Stakeholdermanagement

Dialoog urgenter en scherper

Vitens is nauw verbonden met de maatschappij. Als drinkwaterleverancier staan wij midden in de maatschappij. Daarnaast zien wij ook een verschuiving van rollen, waarin wij ook meer richting volwaardige samenwerkpartner of adviseur bewegen.

Onze primaire opdracht is en blijft bijdragen aan de volksgezondheid en welvaart door het continu leveren van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater. Maar wij zien ook dat drinkwater steeds meer onder druk staat en veranderingen zoals zowel klimaat en impact van de oorlog als de brede maatschappelijke transitie direct van invloed zijn op Vitens.

Transities plaatsen Vitens midden in het debat

Het afgelopen jaar kenmerkte zich vooral door urgentie die zowel intern als extern wordt aangejaagd. Intern staan we voor de opgave om voldoende kwalitatief drinkwater beschikbaar te stellen. Dat lukt niet altijd, zoals ook afgelopen jaar is gebleken.

Extern hebben we te maken met ontwikkelingen die grote impact hebben op de drinkwatervoorziening. Denk bijvoorbeeld aan de watertransitie, klimaattransitie, energietransitie, transitie landelijk gebied, demografische ontwikkeling en daarmee samenhangende woningbouwopgave. Deze ontwikkelingen hebben niet alleen invloed op de drinkwatervoorziening, maar plaatsen ons ook midden in het publiek-politieke debat over de toekomstige inrichting van Nederland.

Daarom zetten wij in op vroegtijdige samenwerking en zijn we een proactieve gesprekspartner in het politieke en maatschappelijke debat in relevante thema’s rondom waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid.

Terwijl wij ons hard blijven maken voor drinkwaterbelang, nu en in de toekomst, geloven wij in de oplossing in de cocreatie als het gaat om realisatie. Dit vanuit de overtuiging dat dit de beste weg is naar een maatschappelijk verankerde drinkwatervoorziening in de toekomst met een positieve impact op mens en milieu. 

Politiek en maatschappij

We volgen maatschappelijke trends en ontwikkelingen op de voet en houden daar rekening mee in onze besluitvorming. Ook volgen wij landelijke en Europese wetgeving. Dit geeft zowel direct als indirect vorm aan het speelveld waarin wij actief zijn en geven richting aan de strategie en de verwachting van stakeholders. Vanuit onze kennis en expertise signaleren wij het belang van sommige trends of ontwikkelingen, bijvoorbeeld rondom grondwaterkwaliteit en waterbeschikbaarheid. Maar uiteraard hebben wij ook te maken met algemene en bredere trends waar wij moeten anticiperen en acteren, zoals digitalisering, klimaatverandering en (cyber)terreurdreiging.

Nieuwe en bestaande netwerken

De druk op de fysieke leefomgeving en de ondergrond doet een groot beroep op het stakeholdermanagement van Vitens in de breedte. Een goed netwerk, belangen kennen, in beeld hebben van kansen en risico’s, ontwikkelen effectieve samenwerkingsrelaties en het ontwikkelen van een adaptief planvormingsproces. Dit met het uiteindelijke doel de drinkwateropgaven onderdeel laten zijn van de transities in de leefomgeving en het water. Afgelopen jaar hebben wij gemerkt dat door het veranderende speelveld het waardevol is ons te wenden tot andere stakeholders buiten de drinkwatersector. 

Vitens werkt hiervoor met de principes van strategische Omgevingsmanagement en Mutual Gains. Het structureel onderhouden van een netwerk van relevante stakeholders, het kennen van belangen, het continu monitoren van issues, en dit vertalen naar gerichte stakeholderstrategieën. Gezien het belang van stakeholdermanagement wordt periodiek een onafhankelijk stakeholderonderzoek uitgevoerd onder onze stakeholders. Dit staat voor 2023 op het programma. 

Regionale opgaven 

Het Rijk staat met het NPLG voor een aanpak waarin de opgaven, zoals woningbouw, integraal worden aangepakt. Maar de opgaven moeten ook vaak regionaal een plek krijgen en tot uitvoering komen. Het meenemen van drinkwater is geen vraag, maar noodzakelijk. Steeds meer zien wij dat stakeholders de drinkwateropgave meenemen. Maar echte borging van het drinkwaterbelang om op de korte en lange termijn uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, blijven uit. Daarnaast zijn de uitdagingen in de regio’s ook verschillend en vraagt dit verschillende vormen en manieren van samenwerking en dialoog.