Doelen en resultaten - medewerkers

In 2022 werkten we met 1.599 (2021: 1.527) medewerkers iedere dag aan de missie ‘water voor nu en later’. We beschouwen onze medewerkers als ons belangrijkste kapitaal en dus staat het welbevinden en welzijn van medewerkers voor Vitens centraal.

Bijdrage aan SDG’s 
Als het gaat om het creëren van waarde voor de medewerkers, dragen we bij aan Sustainable Development Goal (SDG) 8: waardig werk en economische groei.

Materiële thema’s

Impact op onze medewerkers

 
 • Aantrekkelijk en goed werkgeverschap

 • Welzijn door het hebben van werk

 • Ontwikkeling van werknemers

 • Werkgerelateerde uitval & ongevallen

 • Omgevingseffecten

 • Waarde van arbeid

 

Stakeholders

  
 • Medewerkers

  

Aantrekkelijk en goed werkgeverschap

Doelen en resultaten

Doelen en resultaten 
Een innovatieve, maatschappelijk betrokken werkgever, waar je gezond en veilig werkt. Werk waar je energie van krijgt, trots op bent en wat je als zinvol ervaart: dat alles is belangrijk voor onze medewerkers en een belangrijke voorwaarde om invulling te geven aan de ambities van Vitens. Als innovatieve organisatie bieden we medewerkers de kans om hun talenten te ontplooien, zich te ontwikkelen en bij te dragen aan een (internationale) maatschappelijke taak. Aandacht voor de mens, individuele kwaliteiten, carrièremogelijkheden, een goede werk-privébalans, flexibel en veilig en gezond werken zijn daarbij essentieel. 

Doorstroom
We mochten 205 nieuwe medewerkers welkom heten, maar hebben ook van 127 medewerkers afscheid genomen. Zo’n grote doorstroom vraagt veel van onze organisatie.

Met alle ontwikkelingen, blijvende doorstroom van medewerkers en de diverse wensen en verwachtingen binnen de verschillende generaties, blijft aantrekkelijk en goed werkgeverschap van groot belang.

De ontwikkeling hiervan duiden wij aan de hand van de volgende onderwerpen: 

 • De samenstelling van het medewerkersbestand 

 • Diversiteit en inclusie 

 • Veilig werken en LTIF 

 • Werving en selectie 

 • Betrokkenheid 

 • Ziekteverzuim 

 • Talentontwikkeling 

De samenstelling van het medewerkersbestand (exclusief externen) 
Vitens heeft 1.599 (2021: 1.527) medewerkers in dienst waarvan 73 procent mannen (2021: 74 procent)  en 27 procent vrouwen (2021: 26 procent). Van deze medewerkers is 90 procent voor onbepaalde tijd aan Vitens verbonden. Slechts 10 procent van de medewerkers heeft een tijdelijk contract (2021: 10 procent).

Diversiteit en inclusie 
Vanuit onze inclusieve samenleving vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen en staan we voor gelijke kansen op de werkvloer. Daarom laten we binnen Vitens mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen. Zo krijgen we hulp van medewerkers van een zorgboerderij. Ook creëren wij meer mogelijkheden om ervaringsplaatsen te bieden, zoals het samenwerkingsverband met de Refugee Talent Hub. Begin 2022 hebben wij de SER Charter ondertekend, waarmee wij gezamenlijke stappen zetten in het realiseren van een inclusieve werkcultuur. Hierbij besteden wij ook aandacht aan een sociaal veilige werkomgeving.

Veilig werken en LTIF 
Veilig werken is voor Vitens een belangrijk thema. Veiligheidsbewustzijn en veilig handelen van medewerkers spelen een cruciale rol bij arbeidsveiligheid. Wij besteden dan ook veel aandacht aan een veilige werkomgeving in termen van fysieke veiligheid, arbo en milieu. De Lost Time Injury Frequency (LTIF) is gestegen van 1,0 in 2021 naar 1,9 in 2022. Dat wil zeggen dat er per 1 miljoen gewerkte uren 1,9 ongevallen met verzuim zijn ontstaan. Afgelopen jaar is diepgaand onderzoek gedaan naar de oorzaken van de gestegen LTIF. Dit heeft ertoe geleid dat een aanvalsplan veilig werken is opgesteld. Naar verwachting zal in 2023 hier uitvoering aan worden gegeven.

