GRI-index

GRI Code

Indicator

Toelichting

Verwijzing jaarverslag

GRI 1

Statement of use

Vitens N.V. rapporteert in overeenstemming met de GRI-standaarden voor de verslagperiode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

 

GRI 1

GRI 1 van toepassing

De GRI-standaarden zijn opgenomen volgens GR 1: Foundation 2021

 

GRI 2: algemene richtlijnen

GRI 2: Organisatie en rapportage

2-1

Gegevens over de organisatie

 

Wie we zijn en wat we doen, Organisatie en bestuur, Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

2-2

Overzicht van alle entiteiten die zijn opgenomen in de duurzaamheidsverslaglegging.

 

Reikwijdte, Over dit verslag

2-3

Verslaggevingsperiode, frequentie en contactpersoon.

Dit verslag heeft betrekking op de periode 1 januari 2022 - 31 december 2022.

Reikwijdte, Over dit verslag

2-4

Herformulering van informatie.

 

Reikwijdte

2-5

Beleid met betrekking tot assurance.

 

Reikwijdte; assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

GRI 2: Werknemers en activiteiten

2-6

Activiteiten, waardeketen en andere zakelijke partners

 

Wie we zijn,Governance,Profiel Vitens,kerncijfertabel,waardecreatiemodel,Reikwijdte

2-7

Samenstelling en aantallen medewerkersbestand.

Vitens kent geen regionale indeling, derhalve wordt niet gerapporteerd over het aantal medewerkers per regio.

Waarde voor onze medewerkers

2-8

Medewerkers zonder dienstverband (externe inhuur).

 

Waarde voor onze medewerkers

GRI 2: Governance

2-9

De bestuursstructuur van de organisatie.

 

Governance

2-10

Benoeming en selectie van het hoogste bestuursorgaan

 

Governance, Code, verwijzing naar de volgende reglementen: Nominatie en selectie proces: 1.1 Reglement Directie en Nominatie en selectie proces: 1.1. en 27,1 sub e Reglement RvC

2-11

Voorzitter van het hoogste bestuursorgaan

 

Governance, Organisatie en bestuur

2-12

Rol van het hoogste bestuursorgaan in het toezicht houden op het beheren van impact.

 

Governance, verwijzing naar reglement: Sub a: Artikel 14.1 Reglement directie, lange termijn waarde creatie met oa strategie Sub b en c: risicomanagement artikel 14.3 Reglement directie

2-13

Het delegeren van verantwoordelijkheden voor het beheren van impact.

 

Governance, organisatie en bestuur

2-14

De rol van het hoogste besturingsorgaan in duurzaamheidsrapportage

 

Governance, verwijzing naar reglement: Artikel 14.7 reglement directie, directie verantwoordelijk voor inbedding in organisatie

2-15

Belangenconflicten

 

Governance, verwijzing naar Tegenstrijdige belangen, artikel 5 reglement directie en Tegenstrijdige belangen, artikel 8 reglement RvC

2-16

Communicatie over kritieke aandachtspunten

Omissie: In 2022 is het aantal potentiële en actuele negatieve impact op stakeholders niet in aantallen geregisterd. Daartoe zal Vitens in 2023 een definitie van potentiële en actuele negatieve impacts op stakeholders opstellen. Vervolgens zal aansluitend op de bestaande manier van registeren (via de Directieverslagen en mededelingen brief aan de RvC) per kwartaal het aantal kritische problemen worden gerapporteerd in de kwartaal rapportages en aangeboden aan de Raad van Commissarissen.

 

2-17

Collectieve kennis van het hoogste bestuursorgaan

 

Governance

2-18

Prestatie evaluatie van het hoogste bestuursorgaan

 

Governance, verwijzing naar artikel over het functioneren in het algemeen art 14.5 reglement directie en artikel over het functioneren in het algemeen art 15.4 reglement RvC

2-19

Remuneratie beleid

 

Governance, Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening, noot 39

2-20

Proces voor het vasstellen van beloningsvergoeding

 

Governance, Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening, noot 39

2-21

Jaarlijkse total compensation ratio

Omissie: Data voor de berekening van de ratio's is niet beschikbaar. Voor volgend jaar nagaan of rapportagetool hierop kan worden aangepast.

