In gesprek met onze stakeholders

Vitens is voortdurend in gesprek met een breed palet aan stakeholders met uiteenlopende belangen. Deze gesprekken vinden plaats op alle niveaus binnen de organisatie en zijn onderdeel van ons dagelijkse werk. De afdelingen Omgevingsmanagement en Communicatie geven actief invulling aan de stakeholderbelangen. De directie is direct betrokken bij consultatie met aandeelhouders en overheden (aandeelhoudersvergaderingen en bestuurlijk overleg op provinciaal en gemeentelijk niveau), medewerkers, belangengroeperingen en kennisinstellingen zoals Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands Christelijk Werkgeversbond (VNO-NCW) en Vewin. In dergelijke gesprekken wordt stilgestaan bij onze strategie, doelstellingen en vooruitzichten. Op basis van onze materiële thema’s en vanuit onze bestaande dialoogstructuur verkennen wij regelmatig of en welke stakeholders, organisaties of instellingen een additionele gesprekspartner voor Vitens kunnen zijn. In onderstaande tabel geven we een overzicht van stakeholders waar we in 2020 contact mee hadden en op welke manier. Voor 2021 en verder continueren we onze huidige dialoog en worden de plannen, de ambities en acties die hieruit voortvloeien opgepakt.

Stakeholdertabel

Stakeholder

Verwachtingen

Dialoog 2020

Plannen dialoog 2021 - verder

Medewerkers:

 

Veilige werkomgeving

Overleg tussen management en medewerkers en jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken

Continuering huidige dialoog

 

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Bijeenkomsten en interne communicatie (intranet, Tafel van Vitens, personeelsblad BRON, teamoverleggen)

Blijvende aandacht voor veiligheid en lerend vermogen van de organisatie

 

Open communicatie

Duurzame inzetbaarheid met behulp van programma’s rondom DNA en Strategische Personeelsplanning

Terugdringen ziekteverzuim

 

Ontwikkelings- mogelijkheden

Trainingen en opleidingen

Activatie nieuwe strategie

 

Prettige werksfeer

Veiligheid en persoonlijke ontwikkeling

 
 

Integer handelen

Medezeggenschap en Centrale Ondernemingsraad

 
  

Bewust omgaan met water

 
  

Strategiecommunicatie en activatie: Elke druppel duurzaam

 
  

Coronagerelateerde informatie

 

Klanten:

 

Lage maatschappelijke prijs (tarieven)

Communicatie over drinkwatertarieven, precario en btw-verhoging

Continuering huidige dialoog

Huishoudens

Leveringszekerheid

Communicatie via Facebook en Twitter

Communicatie rondom zuinig omgaan met water en watervriendelijk wonen

Zakelijke klanten

Hoge kwaliteit drinkwater

Verbeterde communicatie over storingen via waterstoring.nl (inclusief WhatsApp)

Invulling geven aan verbeterpunten i.r.t. customer journeys

Klanten laboratorium

Diensten- en kennisdeling

Digitale nieuwsbrief

 

Kwetsbare partijen, zoals ziekenhuizen

Communicatie bij onderhoud en storing

Klantenpanel voor toetsen van problemen en oplossingen

 
  

Relatiegesprekken zakelijke klanten

 
 

Klantvriendelijke en servicegerichte support

Begrijpelijker communiceren met klanten

 
 

Snelle en adequate klachtenafhandeling

Meterwisselingen

 
 

Tips over waterbesparing en watervriendelijk wonen

Vroege signalering en hulp voor klanten met betalingsproblemen

 
  

Communicatie over bewust omgaan met water en watervriendelijk wonen

 
  

Coronagerelateerde informatie

 

Overheden:

 

Uitvoering wettelijk taak - Continuïteit en leveringszekerheid

Bijeenkomsten met aandeelhouders en Raad van Commissarissen

Continuering huidige dialoog

Aandeelhouders (provincies en gemeenten)

Continuïteit van de onderneming – financieel beleid

Jaarverslag

Verder bespreken van maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatextremen, aantrekkende economie, krapte op de aannemersmarkt, verwachte stijging drinkwatervraag en de energietransitie

 

Lange en korte termijn Return on Investment (ROI)

WACC-problematiek i.r.t. investeringen en dividenduitkering

In gesprek over klimaatbestendig winconcept

 

Duurzame regionale gebiedsontwikkeling

Nieuwe strategie

 
 

Transparante verslaggeving

Lage maatschappelijke kosten

 
 

Inspanning op waterbesparing

Voldoen aan wet- en regelgeving

 
 

Bevorderen gezonde bodem en ecosysteem

Overleg en/of uitvoering financiële structuren, zoals onder andere precarioheffing

 
  

Gebiedsontwikkeling

 
  

Vaststellen tarieven

 
  

