Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

[17] Drinkwateromzet

In miljoenen euro's

2022

2021

Levering van drinkwater

226,3

223,8

Vastrechtvergoeding

140,5

132,9

Totaal

366,8

356,7

Bovenstaande drinkwateromzet is gerealiseerd vanuit één segment, het gehele voorzieningsgebied van Vitens. De jaarnota voor een gemiddelde klant (kleinverbruik) is in 2022 gestegen naar € 110 (exclusief belastingen) ten opzichte van 2021 (€ 106 exclusief belastingen). De bedragen zijn gebaseerd op een modelklant, die 100 m3 verbruikt. 

[18] Overige omzet

In miljoenen euro's

2022

2021

Opbrengsten verhuizing en incasso

1,5

1,4

Opbrengsten brandkranen en sprinklers

7,3

7,5

Opbrengsten werk voor derden

0,7

0,8

Opbrengsten huur en pacht

0,9

0,8

Meeliftvergoedingen

0,2

0,2

Opbrengsten analyses en advisering

3,7

3,8

Opbrengsten dienstverlening aan derden

9,6

9,1

Amortisatie egalisatierekening

4,8

4,3

Opbrengsten aansluitingen

6,2

6,4

Opbrengsten huurvergoeding standpijpen

0,9

0,7

Opbrengsten reststoffen

1,7

1,4

Overige opbrengsten

2,6

3,0

Totaal

40,1

39,4

Onder de overige omzet worden opbrengsten verantwoord die niet direct gerelateerd zijn aan de kernactiviteiten. De overige omzet bestaat onder meer uit de volgende posten:

 • Opbrengsten verhuizingen en incasso. Bij verhuizingen brengt Vitens een bedrag in rekening ter dekking van de administratieve werkzaamheden;

 • Opbrengst brandkranen heeft betrekking op een eenmalige bijdrage en een jaarlijkse terugkerende vergoeding ten behoeve van het onderhoud;

 • Opbrengst werk voor derden betreft diverse activiteiten die Vitens verricht voor derden;

 • Opbrengst huur en pacht heeft betrekking op huuropbrengsten van kantoorgebouwen en dienstwoningen (aanwezig op gronden waarop productielocaties zijn gevestigd of winning plaatsvindt). Daarnaast opbrengsten voor het verpachten van gronden;

 • Meeliftvergoedingen betreffen vergoedingen van met name gemeenten voor het meeliften op de factuur van Vitens voor verontreiningingsheffingen/ingezetenenomslag en rioolheffingen;

 • Opbrengsten analyses en advisering hebben betrekking op verrichte analyses vanuit het laboratorium van Vitens voor derden;

 • Opbrengsten dienstverlening aan derden betreft verrichte front- en backofficewerkzaamheden voor een ander drinkwaterbedrijf en dienstverlening aan VEI B.V.;

 • Amortisatie bijdragen van derden betreft klantbijdragen voor aanleg aansluitleidingen. De amortisatie van de egalisatierekening vindt plaats in 331/3 jaar;

 • Opbrengsten huurvergoeding standpijpen betreft de verhuur van standpijpen aan derden;

 • Opbrengsten reststoffen heeft betrekking op de verkoop van reststoffen welke ontstaan als gevolg van het waterzuiveringsproces;

 • De activiteiten uit overige opbrengsten worden als opbrengst verantwoord voor zover levering van goederen en diensten heeft plaatsgevonden en zover de prestaties zijn geleverd. Van de overige opbrengsten heeft € 0,2 miljoen betrekking op subsidies.

Bedrijfskosten

[19] Kosten uitbesteed werk en inhuur personeel

In miljoenen euro's

2022

2021

Uitbesteed werk

42,7

29,8

Ingehuurd personeel van derden

26,4

42,3

Af: geactiveerde productie eigen bedrijf indirecte kosten

-12,2

-15,3

Totaal

56,9

56,8

Onder de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf worden de eigen bedrijfskosten opgenomen ten dienste van de vervaardiging van (im)materiële vaste activa welke betrekking hebben op infrastructurele werken (productiebedrijven en leidingwerk) van de onderneming. Over 2022 bedraag dit € 12,2 miljoen (2021: € 15,3 miljoen). 

Het totaal van het saldo kosten uitbesteed werk en inhuur personeel blijft in lijn met voorgaand jaar. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een verlaging van het aantal inhuur personeel en uitbesteed werk. Dit wordt veroorzaakt doordat we een verlaging hebben van het aantal SAP-consultants en door schaarste op de arbeidsmarkt. Anderzijds zien we een forse stijging in het prijscomponent, waardoor de kosten in lijn blijven met voorgaand boekjaar.

[20] Overige kosten

In miljoenen euro's

2022

2021

Grond- en hulpstoffen

14,5

12,6

Overige personeelskosten

6,4

5,4

Water inkopen

2,7

3,3

Elektra

18,7

13,9

Autokosten

4,5

4,0

Automatiseringskosten

20,4

19,0

Telecomkosten

1,7

1,3

Facilitaire kosten

17,4

21,5

Belastingen, uitkeringen en verzekeringen

12,0

7,4

Amoveringskosten

3,0

2,0

Overige kosten

9,1

8,3

Af: geactiveerde productie eigen bedrijf indirecte kosten

-5,8

-5,0

Totaal

104,6

93,7

Grond -en hulpstoffen zijn gestegen naar € 14,5 miljoen (2021: € 12,6 miljoen) door fors hogere kosten chemicaliën vanwege inflatie en grondstof tekorten.

De overige personeelskosten hebben voor een belangrijk deel betrekking op reis- en verblijfkosten en opleidingskosten.