 

GRI 2: Strategie en beleid

2-22

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie.

Voorwoord.

Voorwoord

2-23

Door de organisatie gehanteerde waarden, principes, beleid en standaarden en gedragsnormen

Vitens past het voorzorgsprincipe toe op haar niet-financiële risico's. Deze risico's en de beheersing daarvan staan beschreven in de paragraaf risicomanagement

Governance en Risicomanagement

2-24

Verankering van beleid in de organisatie

 

Governance

2-25

Processen voor het mitigeren van negatieve impacts

 

Governance

2-26

Mechanismen voor het inwinnen van advies en melden van incidenten m.b.t. de gedragscode.

 

Governance, Maatschappelijke Plichten,

2-27

Naleving van wet- en regelgeving

 

Governance, wet- en regelgeving

2-28

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en (inter)nationale belangenorganisaties.

Brancheorganisatie: Vewin, WWb Kennisinstellingen/verenigingen: Kiwa Water Research, Wetsus, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland, NextGenerationInfra

In gesprek met onze stakeholders

GRI 2: Stakeholder betrokkenheid

2-29

Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden en wijze waarop ze betrokken worden.

De selectie van stakeholders vindt plaats op basis van een inschatting van het wederzijdse belang van de belanghebbenden en Vitens

Stakeholdermanagement

2-30

Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst.

 

De samenstelling van Vitens

GRI 3: Materiële Thema's

3-1

Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten.

Materialiteitsmatrix

Materialiteit (stakeholdermanagement)

3-2

Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld.

Voor de materiële onderwerpen waar de beschikbare GRI KPI's niet passend werden geacht hebben we onze eigen KPI vermeld. Deze KPI's worden grotendeels per kwartaal gerapporteerd en gebruikt voor sturing.

Materialiteit

3-3

Managementaanpak

De materiële onderwerpen worden toegelicht in Stakeholdermanagement.

waardecreatiemodel, de connectiviteitsmatrix en de begrippenlijst en rapportagedefinities

Materiële indicatoren die Vitens rapporteert volgens GRI

Financiele gezondheid

DMA

 

Managementaanpak in de begrippenlijst en rapportagedefinities, Doelen en resultaten-aandeelhouders

Begrippenlijst en rapportagedefinities, Doelen en resultaten-aandeelhouders

201-1

Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd

Vitens is een financieel gezond bedrijf met een goede balans tussen de prijs van drinkwater, de solvabiliteit en het rendement voor aandeelhouders. Vitens rapporteert maandelijks over de kpi solvabiliteit.

Financiele gezondheid, geconsolideerde winst- en verliesrekening

201-2

Financiele implicaties an andere risico's en kansen als gevolg van klimaatverandering.

Omissie: Informatie over de kansen als gevolg van klimaatverandering, de financiele implicaties van de impacts en de kosten van maatregelen om kansen en risico's te beheersen, is niet beschikbaar. Voor 2023 en volgende jaren worden kansen van klimaatverandering in kaart gebracht, de financiele implicaties m.b.v. impact meten verder ontwikkeld en kosten en baten worden geregistreerd.

 

201-3

Verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen en andere pensioenplannen

 

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening; collectieve regelingen.

201-4

Financiele bijdragen en subsidies ontvangen van de overheid

 

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Klimaatimpact

DMA

 

Managementaanpak in de begrippenlijst en rapportagedefinities, Doelen en resultaten-natuurlijke omgeving

Begrippenlijst en rapportagedefinities, Doelen en resultaten-natuurlijke omgeving

305-1 en 305-2

Directe broeikasgasemissies (scope 1 en 2), naar gewicht

Vitens streeft naar een zo laag mogelijke CO2-footprint. In het jaarverslag 2022 wordt gerapporteerd over de KPI CO2-uitstoot (als gevolg van waterwinning), onderverdeeld naar verschillende categorieën. Tevens wordt de CH4-uitstoot gerapporteerd (methaanuitstoot als gevolg van waterwinning). Basis- en bronjaar worden aangegeven.

