Zij geven immers zowel direct als indirect vorm aan het speelveld waarin wij actief zijn en geven richting aan de strategie en de verwachting van stakeholders. Vanuit onze kennis en expertise signaleren wij het belang van sommige trends of ontwikkelingen, bijvoorbeeld rondom grondwaterkwaliteit en waterbeschikbaarheid. Maar uiteraard hebben wij ook te maken met algemene en bredere trends waarop wij moeten anticiperen en acteren, zoals digitalisering, klimaatverandering en (cyber)terreurdreiging.

Daarnaast zijn inzichten en verwachtingen (die we verkrijgen door middel van stakeholderonderzoeken) van stakeholders rondom dienstverlening, bedrijfsvoering of onze maatschappelijke rol voor ons ook factoren waar wij ons rekenschap van geven. Op basis van een eigen analyse en stakeholderonderzoeken heeft Vitens de volgende tien trends, ontwikkelingen en stakeholderverwachtingen geformuleerd:

  1. De kwaliteit van drinkwaterbronnen wordt beïnvloed door externe factoren.

  2. Klimaatverandering is van invloed op de beschikbaarheid van voldoende grondwater van goede kwaliteit. Partijen in de waterketen worden zich steeds meer bewust van de urgentie om het watersysteem in Nederland te verduurzamen,

  3. Klanten vinden betrouwbaar en kwalitatief goed drinkwater vanzelfsprekend.

  4. Klanten verwachten een continue beschikbaarheid van water, en er is een toenemende noodzakelijkheid om de bedrijfsvoering te beschermen tegen (digitale) dreiging.

  5. Klanten verwachten in toenemende mate een hoge klantgerichtheid en service. Hierbij hoort bijvoorbeeld steun en advies in het maken van duurzame keuzes, maar ook een verdere digitalisering van klantinteractie.

  6. In de ondergrond komen steeds meer activiteiten, zoals opwekking van energie, als oplossing voor maatschappelijke opgaven. Daarom moet Vitens blijven waken voor de drinkwaterbelangen op korte en lange termijn.

  7. De veiligheidscultuur is een belangrijk onderdeel van de gezondheid van medewerkers.

  8. Als publiek bedrijf dienen we wetgeving en integriteit hoog in het vaandel te houden en we moeten hier transparant over zijn.

  9. Kraanwater wordt steeds meer gekozen als een bijdrage aan een gezonde en duurzame levensstijl.

  10. Een duurzame en circulaire bedrijfsvoering biedt kansen voor kostenbeheersing en innovaties. Stakeholders verwachten dit dan ook in toenemende mate van ons.

Deze tien punten helpen ons bij het vormgeven van onze strategie. Het zijn thema’s die via strategie verder worden uitgediept of die ons richting geven in onze communicatie-inspanningen naar stakeholders en klanten.