In gesprek met onze stakeholders

De verbreding van onze opgaven en de verbreding van de opgaven vertaalt zich ook in een verbreding van de relevante stakeholders. Vitens anticipeert hier actief op. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen periode daarin. 

  1. Actievere inzet op aandeelhoudersbinding. Via aandeelhouderssessies, verstreken ambtelijk CvA, en bilaterale contacten.

  2. Rondom de contacten met de financiële sector, verbreden pallet van geldverstrekkers en betrokken partijen, bv Gasunie en netbeheerders, banken en geldverstrekkers. 

  3. Gegeven de problematiek van leveringszekerheid: intensivering van de dialoog met zowel het Rijk als systeemverantwoordelijke als ILT als toezichthouder. De relatie met ILT is geïntensiveerd gericht op risicogericht toezicht en een actieve rol van de toezichthouder. 

  4. Als onderdeel van brondiversificatie de ontwikkeling van strategische harten met een verbreding naar oppervlaktewater. Hiermee komen partijen als Rijkswaterstaat en gebruiker van de rivieren in beeld. 

  5. De woningbouwopgave en het belang van watervriendelijk bouwen. Hier komt de woningbouwsector in beeld: de ministeries van BZK en VRO, bouwafdeling van regionale overheden, projectontwikkelaars, bouwers en woningbouwcoöperaties. 

  6. Europa wordt steeds belangrijker – intensievere dialoog met de lobbyisten van UvW en Vewin.

  7. Regionale dialoogtafels ingezet vanuit ruimtelijke ontwikkeling.

  8. Inzet op bronbescherming.

  9. Niet meer aansluiten van enkele groot zakelijke klanten leidde tot urgentiebesef en dialoog.

  10. Samenwerking met groot zakelijke klanten en bedrijfsleven voor nieuwe innovaties.

Stakeholder 

Doelen 

Betrokkenheid/ Dialoog 

Plannen dialoog 2023 - verder 

Medewerkers: 

 

Veilige werkomgeving 

Overleg tussen management en medewerkers en jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken, Week van de veiligheid/ activiteiten Vitens Veilig 

Blijvende aandacht voor terugdringen ziekteverzuim en blijvende aandacht voor veiligheid 

 

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 

Bijeenkomsten en interne communicatie (intranet, Live events Elke druppel duurzaam personeelsblad BRON, teamoverleggen) 

Verbeteren employee journey en implementatie hybride werken 

 

Open communicatie 

Duurzame inzetbaarheid met behulp van programma’s rondom Strategische Personeelsplanning 

Continuering huidige dialoog aan de hand van positioneringskompas

 

Ontwikkelings- mogelijkheden 

Trainingen en opleidingen 

Activatie strategie 

 

Prettige werksfeer 

Veiligheid en persoonlijke ontwikkeling 

 
 

Integer handelen 

Medezeggenschap en Centrale Ondernemingsraad 

Activiteiten rondom sociale veiligheid

  

Bewust omgaan met water 

 
  

Strategiecommunicatie en activatie: Elke druppel duurzaam 

 
  

Coronagerelateerde informatie 

 

Klanten: 

 

Lage maatschappelijke prijs (tarieven) 

Communicatie over drinkwatertarieven, precario en btw-verhoging 

Continuering huidige dialoog 

Huishoudens 

Leveringszekerheid 

Communicatie socials, klantennieuwsbrief en website 

Communicatie rondom zuinig omgaan met water en watervriendelijk wonen 

Zakelijke klanten 

Hoge kwaliteit drinkwater 

Verbeterde communicatie over storingen via waterstoring.nl (inclusief WhatsApp).

