Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Waarderingsgrondslagen voor de enkelvoudige jaarrekening

De enkelvoudige jaarrekening van Vitens is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met uitzondering van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling zoals onderstaand toegelicht.

De gebruikte waarderingsgrondslagen zijn grotendeels dezelfde als die gebruikt worden voor de geconsolideerde jaarrekening volgens de bepalingen van artikel 362 lid 8 Titel 9 Boek 2 BW, waarbij investeringen in dochtermaatschappijen worden verantwoord tegen de nettovermogenswaarde van de activa volgens de equity-methode. De enkelvoudige winst-en-verliesrekening van Vitens is op grond van artikel 402 Titel 9 Boek 2 BW op vereenvoudigde wijze opgesteld. Vitens hanteert als grondslagen voor waardering en resultaatbepaling de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Voor de grondslagen wordt verwezen naar de ‘Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening’.

De balansposten dienstwoningen en derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde. Als gevolg van de toepassing van Titel 9 Boek 2 BW wordt voor het effect van reële-waardemutaties op het vermogen een herwaarderingsreserve gevormd. Voor de overige toelichtingen wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

[33] Investeringen in deelnemingen

In miljoenen euro's

Investeringen in dochtermaatschappijen

Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2021

-

5,7

5,7

    

Mutaties 2021

   

Aandeel in resultaat

-

0,2

0,2

Resultaat boekjaar

-

-

0,0

Totaal mutaties

-

0,2

0,2

    

Boekwaarde per 31 december 2021

-

5,9

5,9

    

Mutaties 2022

   

Aandeel in resultaat

-

0,4

0,4

Overige mutaties

-

-

-

Totaal mutaties

-

0,4

0,4

    

Boekwaarde per 31 december 2022

-

6,3

6,3

Deelnemingen in dochtermaatschappijen worden gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde, die is bepaald op basis van IFRS-grondslagen zoals toegepast in de geconsolideerde jaarrekening.

[34] Handels- en overige vorderingen

In miljoenen euro's

 

31-12-2022

 

31-12-2021

Handelsdebiteuren

36,9

 

39,0

 

Waardevermindering van debiteuren

-1,6

 

-2,2

 

Meelifters

0,2

 

0,2

 

Nettohandelsvorderingen

 

35,5

 

37,0

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

0,8

 

1,8

Vorderingen op groepsmaatschappijen

 

-

 

-

Overlopende activa

 

14,4

 

12,5

Totaal

 

50,7

 

51,3

[35] Eigen vermogen

In miljoenen euro's

2022

2021

Stand per 1 januari

600,3

559,2

   

Mutaties

  

Resultaat boekjaar

8,2

19,4

Mutatie herwaarderingsreserve derivaten

41,0

21,9

Mutatie herwaarderingsreserve IFRS-transitie

-2,6

-2,5

Mutatie algemene reserve

2,5

2,4

Dividenduitkering gewone aandelen

-

-

Totaal mutaties

49,2

41,2

   

Stand per 31 december

649,5

600,3

De herwaarderingsreserve derivaten betreft de negatieve marktwaarde derivaten van € 7,2 miljoen (2021: € 48,5 miljoen), zie noot [11].

De herwaarderingsreserve IFRS-transitie is gevormd voor de waardevermeerdering in 2006 op transport- en hoofdleidingen en ruwwater- en terreinleidingen op productielocaties. Voor de transport- en hoofdleidingen is uitgegaan van een gewogen gemiddelde ouderdom (of investeringsjaar) van 1977 waardoor deze herwaardering in de komende acht jaar zal aflopen naar nihil. Voor de ruwwater- en terreinleidingen op productielocaties is uitgegaan van een gewogen gemiddelde ouderdom (of investeringsjaar) van 1996 waardoor deze herwaardering in de komende 15 jaar zal aflopen naar nihil.

Voor een overige toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening, zie noot [7].

[36] Voorzieningen personeelsbeloningen

Voor het mutatieoverzicht van de voorzieningen personeelsbeloningen wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening, zie noot [12].

[37] Overige voorzieningen

Voor het mutatieoverzicht van de overige voorzieningen wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening, zie noot [13].

[38] Kortlopende verplichtingen

In miljoenen euro's

31-12-2022

31-12-2021

Handelsschulden en overige te betalen posten

79,6

67,4

Voorschot waterdebiteuren

18,3

18,1

Kortlopend deel derivaten

0,9

-

Aflossingsverplichtingen over langlopende verplichtingen

79,4

56,3

Aflossingsverplichtingen over leaseverplichtingen

5,3

5,1

Belastingverplichtingen

15,3

15,2

Rentedragende verplichtingen

23,3

41,3

Kortlopende leningen

25,0

-

Kortetermijnpersoneelsbeloningen

33,1

35,2

Nog te ontvangen facturen

12,8

11,2

Overlopende passiva

9,8

9,3

Totaal

302,8

259,2

[39] Bezoldiging directie en commissarissen

Op grond van artikel 1.3, eerste lid, onderdeel d Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT van 15 november 2012) is Vitens gehouden bij de samenstelling van onderstaande verantwoording rekening te houden met de verplichtingen zoals gesteld in de wet.

