Risicomanagement in het kort

Topbedrijfsrisico’s onderdeel van de planning-en-controlcyclus

De strategische doelstellingen voor 2030 zijn vastgelegd in de strategie: 'Elke druppel duurzaam'. Ieder jaar kijken wij vervolgens naar de risico’s die het meest van invloed kunnen zijn op het behalen van onze strategische doelen. Wij noemen dit de topbedrijfsrisico’s. 

De sturing op deze beheersmaatregelen, en de monitoring van (de ontwikkeling van) de risico’s vormt een integraal onderdeel van onze planning-en-controlcyclus. Elk risico wordt uitgewerkt, van een gerichte beheeraanpak en van passende maatregelen voorzien. Gedurende het jaar worden de maatregelen uitgevoerd en monitoren we de voortgang en het effect.

 1. Maakbaarheid toekomstbestendige infrastructuur
  Als de vraag sterker blijft stijgen dan de afgelopen jaren en de realisatie achterblijft, zijn we mogelijk niet in staat onze infrastructuur tijdig toekomstbestendig te maken waardoor levering van 24/7 in het gedrang komt en vergunningen worden overschrijden. We onderscheiden bestuurlijke maakbaarheidsrisico’s enerzijds, voor het verkrijgen van (voldoende) winvergunningscapaciteit. Anderzijds komt het door technische maakbaarheidsrisico’s, voor beschikbare (personele) capaciteit, zowel intern als extern.

 2. Cybersecurity
  Als cyberdreiging gelijk blijft of toeneemt, zijn we, door toename van ons ‘digitaal oppervlak’, kwetsbaar voor een succesvolle cyberaanval, waardoor de drinkwatervoorziening kan worden verstoord, we kunnen worden afgeperst, of klantgegevens openbaar worden.

 3. Fraude
  Door de toegang tot geldstromen en activa, nauwe contacten met opdrachtnemers én onvoldoende integriteitsbewustzijn kunnen medewerkers in de verleiding komen te frauderen, waardoor Vitens financiële en reputatieschade kan oplopen. 

 4. Financierbaarheid
  Als de WACC-regelgeving in combinatie met de beperking van de dividenduitkering aan aandeelhouders leidt tot een te grote beperking van onze winst, komt de financierbaarheid onder druk te staan, waardoor we onvoldoende in staat zijn onze strategische doelen te realiseren. 

 5. Drukte in de ondergrond
  Vitens is niet de enige partij die de ondergrond gebruikt. De ondergrond wordt in toenemende mate gebruikt voor andere opgaven, zoals opslag van energie en warmte. Dit brengt risico’s met zich mee voor de grondwaterkwaliteit van onze drinkwaterbronnen en voor de kwaliteit van drinkwater door ongewenste opwarming in de leidingen. 

 6. Adaptief vermogen
  Door schaarste op de arbeidsmarkt in relatie tot onze recruitmentopgave ontstaat het risico dat we niet tijdig kunnen inspelen op de juiste invulling van de posities met benodigde talenten, waardoor we als organisatie niet kunnen performen.

 7. Beschikbaarheid productiecapaciteit en bronnen
  Beschikbaarheid van voldoende (schone) bronnen en productiecapaciteit is noodzakelijk om nu en in de toekomst voldoende drinkwater van gewenste kwaliteit te kunnen leveren. De vraag naar drinkwater neemt naar verwachting de komende jaren toe, daar moeten we tijdig onze win- en productiecapaciteit op afstemmen. De beschikbaarheid is een potentieel knelpunt, omdat we afhankelijk zijn van provincies voor het verkrijgen van winvergunningen.