Invulling geven aan verbeterpunten in relatie tot customer journeys 

Klanten laboratorium 

Diensten- en kennisdeling 

Digitale nieuwsbrief 

 

Kwetsbare partijen, zoals ziekenhuizen 

Communicatie bij onderhoud en storing 

Klantenpanel voor toetsen van problemen en oplossingen 

Continuering huidige dialoog 

  

Relatiegesprekken zakelijke klanten 

Continuering huidige dialoog 

 

Klantvriendelijke en servicegerichte support 

Begrijpelijker communiceren met klanten 

Continuering huidige dialoog 

 

Snelle en adequate klachtenafhandeling 

Klantenservice via socials en telefoon 

Continuering huidige dialoog 

 

Tips over waterbesparing en watervriendelijk wonen 

Communicatie over bewust omgaan met water en watervriendelijk wonen 

Gesprek voeren aan de hand van watervergelijkingstool 

Overheden: 

 

Uitvoering wettelijk taak - Continuïteit en leveringszekerheid 

Bijeenkomsten met aandeelhouders en Raad van Commissarissen 

Continuering huidige dialoog 

Aandeelhouders (provincies en gemeenten) 

Continuïteit van de onderneming – financieel beleid 

Jaarverslag 

Verder bespreken van maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatextremen, aantrekkende economie, krapte op de aannemersmarkt, verwachte stijging drinkwatervraag en de energietransitie 

 

Lange en korte termijn Return on Investment (ROI) 

WACC-problematiek in relatie tot investeringen en dividenduitkering 

In gesprek over klimaatbestendig winconcept 

 

Duurzame regionale gebiedsontwikkeling 

Nieuwe strategie, dialoogtafels in regio’s

Betrekken nieuwe bestuurders 

 

Transparante verslaggeving 

Lage maatschappelijke kosten 

 
 

Inspanning op waterbesparing 

Voldoen aan wet- en regelgeving, samenwerking met bewustwording

Doorzetten samenwerking op bewustwording 

 

Bevorderen gezonde bodem en ecosysteem 

Overleg en/of uitvoering financiële structuren, zoals onder andere precarioheffing 

 
  

Gebiedsontwikkeling 

 
 

Financiële gezondheid

Vaststellen tarieven 

 
  

Commissie van Aandeelhouders 

 
 

Watertransitie

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatextremen, aantrekkende economie, krapte op de aannemersmarkt, verwachte stijging drinkwatervraag en de energietransitie 

 
 

Streefstructuur

In gesprek over klimaatbestendig winconcept 

 

Overheden en bedrijven waar we mee samenwerken: 

 

Continuïteit en leveringszekerheid 

Contact met bestuurders en volksvertegenwoordigers op Europees, nationaal, provinciaal en lokaal niveau 

Continuering huidige dialoog 

Regulerende overheden (ministeries) 

Ruimtelijke ordening 

Bedrijfsbezoeken, presentaties, lokale communicatie, gezamenlijke landelijke media-aandacht

In samenwerking met partners werken aan het zuiniger omgaan met water 

Overige overheden en veiligheidsregio’s 

Voldoen aan wet- en regelgeving 

Contact via brancheorganisaties zoals Vewin 

Meetbaar maken van impact Vitens 

Toezichthoudende overheden 

Bodembescherming 

Bijeenkomsten voor provincies en gemeenten over relevante thema’s zoals de implementatie van de Nieuwe Omgevingswet 

In samenwerking met partners de maatschappelijke functies in de ruimtelijke ordening organiseren 

Partners in water ecosysteem (provincies, waterschappen, gemeenten) 

Veiligheid (brandweer) 

Overleg met gemeenten en bevoegd gezag over onder andere verdroging, biodiversiteit, duurzame gebiedsontwikkeling, waterkwaliteit, bronbescherming en wetgeving 

Landelijke kaders: beleidsnota Drinkwater, Deltaprogramma, waterbesparing, WACC-regulering, Ondergrond, Omgevingswet etc. 

Partners in fysieke leefomgeving (provincies, gemeenten, LTO, TBO's) 

Samenwerking op het gebied van infrastructuur van de toekomst 

Bijdrage totstandkoming zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. 

 

Partners in de ondergrond waterketen (netbeheerders, waterschappen, infrastructurele partners) 

Kennisuitwisseling en actief invulling geven aan duurzame initiatieven 

Deelname aan activiteiten bij gemeenten 

 

Belangenorganisaties (VNO-NCW, ..) 

