Bestuursverklaring

De directie van Vitens verklaart naar beste weten:

  • Dat de jaarrekening 2022 een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie per 31 december 2022 en het resultaat over 2022 van Vitens en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen.

  • Dat het jaarverslag een getrouw beeld geeft van de toestand op de balansdatum per 31 december 2022 en de gang van zaken gedurende het boekjaar bij Vitens.

  • Dat in het jaarverslag de wezenlijke risico’s zijn beschreven waarmee Vitens wordt geconfronteerd.

Zwolle, 15 maart 2023

Jelle Hannema, voorzitter