Bericht Ondernemingsraad

De ondernemingsraad van Vitens streeft een verbonden medezeggenschap na: in verbinding staan met de praktijk van de medewerkers en tegelijkertijd ook met diegenen die over de praktijk van medewerkers besluiten. Door zijn samenstelling vormt de ondernemingsraad een goede afspiegeling van alle medewerkers en is zo in staat om binnen dit spanningsveld van bedrijfsbelang en belangen van medewerkers te opereren. Vanwege het vertrek van twee leden van de raad waren tussentijdse verkiezingen noodzakelijk. Sinds september is de ondernemingsraad weer op volle sterkte. 

De directie houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de organisatie, zoals de enorme strategische, infrastructurele en financiële opgaven waar we als bedrijf voor staan. Andersom bespreekt de ondernemingsraad belangrijke signalen die vanuit de werkvloer worden opgehaald. Ook zijn we samen met de organisatie extra alert op thema’s als werkdruk, (sociale) veiligheid, de overspannen arbeidsmarkt en de zorgen van de hoge energielasten en inflatie waar onze collega’s ook mee te maken hebben gehad in 2022. Dat gebeurt in het formele overleg, maar ook in de informele ‘benen-op-tafel-gesprekken’. Door het vertrek van directielid Marike Bonhof is de ondernemingsraad nauw betrokken bij de toekomst van het bestuur van Vitens. 

Organisatorische aanpassingen

In 2022 heeft de ondernemingsraad de directie regelmatig geadviseerd over organisatorische aanpassingen, ook als die niet onder de wet op de ondernemingsraden vielen. Het betrof onder andere een advies over de vorming van een nieuw team Support Center Continu Verbeteren bij de afdeling Finance & Control, een advies over de herverdeling van de werkzaamheden van de manager Ontwerp & Aanleg, inclusief het aantrekken van een tweede manager. Verder een advies over het aantrekken van een Revolving Credit Facility. 

Er is in 2022 een aantal onderwerpen behandeld waarvoor instemming van de ondernemingsraad noodzakelijk was. Onder andere is instemming verleend op de lijst met geconsigneerde functies en de screeningsmatrix. De ondernemingsraad is intensief betrokken geweest bij de keuze van een nieuwe arbodienstverlener en heeft ingestemd met de gunning hiervan. Verder is ingestemd met het wijzigingen van het re-integratie en verzuimprotocol, het beleid voor werken met Chroom-6, het beleid internationaal reizen en met de consignatieroosters voor 2023. 

In elke overlegvergadering (maandelijks) is de ondernemingsraad door de directie geïnformeerd over de voortgang van het programma SAP & Transformatie.

Mooie gesprekken in de ‘gouden driehoek’ over sociale veiligheid

Eén keer per jaar wordt op initiatief van de ondernemingsraad een Radenbijeenkomst gehouden waarbij ondernemingsraad, Raad van Commissarissen en directie met elkaar spreken over actuele thema’s. Voor de ondernemingsraad zijn de gesprekken in deze zogenaamde ‘gouden driehoek’ enorm waardevol. Dit jaar werd een discussie georganiseerd over het thema ‘Sociale veiligheid uit perspectief van Vitens als werkgever’. Na een korte inleiding door Annemieke Traag, directeur Bestuurszaken en portefeuillehouder Sociale Veiligheid binnen Vitens, waarin zij ons meenam in de visie, de stand van zaken op dit moment en de agenda voor de komende periode, vonden boeiende tafelgesprekken plaats aan de hand van prikkelende stellingen.

Er is regelmatig overleg tussen het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad en de op voordracht van de medezeggenschap benoemde commissaris, prof. dr. ir. Gerda van Dijk. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van november 2022 is Gerda van Dijk – met ondersteuning van de OR – herbenoemd voor een nieuwe zittingstermijn van vier jaar. In 2023 verwachten we de goede samenwerking met haar voort te zetten.