Rapportagecriteria-niet financiële informatie

Vitens rapporteert sinds 2017 in overeenstemming met de GRI Sustainability Reporting Standards, ook wel GRI-standaarden genoemd. De GRI-standaarden zijn wereldwijd de meest geaccepteerde richtlijnen voor het opstellen van niet-financiële jaarverslagen. De duurzaamheidsinformatie in het jaarverslag 2022 rapporteren we op basis van de GRI-standaarden en interne rapportagecriteria. Volgens de vereisten van de GRI-standaarden is de inhoud van het verslag bepaald door een materialiteitsanalyse. Materialiteit is een belangrijk uitgangspunt van GRI en de toepassing van de GRI-standaarden vereist een gedetailleerde beschrijving van de materialiteitbepaling en de materiële aspecten. Voor dit verslag hebben we in tegenstelling tot vorig jaar gebruikgemaakt van de meest actuele analyse, de materialiteitsanalyse uit 2022.

Voor de periode 2021-2030 is een nieuwe strategie geformuleerd waarbij onze ambitie is om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn, en het meest duurzame drinkwaterbedrijf van Nederland. De verzameling en onderbouwing van deze niet-financiële data is onder verantwoordelijkheid gebracht van de afdeling Finance & Control. Voor de kwalitatieve informatie is aangesloten bij de hoofdthema’s, zoals geduid in de strategie van Vitens. De informatie over deze onderwerpen is aangeleverd en onderbouwd door de desbetreffende verantwoordelijken in de organisatie.