Commissie van Aandeelhouders

 
  

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatextremen, aantrekkende economie, krapte op de aannemersmarkt, verwachte stijging drinkwatervraag en de energietransitie

 
  

In gesprek over klimaatbestendig winconcept

 
  

Coronagerelateerde informatie

 

Overheden en bedrijven waar we mee samenwerken:

 

Continuïteit en leveringszekerheid

Contact met bestuurders en volksvertegenwoordigers op Europees, nationaal, provinciaal en lokaal niveau

Continuering huidige dialoog

Regulerende overheden (ministeries)

Ruimtelijke ordening

Bedrijfsbezoeken, presentaties, lokale communicatie

In samenwerking met partners werken aan het zuiniger omgaan met water

Overige overheden en veiligheidsregio’s

Voldoen aan wet- en regelgeving

Contact via brancheorganisaties zoals Vewin

Meetbaar maken van impact Vitens

Toezichthoudende overheden

Bodembescherming

Bijeenkomsten voor provincies en gemeenten over relevante thema’s zoals de implementatie van de Nieuwe Omgevingswet

In samenwerking met partners de maatschappelijke functies in de ruimtelijke ordening organiseren

Partners in water ecosysteem (provincies, waterschappen, gemeenten)

Veiligheid (brandweer)

Overleg met gemeenten en bevoegd gezag over onder andere verdroging, biodiversiteit, duurzame gebiedsontwikkeling, waterkwaliteit, bronbescherming en wetgeving

Landelijke kaders: beleidsnota Drinkwater, Deltaprogramma, waterbesparing, WACC-regulering, Ondergrond, Omgevingswet etc.

Partners is fysieke leefomgeving (provincies, gemeenten, LTO, TBO's)

Samenwerking op het gebied van infrastructuur van de toekomst

Bijdrage totstandkoming zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

 

Partners in de ondergrond waterketen (netbeheerders, waterschappen, infrastructurele partners)

Kennisuitwisseling en actief invulling geven aan duurzame initiatieven

Deelname aan activiteiten bij gemeenten

 

Belangenorganisaties (VNO-NCW, ..)

 

Coalitievorming rondom gezamenlijke belangen, zoals Bodemcoalitie met a.s.r. en Rabobank

 
  

Geothermie-initiatieven

 
  

Deelname landelijke versnellingstafels

 

Leveranciers:

 

Samenwerkings- mogelijkheden

Overleg tussen inkoopverantwoordelijken en leveranciers

Continuering huidige dialoog

 

Business- en productontwikkeling

Gesprekken over circulariteit in aanbestedingen (bijvoorbeeld inkoopbeleid duurzame materialen en grondstoffenpaspoort)

 

Belangengroepen:

 

Voldoen aan wetgeving en milieu-eisen

Afstemming en uitwisseling van ideeën voor onze projecten en dienstverlening

Continuering huidige dialoog

 

Samenwerkings- mogelijkheden en gezamenlijke bescherming natuur, flora en fauna en schone leefomgeving

Positieve bijdrage leveren aan realiseren biodiversiteit

 
 

Uitwisseling van kennis

Samenwerkingen aangaan met agrarische sector in relatie tot schone leefomgeving en bodem

 
 

Samenwerking op gebied van infrastructuur

Coronagerelateerde informatie

 

Onderwijs en kennisinstituten:

 

Samenwerking

Stages en afstudeerprojecten

Continuering huidige dialoog

Middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten

Kennisoverdracht

Traineeprogramma

 

Scholieren basis- en voortgezet onderwijs

Onderzoek binnen de watersector

Samenwerking en onderzoek met andere waterbedrijven

 

Kiwa Water Research

Stage- en onderzoeksmogelijkheden

Gesprekken hernieuwde toetreding Bedrijfstakonderzoek Drinkwater

 

Wetsus

Trainingen en opleidingen

Deelname aan seminars

 
 

Onderzoek en ontwikkeling

Rondleidingen

 
 

Scholieren enthousiasmeren

Kraanwaterdag

 
  

Educatieve programma’s en gastlessen via waterkennis.nl en introductie Kraanwaterdag

 
  

Kennis-, Onderzoeks- en Innovatie-agenda

 
  

Sectorsamenwerking met watereducatie

 

Media:

 

Up-to-date informatie over de activiteiten, standpunten en ambities van de onderneming

Nationale, regionale en lokale media

Continuering huidige dialoog

 

Geven van interviews en reportages

Publicaties in vakbladen

Klimaatbestendig winconcept

  

Bijeenkomsten en rondleidingen op locaties

Waterbesparing en watervriendelijk wonen

  

Sterkere positie in debat rondom duurzaam watersysteem

 
  

Zuinig omgaan met water en watervriendelijk wonen

 
  

Precario

 
  

Droogte en piekbelasting tijdens hitte