Ons waardecreatiemodel

305-3

Indirecte broeikasgasemissies (scope 3)

In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de CO2 uitstoot in scope 3, onderverdeeld naar verschillende categorieën. Basis en bronjaar worden aangegeven.

Waarde voor onze natuurlijke omgeving, klimaatimpact

305-4

Directe broeikasemissies intensiteit

In het jaarverslag 2022 wordt de CO2-uitstoot (scope 1 en 2) gerelateerd aan het aantal geproduceerde liters drinkwater (Mm3/jaar).

Ons waardecreatiemodel

305-5

Reductie van broeikasgasemissies

In het jaarverslag 2022 wordt de CO2-uitstoot in z’n totaliteit uitgedrukt, in relatie tot de doelstelling en het resultaat van 2021. Daarbij wordt gerapporteerd welk deel van de emissiereductie direct te relateren is aan het eigen handelen van Vitens (want ook aan andere factoren onderhevig).
De resultaten worden uitgedrukt in kton CO₂-eq.

Ons waardecreatie model, klimaatimpact

305-6

Emissies van Ozone-depleting substances

Niet van toepassing voor Vitens

 

305-7

Nitrogen oxides, sulfur oxides en andere significante lucht emissies

Niet van toepassing voor Vitens

 

Materiële indicatoren waar geen GRI standaard voor geldt en een eigen indicator is opgesteld

Aantrekkelijk en goed werkgeverschap

DMA

 

Managementaanpak in de begrippenlijst en rapportagedefinities, Doelen en resultaten-medewerkers

Begrippenlijst en rapportagedefinities, Doelen en resultaten-medewerkers

In-house KPI

Betrokkenheid-medewerkersindex

Binnen de GRI-indicatoren is er geen indicator die gericht is betrokken en gezonde medewerkers die goed in hun vel zitten en productief zijn. Betrokken medewerkers staan hierbij centraal. De KPI voor dit thema is betrokkenheid medewerkers-index. Met de KPI betrokkenheid-medewerkersindex willen we meten in hoeverre Vitens een aantrekkelijke en gezonde werkgever is.

Waarde voor onze medewerkers

Bescherming grondwaterbronnen

DMA

 

Managementaanpak in de begrippenlijst en rapportagedefinities, Doelen en resultaten-natuurlijke omgeving

Begrippenlijst en rapportagedefinities, Doelen en resultaten-natuurlijke omgeving

In-house KPI

Verontreinigingsindex bronnen korte termijn, lange termijn (VI)

Binnen de GRI-indicatoren is geen indicator gericht op beschermingsmaatregelen. De indicator die wij hebben gekozen is additioneel op de GRI-indicator 303-2. Met de KPI verontreinigingsindex bronnen wil Vitens scherper gaan sturen op de kwaliteit van de bronnen met als ideaal een schone bron

 

Digitalisering en dataveiligheid

DMA

 

Managementaanpak in de begrippenlijst en rapportagedefinities, Doelen en resultaten-aandeelhouders

Begrippenlijst en rapportagedefinities, Doelen en resultaten-aandeelhouders

In-house KPI

ICT prio 1 calamiteiten

Binnen de GRI-indicatoren is er geen indicator die op effectieve wijze de geambieerde digitalisering weergeeft. Voor 2022 (en eerder) werkt Vitens daarom met de intern gedefinieerde KPI “ICT Prio1 calamiteiten”.

Doelen en resultaten - aandeelhouders

In-house KPI

ICT prio 1 cybersecurity calamiteiten

Binnen de GRI-indicatoren is er geen indicator die op effectieve wijze de geambieerde veiligheid weergeeft. De KPI “ICT Prio 1 Cybersecurity calamiteiten” is daarom een intern gedefinieerde methode die uitdrukt hoeveel (een enkele of serie) ongewenste moedwillige, wederrechtelijke en/of kwaadwillende gebeurtenissen zich voordoen met een (mogelijk) negatieve impact op Vitens.