De elektra kosten betreffen kosten voor elektriciteit, gas en overige brandstoffen. De kosten zijn € 4,8 miljoen hoger dan 2021, met name als gevolg van de stijgende energieprijzen. 

De autokosten betreffen servicekosten voor het wagenpark, brandstof en overige autokosten. De servicekosten over 2022 bedragen € 2,3 miljoen (2021: € 2,0 miljoen).

De facilitaire kosten hebben voor een belangrijk deel betrekking op huurkosten kantoorgebouwen en onderhoud van installaties, kantoorgebouwen en terreinen. De kosten voor onderhoud aan installaties, gebouwen en terreinen over 2022 bedragen € 14,0 miljoen (2021: € 17,3 miljoen). De huurkosten van kantoorgebouwen en machines over 2022 bedragen € 1,1 miljoen (2021: € 1,1 miljoen).

De belastingen, uitkeringen en verzekeringen bestaan voornamelijk uit kosten droogteschades en belastingen en heffingen. De stijging wordt met name veroorzaakt door kosten droogteschades als gevolg van een droge zomer. Deze kosten stijgen met ruim € 4 miljoen naar € 6,9 miljoen (2021: € 2,7 miljoen).

De overige kosten bestaan voornamelijk uit kosten met betrekking tot contributies en bijdragen en pacht. Tevens is een subsidie van € 0,3 miljoen verantwoord onder de overige kosten. 

Onder de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf worden de eigen bedrijfskosten opgenomen ten dienste van de vervaardiging van (im)materiële vaste activa die betrekking hebben op infrastructurele werken (productiebedrijven en leidingwerk) van de onderneming. Dit betreft naast personeelskosten en inleen, diverse overige kosten welke over 2022 € 5,8 miljoen bedragen (2021: € 5,0 miljoen).

[21] Personeelskosten

In miljoenen euro's

2022

2021

Salarissen

90,9

87,3

Sociale lasten

12,0

10,7

Afgedragen premies aan collectieve regelingen die als toegezegde-bijdragenregeling worden behandeld

13,8

13,1

Af: geactiveerde productie eigen bedrijf personeelskosten

-19,5

-15,3

Subtotaal

97,2

95,8

   

Reorganisatievoorzieningen

0,1

-0,3

Jubileumvoorziening

-0,3

-

Totaal

97,0

95,5

Onder de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf worden de eigen personeelskosten opgenomen ten dienste van de vervaardiging van (im)materiële vaste activa welke betrekking hebben op infrastructurele werken (productiebedrijven en leidingwerk) van de onderneming. Dit betreft voornamelijk directe personeelskosten en bedraagt over 2022 € 19,5 miljoen (2021: € 15,3 miljoen). De personeelskosten voor reorganisaties en jubilea volgen hieronder.

In miljoenen euro's

Reorganisatievoorziening

Jubileumvoorziening

Totaal 2022

Totaal 2021

Dotatie voorzieningen

-

0,1

0,1

-

Vrijval voorzieningen

-0,3

-

-0,3

-0,3

Totaal

-0,3

0,1

-0,2

-0,3

Aantal werknemers

2022

2021

Aantal medewerkers in vaste dienst per 31 december

1.599

1.527

Aantal FTE in vaste dienst per 31 december

1.504

1.437

[22] Afschrijvingen, reële-waardemutaties en bijzondere waardeverminderingen van (im)materiële vaste activa

In miljoenen euro's

2022

2021

Afschrijvingen materiële vaste activa

93,0

89,8

Afschrijvingen immateriële vaste activa

6,3

5,7

Afschrijvingskosten vanuit Facturatie B.V.

0,7

0,5

Boekresultaat desinvesteringen

2,9

-1,8

Afschrijvingen IFRS 16

6,3

5,9

Reële waarde mutaties

-0,1

0,3

Totaal

109,1

100,3

[23] Financiële baten en lasten

In miljoenen euro's

2022

2021

Rentekosten bullet en lineaire geldleningen

15,0

14,2

Rentekosten derivaten

11,0

12,5

Rentekosten roll-over geldleningen

1,2

-0,8

Rentekosten achtergestelde geldleningen

-

0,1

Rentekosten rekening-courant

0,2

-

Rentekosten kortlopende leningen

0,1

-

Rentedotatie voorzieningen

-

0,1

Rentekosten lease

0,4

0,3

Rentekosten doorbelast aan investeringsprojecten (IAS 23)

-1,8

-1,2

Overige kosten leningen

0,1

0,2

Totaal

26,2

25,4

   

Rentebaten

-0,1

-

   

Totaal rentebaten- en lasten

26,1

25,4

[24] Aandeel in resultaat in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

In miljoenen euro's

2022

2021

Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures

0,4

0,2

[25] Belastingen

Vitens is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Activiteiten welke Vitens verricht vanuit de Drinkwaterwet, zoals het leveren van drinkwater, zijn vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.

De belasting over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening bedraagt nihil (2021: nihil). De aansluiting met het effectieve belastingtarief is als volgt:

In miljoenen euro's

2022

2021

Resultaat voor belastingen

8,2

19,4

Onbelaste activiteiten

9,7

20,8

Belastbaar resultaat

-1,5

-1,6

Vennootschapsbelasting

-

-

De vennootschapsbelasting is berekend op basis van het geldende belastingtarief in Nederland (2022: 25,8%; 2021: 25,0%). De effectieve belastingdruk over het resultaat voor de vennootschapsbelasting bedraagt 0%.

Dividendbelasting

Over betaalde dividenduitkering wordt door Vitens dividendbelasting ingehouden en afgedragen.