Materialiteit

Vitens rapporteert conform de Global Reporting Initiative (GRI-)standaarden, editie 2021. Materialiteit is een belangrijk uitgangspunt: de standaarden vereisen een beschrijving van de materialiteitbepaling en de materiële aspecten.

Vitens gebruikt haar materialiteitsbepaling niet alleen voor haar verslaglegging, maar ook voor haar jaarplancyclus. Materiële thema’s geven direct richting aan de jaarplannen. Door vervolgens dezelfde materialiteitsanalyse te gebruiken om terug te blikken op het betreffende jaar sluiten we de cirkel; we beoordelen hoe we gepresteerd hebben en leggen hier verantwoording over af. Door deze manier van werken zijn we transparant.

Een nadeel van deze manier van werken zit in de actualiteit van de materialiteitsanalyse die gebruikt wordt voor het verslag. Zo gebruiken we namelijk altijd de een-na-laatste materialiteitsanalyse voor ons jaarverslag. Dit jaar hebben we dit echter aangepast, na actualisering van de GRI richtlijnen (naar versie 2021). Dit maakt dat voor dit verslag de materialiteitsanalyse in 2022 is uitgevoerd en hier wordt toegepast.

Om onze stakeholders inkijk te geven in de meest actuele materialiteitsanalyse, staan hierna de belangrijkste stappen en uitkomsten.

De analyse voor dit verslag

Het onderzoek naar welke materiële thema’s moeten worden opgenomen in het jaarverslag gebeurt op gestructureerde wijze en staat aan de basis van de inhoud van het geïntegreerde jaarverslag.

In 2021 heeft een gedeeltelijke actualisatie plaatsgevonden waarbij gekeken is of de thema’s nog relevant zijn, en zijn de materiële thema’s geprioriteerd. In 2022 is een op GRI en op CSRD gebaseerde analyse uitgevoerd. De CSRD heeft het dubbele materialiteitsprincipe als basis, waarbij de financiële impact en maatschappelijke impact van de materiële thema’s bepaald wordt. De voor dit jaarverslag primair geldende GRI-standaarden vereisen focus op impactmaterialiteit. Vitens stelde de hierna genoemde 8 meest-significante thema’s vast.

De wijzigingen in de materiële thema’s ten opzichte van 2021 zijn als volgt:

  • Het thema ‘betrokken medewerkers’ is gecombineerd met het onderwerp aantrekkelijk werkgeverschap en doorontwikkeld tot het thema ‘Aantrekkelijk en goed werkgeverschap’.

  • Innovatie valt buiten de prioritering.

  • Het thema ‘(Cyber)security’ is gecombineerd met het onderwerp digitalisering doorontwikkeld tot het thema ‘Digitalisering en dataveiligheid’.

  • Het thema ‘Waterschaarste en klimaatadaptatie’ is gescheiden. Waterschaarste is als zelfstandig thema ook in 2022 materieel. Klimaatadaptatie is in 2022 onderwerp van het thema ‘Klimaatimpact’. 

Figuur: materialiteitsmatrix 2022

Definities van materiële onderwerpen 2022

Leveringszekerheid van drinkwater:
Vitens wil betrouwbaar water aan haar klanten leveren en aan de toenemende vraag voldoen. Daarom zet Vitens zich in om de tijd dat klanten geen water krijgen door onderhoud of storingen zo laag mogelijk te houden, met zo min mogelijk overlast, investeert Vitens in voldoende capaciteit en betrouwbare infrastructuur, en denkt Vitens creatief mee met haar klanten om leveringszekerheid te waarborgen.

Waterschaarste:
Vitens realiseert zich dat onder andere door klimaatverandering, waterschaarste steeds vaker voorkomt. Vitens denkt proactief mee hoe gebieden ingericht kunnen worden om waterschaarste te voorkomen. Daarmee anticipeert Vitens op de gevolgen van waterschaarste en brengt ze verschillende beleidsterreinen samen om het toenemende risico te voorkomen.

Kwaliteit van drinkwater:
Vitens zorgt ervoor dat klanten altijd kunnen vertrouwen op veilig en schoon water van topkwaliteit.

Aantrekkelijk en goed werkgeverschap:
Vitens streeft naar gezonde en betrokken medewerkers die goed in hun vel zitten en productief zijn. Ook wil Vitens door schaarste op de arbeidsmarkt de juiste mensen aantrekken en behouden. Door strategische personeelsplanning, digitalisering, automatisering, leer-werk-trajecten en campagnes die het werken aan water en het unieke van het bedrijf onder de aandacht brengen, waarborgt Vitens aantrekkelijk en goed werkgeverschap. Vitens zet tevens in op opleiden, persoonlijke en professionele ontwikkeling, psychosociaal welzijn en werkplezier.

Klimaatimpact:
Vitens wil haar impact op het klimaat terugbrengen door de broeikasgasuitstoot te verminderen, duurzaamheidscriteria op te nemen in aanbestedingen (zoals leidingmateriaal) en in te zetten op circulaire reststromen. Daarnaast zal Vitens door adaptatie zich moeten aanpassen op de impact die klimaatverandering heeft op Vitens.

Bescherming waterbronnen:
Vitens zet zich in voor de bescherming van haar waterbronnen tegen ruimtelijke druk en verontreiniging door bijvoorbeeld agrarische- en mijnbouwactiviteiten.

Financiële gezondheid:
Vitens blijft financieel gezond door een goede solvabiliteit, een gezonde leningenportefeuille en strategische investeringen. Door een eerlijk dividendbeleid krijgen aandeelhouders een passend rendement op hun investering en houdt Vitens voldoende reserves.

Digitalisering en dataveiligheid:
Vitens beheert een vitale infrastructuur van de drinkwatervoorziening voor Nederland. Vitens zet daarom vol in op de veiligheid van haar systemen, data, productiebedrijven en (klant)gegevens. Vitens streeft daarnaast naar het verder digitaliseren van haar dienstverlening.