Doelen en resultaten - aandeelhouders

Kwaliteit van drinkwater

DMA

 

Managementaanpak in de begrippenlijst en rapportagedefinities, Doelen en resultaten-klant

Begrippenlijst en rapportagedefinities, Doelen en resultaten-klant

In-house KPI

Waterkwaliteitsindex (WKI)

Binnen de GRI-indicatoren is er geen indicator die op effectieve wijze de geambieerde kwaliteit weergeeft. GRI-indicatoren 417-1 en 417-2 zijn indicatoren gericht op de informatievoorziening van producten waarmee we het onderwerp niet inhoudelijk of kwalitatief kunnen onderbouwen. De WKI is een extern gedefinieerde monitoringsmethode die past binnen de Drinkwaterwet en is daarmee uitstekend voor deze ambitie.

 

Leveringszekerheid van drinkwater

DMA

 

Managementaanpak in de begrippenlijst en rapportagedefinities, Doelen en resultaten-klant

Begrippenlijst en rapportagedefinities, Doelen en resultaten-klant

In-house KPI

Ondermaatse leveringsminuten (OLM)

Binnen de GRI-indicatoren is er geen indicator die op effectieve wijze de geambieerde kwaliteit weergeeft. GRI-indicatoren 417-1 en 417-2 zijn indicatoren gericht op de informatievoorziening van producten waarmee we het onderwerp niet inhoudelijk of kwalitatief kunnen onderbouwen. OLM is een extern gedefinieerde monitoringsmethode die past binnen de Drinkwaterwet en is daarmee uitstekend voor deze ambitie. Om voldoende transparantie te geven over deze indicator hebben we ook gekozen voor de KPI waarmee we de meest negatieve/ ongewenste situatie voor de organisatie kunnen duiden.

 

Waterschaarste 

DMA

 

Managementaanpak in de begrippenlijst en rapportagedefinities, Doelen en resultaten-natuurlijke omgeving

Begrippenlijst en rapportagedefinities, Doelen en resultaten-natuurlijke omgeving

In-house KPI

Aantal clusters met positief operationeel verschil en Aantal clusters met voldoende totale  reserves

GRI 303 is van toepassing op deze in-house KPI. Echter, is er geen GRI-indicator die de beschikbaarheid van grondwater in bronnen aangeeft. Daarom wordt er gerapporteerd over het aantal clusters, waaruit blijkt dat Vitens zich inzet voor een goede balans van watervraag en beschikbaarheid van voldoende schone bronnen.

 

Niet- materiële indicatoren die Vitens rapporteert volgens GRI

Water en afvalwater

303-3

Water ontrekking

 

Overige toelichting op de geconsolideerde jaarrekening; waterbalans

303-5

Water consumptie

 

Overige toelichting op de geconsolideerde jaarrekening; waterbalans

Duurzame energie

302-1

Energie

Vitens monitort het energieverbruik en zoekt naar mogelijkheden om duurzame energie op te wekken en hiermee de broeikasgassen te beperken. In het jaarverslag wordt het totale energieverbruik gerapporteerd in aantal gigawatt uur, evenals het aantal gigawatt uur zelf opgewekte, hernieuwbare energie

Ons waardecreatiemodel, Waarde voor onze natuurlijke omgeving, klimaatimpact

Onze medewerkers

403-9

Lost Time Injury Frequency (LTIF)

In het jaarverslag wordt alleen gerapporteerd over de LTIF, het ziekteverzuim en, in geval deze zich voordoen, werkgerelateerde sterfgevallen van Vitensmedewerkers in Nederland. De ODR, LDR en AR zijn indicatoren die wij niet rapporteren, maar wel meten. Deze cijfers zijn bij ons op te vragen. Omdat onze werkzaamheden in Nederland uitgevoerd worden, is het niet relevant om te rapporteren over ongevallen die plaatsvinden in andere landen. We rapporteren in het jaarverslag niet de LTIF van onderaannemers. Deze wordt wel met het management besproken. Voor de LTIF wordt niet gerapporteerd over geslacht vanwege non-discriminatie.

Waarde voor onze medewerkers