 

Coalitievorming rondom gezamenlijke belangen, zoals Bodemcoalitie met a.s.r. en Rabobank 

 
  

Geothermie-initiatieven 

 
  

Deelname landelijke versnellingstafels 

 

Dutch Green Building Council

Agenderen van drinkwaterbelang bij bouwopgave

Samenwerking op woningbouwopgave

Voortzetten samenwerking met bouwende partijen

Natuurinclusief bouwen

Agenderen van drinkwaterbelang bij bouwopgave

Samenwerking op woningbouwopgave

Voortzetten samenwerking met bouwende partijen

Springtij 

Kennisuitwisseling, agendering drinkwater en besparing

Uitwisselen van kennis, ervaring en inspiratie

Voortzetten samenwerking

VEMW 

Drinkwaterbelang voor bedrijven onder de aandacht brengen

Optrekken in dialoog tafel VEWIN

Voortzetten samenwerking

Woningbouwcorporaties 

Drinkwaterbelang bij woningbouwcorporaties

Optrekken in dialoog tafel VEWIN

Voortzetten samenwerking 

Samenwerking in diverse convenanten: duurzaam bouwen en toekomstbestendig bouwen

Borgen van drinkwaterbelang in convenanten

Optrekken met andere drinkwaterbedrijven voor het borgen van drinkwater bij bouwopgave.

Voortzetten samenwerking

Waarde van Water 

Netwerk samenwerking op thema duurzaamheid

Samenwerking op duurzaamheidsthema's bij diversie bedrijven en organisatie.

Voortzetten

NG Infra 

Samenwerking binnen het infrastructurele netwerk en verslaglegging 

Kennis uitwisselen op diverse thema's

Voortzetten

samenwerking 

Rijkswaterstaat

Borgen van drinkwaterbelang

Optrekken met ontwikkelingen drinkwaterbeschikbaarheid vanuit streefstructuur

Voorzetten samenwerking

Leveranciers: 

 

Samenwerkings- mogelijkheden 

Overleg tussen inkoopverantwoordelijken en leveranciers 

Continuering huidige dialoog 

 

Business- en productontwikkeling 

Gesprekken over circulariteit in aanbestedingen (bijvoorbeeld inkoopbeleid duurzame materialen en grondstoffenpaspoort) 

 

Belangengroepen: 

 

Voldoen aan wetgeving en milieu-eisen 

Afstemming en uitwisseling van ideeën voor onze projecten en dienstverlening 

Continuering huidige dialoog 

 

Samenwerkings- mogelijkheden en gezamenlijke bescherming natuur, flora en fauna en schone leefomgeving 

Positieve bijdrage leveren aan realiseren biodiversiteit 

 
 

Uitwisseling van kennis 

Samenwerkingen aangaan met agrarische sector in relatie tot schone leefomgeving en bodem 

 
 

Samenwerking op gebied van infrastructuur 

Aanbestedingen/ ketensamenwerking

 

Onderwijs en kennisinstituten: 

 

Samenwerking 

Stages en afstudeerprojecten 

Continuering huidige dialoog 

Middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten 

Kennisoverdracht 

Traineeprogramma 

 

Scholieren basis- en voortgezet onderwijs 

Onderzoek binnen de watersector 

Samenwerking en onderzoek met andere waterbedrijven 

 

Kiwa Water Research 

Stage- en onderzoeksmogelijkheden 

Gesprekken hernieuwde toetreding Bedrijfstakonderzoek Drinkwater 

 

Wetsus 

Trainingen en opleidingen 

Deelname aan seminars 

 
 

Onderzoek en ontwikkeling 

Rondleidingen 

 
 

Scholieren enthousiasmeren 

Kraanwaterdag 

 
  

Educatieve programma’s en gastlessen via waterkennis.nl en introductie Kraanwaterdag 

 
  

Kennis-, Onderzoeks- en Innovatie-agenda 

 
  

Sectorsamenwerking met watereducatie 

 

Media: 

 

Up-to-date informatie over de activiteiten, standpunten en ambities van de onderneming 

Nationale, regionale en lokale media 

Continuering huidige dialoog 

 

Geven van interviews en reportages 

Publicaties in vakbladen 

 
  

Bijeenkomsten en rondleidingen op locaties 

 
  

Sterkere positie in debat rondom duurzaam watersysteem 

Versterken huidige dialoog 

  

Zuinig omgaan met water en watervriendelijk wonen 

Versterken huidige dialoog 

  

Droogte en piekbelasting tijdens hitte 

 
  

Waterbeschikbaarheid 

Versterken huidige dialoog