Foutherstel

In de WNT-verantwoording zoals opgenomen in het jaarverslag van Vitens N.V. 2021 zijn een aantal verplichte onderdelen van de WNT-verantwoording onvoldoende duidelijk opgenomen. In dat kader is sprake van het toepassen van Artikel 5d. van de Uitvoeringsregeling WNT zijnde 'herstel van fouten die na vaststelling van het financieel verslaggevingsdocument worden geconstateerd'.

In het jaarverslag 2021 is voor de uitvoerende topfunctionarissen (directie) onvoldoende duidelijk opgenomen:

  • Of de dienstbetrekking beantwoord is met ''ja'';

  • Of de gehanteerde norm de instellingsnorm betreft of de individuele norm;

  • Het bedrag aan eventueel onverschuldigde betalingen;

  • Het bedrag van eventuele overschrijding van de norm;

  • De reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan.

In het jaarverslag 2021 is voor de toezichthoudende topfunctionarissen (raad van commissarissen) onvoldoende duidelijk opgenomen:

  • Of sprake is van een individuele maximale bezoldiging of maximale bezoldiging van de instelling;

  • Het bedrag aan eventueel onverschuldigde betalingen;

  • Het bedrag van eventuele overschrijding van de norm;

  • De reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan.

Wij benadrukken dat het gehanteerde foutherstel geen invloed heeft op eventuele onverschuldigde betalingen en de in het jaarverslag 2021 opgenomen bezoldiging in absolute waarde niet onjuist waren.

Bezoldiging directie

In dit jaarverslag 2022 hebben wij het verantwoordingsformat voor de WNT gebruikt zoals door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) beschikbaar is gesteld. Middels toepassing van dit verantwoordingsformat zijn de in de verantwoording 2021 niet duidelijk opgenomen toelichtingen nu wel opgenomen in de vergelijkende cijfers van de WNT-verantwoording 2022. 

Gegevens 2022

  

bedragen x € 1

drs. J.J. Hannema

drs. M. Bonhof

Functiegegevens

Voorzitter Directie

Lid Directie

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01– 31/12

01/01– 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

0,895

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

191.524

168.926

Beloningen betaalbaar op termijn

24.476

24.483

Subtotaal

216.000

193.409

   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

216.000

193.414

   

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

   

Bezoldiging

€ 216.000

€ 193.414

   

Het bedrag van de overschrijding, en

N.v.t.

N.v.t.

de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2021

  

bedragen x € 1

drs. J.J. Hannema

drs. M. Bonhof

Functiegegevens

Voorzitter Directie

Lid Directie

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01– 31/12

01/01– 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

184.855

184.847

Beloningen betaalbaar op termijn

24.145

24.153

Subtotaal

209.000

209.000

   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

209.000

   

Bezoldiging

209.000

209.000

1. Voorzitter directie: In 2022 fulltime dienstverband 365 dagen (2021: 365 dagen; fulltime dienstverband).
2. Lid directie: In 2022 parttime dienstverband 326 dagen (2021: 365 dagen; fulltime dienstverband). 

Bezoldiging commissarissen

De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen bestaat uit vacatiegeld. Onderstaand de bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen - zonder dienstbetrekking (in euro’s):

Gegevens 2022

      

bedragen x € 1

H.C.P. Noten

M.R. van Lieshout

K.J. Rameau

H. Setz

G.M. van Dijk

P.A.N. ten Kroode

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 - 22/04

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

23/04 - 31/12

       

Bezoldiging

      

Bezoldiging

32.400

21.600

6.628

21.600

21.600

14.972

       

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

32.400

21.600

6.628

21.600

21.600

14.972

       

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

Bezoldiging

32.400

21.600

6.628

21.600

21.600

14.972

       

Het bedrag van de overschrijding, en

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2021

      

bedragen x € 1

H.C.P. Noten

M.R. van Lieshout

K.J. Rameau

H. Setz

G.M. van Dijk

P.A.N. ten Kroode

Functiegegevens

Lid/
Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Voorzitter

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 25/5

       

Bezoldiging

      

Bezoldiging

27.199

20.900

20.900

20.900

20.900

12.454

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

27.199

20.900

20.900

20.900

20.900

12.454

In bovenstaande tabel is in de maximale individuele bezoldigingsnorm rekening gehouden met het aantal dagen in functie als Voorzitter en/of als Lid RvC.

 

[40] Accountantskosten

Overeenkomstig artikel 2:382a BW wordt in deze noot een toelichting gegeven op de accountantskosten die betrekking hebben op de ontvangen diensten van de accountantsorganisatie in 2022. Deze bestaan uit de controle van de jaarrekening
€ 320 duizend (2021: € 291 duizend) en voor andere controlewerkzaamheden € 8 duizend (2021: € 8 duizend).

Zwolle, 15 maart 2023

Raad van Commissarissen

drs. H.C.P. Noten (voorzitter)
ir. K.J. Rameau MBA (commissaris)
drs. M.R. van Lieshout (commissaris)
drs. H. Setz MBA (commissaris)
prof. dr ir G.M. van Dijk (commissaris)
ir. drs. P.A.N. ten Kroode (commissaris)

Directie

drs. J.J. Hannema