Bericht ondernemingsraad

In 2020 is hard gewerkt is aan de afronding en presentatie van de nieuwe strategie van Vitens: Elke druppel duurzaam. De ondernemingsraad is hier op verschillende manieren bij betrokken geweest. Als toehoorder in het strategieteam, tijdens workshops over nadere invulling van de uitwerking of tijdens speciale overlegbijeenkomsten waarin de strategie door de directie uitgebreid is toegelicht en de ondernemingsraad in de gelegenheid is gesteld uitgebreid vragen te stellen of te reflecteren. De ondernemingsraad steunt de nieuwe strategie en is blij dat continu wordt geïnvesteerd in de mens achter het product drinkwater.

Maar meer nog heeft 2020 voor de ondernemingsraad in het teken gestaan van de coronacrisis en de zorg voor gezondheid en veiligheid van de Vitensers. Direct na de eerste uitbraak en afkondiging van de lockdown door de regering moest iedereen vanuit huis werken. Ook voor de buitendienst werden strenge protocollen afgesproken. De directie is continu op zoek naar passende maatregelen. Er moest snel geschakeld worden en gezocht naar welke maatregelen nu het beste passen en ook draagvlak kennen bij de medewerkers. Dit betekent dus ook een rol voor de ondernemingsraad. Op verzoek van de ondernemingsraad zijn er afspraken gemaakt dat er regelmatig overleg is tussen directie, dagelijks bestuur ondernemingsraad en voorzitter Corona Regie Team. Dit heeft gezorgd voor de noodzakelijke en snelle besluitvorming. Zo heeft de ondernemingsraad praktische consequenties aangegeven en bijgedragen aan (creatieve) oplossingen en werd meegelopen tijdens veiligheidsrondes door kantoren toen die weer gedeeltelijk open mochten. Later in het verslagjaar heeft de ondernemingsraad het initiatiefvoorstel Thuiswerkregeling en Thuiswerkvergoeding ingediend. Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden.

In 2020 heeft de ondernemingsraad de directie regelmatig geadviseerd over organisatorische aanpassingen, ook als die niet onder de wet op de ondernemingsraden vielen. Het betrof onder andere advies over het uitvoeren van Stroom 2 van de SAP Transformatie, over een nieuwe kredietfaciliteit die Vitens wilde afsluiten met de Europese Investeringsbank, over de organisatieaanpassing van O&A Project support en Bedrijfsbureau en over het verplaatsen van de werkzaamheden in Arnhem naar een ander kantoor.

 

Er is in 2020 een aantal onderwerpen behandeld waarvoor instemming van de ondernemingsraad noodzakelijk was. Onder andere is instemming verleend op de vaststelling van de ambassadeursregeling en is ingestemd met een tijdelijke regeling voor de arbeidsomstandigheden gedurende de Coronacrisis (zorgdragen voor een optimale werkplek thuis en aandacht besteden aan de psychosociale arbeidsbelasting). Ook is door de ondernemingsraad ingestemd met een gemeenschappelijk protocol van de drinkwatersector, zodat veilig doorgewerkt kan worden met inachtneming van de ‘anderhalve meter samenleving’. Verder heeft de ondernemingsraad ingestemd met aanpassingen aan het Privacyreglement, met de benoeming van twee medewerkers in de rol van preventiemedewerker en met de consignatieroosters voor 2021.

Nog meer dan in voorgaande jaren zorgen de contactpersonen (twee per afdeling) vanuit de ondernemingsraad voor de verbinding met de collega’s en de leidinggevenden. Door zijn samenstelling vormt de ondernemingsraad een goede afspiegeling van alle medewerkers bij Vitens. Hierdoor zijn wij in staat om binnen het spanningsveld van bedrijfsbelang en belangen van medewerkers te opereren. Het is hierbij van belang te luisteren naar zo veel mogelijk collega’s binnen ons bedrijf en te zorgen voor een gezonde balans tussen kritisch zijn en actief meedenken. Een goed voorbeeld hiervan was hoe de ondernemingsraad een beeld probeerde te krijgen hoe medewerkers aan kijken tegen het nieuwe mobiliteitsbeleid van Vitens, dat ter instemming aan de ondernemingsraad is voorgelegd. De ondernemingsraad organiseerde met succes twee keer een Webinar met ruim 760 live deelnemers en meer dan 400 reacties. Besluitvorming over het Mobiliteitsbeleid is doorgeschoven naar begin 2021.

De ondernemingsraad is gebaat bij een optimale relatie met de directie waarbij het belangrijk is om goed te luisteren naar elkaar, het aangaan van open gesprekken en wederzijds respect. Als vervolg op de ‘hei-sessie’ van 2019 werden dit jaar twee ‘benen-op-tafel’ bijeenkomsten georganiseerd. Hierin stond enerzijds de onderlinge samenwerking centraal en anderzijds werd gesproken over de nieuwe manier van werken bij het realiseren van de nieuwe strategie.

Er is regelmatig overleg tussen het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad en de op voordracht van de medezeggenschap benoemde commissaris, mevrouw Prof. dr. ir. Gerda van Dijk. In 2021 verwachten we de goede samenwerking met haar voort te zetten. Eén keer per jaar wordt op initiatief van de ondernemingsraad een zogenoemde Radenbijeenkomst gehouden waarbij ondernemingsraad, Raad van Commissarissen en directie spreken over actuele thema’s. In september stond de toekomstbestendigheid van Vitens centraal. Drie thema’s vormden de basis voor de inspirerende gesprekken en een geslaagde bijeenkomst: ‘droogte’, ‘flexibiliteit van de organisatie’ en ‘medewerkers, klanten en stakeholders’.

Samenstelling ondernemingsraad

 • Hans Teunisse – voorzitter

 • Stef van Beusekom – vicevoorzitter

 • Bas de Gier – lid dagelijks bestuur

 • Jenny Schreuder – ambtelijk secretaris

 • Harrie Duiven (per 26 mei 2020)

 • Bas van Harten

 • Ronald Haverkamp

 • Marlies Hillebrand

 • Marieke Hoekstra

 • Hasret Karaca

 • Raymond Klein Gunnewiek

 • Carolien Koopman

 • Massius Linnebank

 • Reinier Nogarede

 • Reijer Roelofsen

 • Carlie Verhoef

 • Marvin van Wijnen (tot 26 mei 2020)