Ondanks deze stijging worden veiligheidsregels steeds belangrijker gevonden. Aandacht voor veiligheid en de bewustwording bij medewerkers is terug te zien in het aantal meldingen over (mogelijk) onveilige situaties. Een goede ontwikkeling, omdat wij met meldingen in staat zijn verbeteringen door te voeren. In 2022 zijn er, dankzij deze meldingen, meer dan 160 gevaarlijke situaties veiliger gemaakt.

Werving en selectie 
Ook dit jaar was het door krapte op de arbeidsmarkt een uitdaging om nieuwe medewerkers te werven. Toch hebben we ook dit jaar veel mensen weten te bereiken en zijn er ongeveer 280 vacatures vervuld met zowel nieuwe medewerkers als door doorstroom van medewerkers. Komende jaren blijft de recruitmentopgave fors omdat bijna 400 medewerkers tot 2030 met pensioen gaan. Met het nog verder doorontwikkelen van de (strategische) personeelsplanning en het opzetten van campusrecruitment ontstaat er meer ruimte voor startersplekken, stages en traineeships. Waarbij het afgelopen jaar het mbo-traineeship een succes is gebleken.

Betrokken-medewerkers-index 
De laatste jaren is het fysieke en mentale welbevinden van onze medewerkers belangrijker dan ooit. Betrokken medewerkers staan hierbij centraal. Vitens zet in op wendbare medewerkers, die plezier hebben in hun werk. Wij meten dit door twee keer per jaar een betrokkenheidsmonitor uit te zetten. In 2021 was betrokkenheidsindex 7,7 en in 2022 scoorde Vitens een 7,4. Ondanks deze lichte daling zijn we blij met deze voldoende, maar blijven we het hele jaar door werken om te groeien en verbeteren. Dat doen we door het werkgeluk en welbevinden van onze medewerkers centraal te stellen. Medewerkers konden bijvoorbeeld deelnemen aan een gezondheidscheck.

Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim is afgelopen jaar gestegen van 4,2 procent in 2021 naar 5,0 procent in 2022. Daarmee halen we niet de doelstelling van 4,5 procent die voor 2022 was opgenomen. In het voorjaar werden de coronamaatregelen beëindigd. Hierdoor zagen wij, zoals in lijn met het landelijk beeld, een toename in het aantal verzuimmeldingen (frequentie van 0,62 naar 1,06). Mede doordat een grote groep medewerkers ouder is dan 50 jaar hebben de leidinggevenden veel aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid en gezondheid en dit werpt nu zijn vruchten af. 

Talentontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling, talentontwikkeling en doorstroom zijn belangrijk voor Vitens en onze medewerkers. Door het ontwikkelpotentieel van onze medewerkers, behoefte en de performance in beeld te brengen, hebben we in 2022 een kwalitatief beeld gekregen over ontwikkelkeuzes van de medewerkers. Dit heeft een positieve invloed op de organisatie, maar ook op de individuele medewerker. Medewerkers zijn afgelopen jaar gestimuleerd om met hun leidinggevenden in gesprek te gaan over hun ontwikkelbehoefte in relatie tot hun bijdrage aan de Vitens-opgave. Dit is ook terug te zien in het aantal (154) interne doorstromers. Medewerkers krijgen diverse instrumenten aangeboden, zoals de Talent Motivatie Analyse (TMA). Hierdoor ontstaat inzicht in de drijfveren en talenten, waarover in gesprek wordt gegaan. Daarnaast konden medewerkers gebruikmaken van ruime opleidingsmogelijkheden. Ook draagt zowel het Vitens Transfer Point, waarbij een medewerker tijdelijk een andere rol kan uit te proberen, als de VEI-missies bij aan het ontwikkelen van talent.

Werken in het buitenland via VEI
Vitens medewerkers die belangstelling hebben voor internationaal werk, krijgen via dochteronderneming VEI de mogelijkheid om te worden uitgezonden naar landen als Mozambique, Kenia, Indonesië en Bangladesh. Daar doen zij internationale werkervaring op en helpen ze lokale drinkwaterbedrijven bij het verbeteren van hun waterleidingnetwerk, hun facturatiesysteem, technische systemen, financiële systemen en klantsystemen.