Organisatie en bestuur

Directie

Vitens N.V. (in dit verslag: Vitens) is een naamloze vennootschap die wordt bestuurd door de directie. De directie bestond in 2022 uit twee personen. In november 2022 heeft een van de directieleden de organisatie geïnformeerd over haar voorgenomen vertrek. De samenstelling van de directie is te vinden onder Bericht van de Raad van Commissarissen. Het bezoldigingsbeleid van de directie is voorgesteld door de Raad van Commissarissen en vastgesteld door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA), op basis hiervan stelt de Raad van Commissarissen de bezoldiging vast. De bezoldiging bestaat uit een basissalaris, pensioen, sociale lasten en overige onkostenvergoedingen en voldoet aan de vereisten van de Wet normering topinkomens.

Om de collectieve kennis, vaardigheden en ervaring op duurzame ontwikkeling te bevorderen, krijgt directie permanente educatie over duurzaamheid, duurzame bronnen en ontwikkelingen rond duurzaamheid in het waterecosysteem. Via presentaties, kennisnetwerken zoals Springtij en de Waarde van Water, en via NG Infra wordt kennis actueel gehouden. Verder is kennis vergaard op het gebied van een Green Financial Framework.

Governance op potentiële en actuele impacts op stakeholders worden binnen het Directieoverleg wekelijks behandeld en besproken. We volgen de functiebeschrijvingen van het eerstelijns management die kaders en richting geven bij de governance en bij economische impact (financieel, geproduceerd en intellectueel kapitaal), bij impact op de mens (sociaal en menselijk kapitaal) en bij impact op de natuur (natuurlijk kapitaal). Daarnaast maken we gebruik van het reglement procuratie en autorisatie, waarin de formele bevoegdheden voor procuratie en autorisatie zijn geregeld. Vitens rapporteerde in 2022 nog niet op aantallen kritische problemen.

Raad van Commissarissen

Het toezicht op de directie en op de algemene gang van zaken bij Vitens ligt bij de Raad van Commissarissen (RvC). De leden worden benoemd door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). In het reglement van de RvC is een bepaling opgenomen inzake de maximale zittingsduur van Commissarissen conform de best practice-bepaling 2.2.2 van de Code. De samenstelling van de Raad van Commissarissen is te vinden onder Bericht van de Raad van Commissarissen.

De RvC ontvangt collectieve educatie op het gebied van duurzaamheid en ontwikkelingen rond duurzaamheid in het watersysteem. In verscheidene presentaties worden thema’s zoals ‘transitie water(eco)systeem’ en ‘waterkwaliteit en duurzame bronnen’ gepresenteerd.

Via de voortgangsrapportage wordt de RvC voorzien van informatie over potentiële en actuele impacts van stakeholders.

Commissie van Aandeelhouders

Door de aandeelhoudersvergadering is een Commissie van Aandeelhouders benoemd. Deze commissie komt ten minste twee keer per jaar bijeen en heeft een adviesfunctie voor de AvA, de directie en de RvC. Het gaat hierbij om onderwerpen als benoeming en ontslag van bestuurders en toezichthouders van Vitens. Verder worden beleidsmatige onderwerpen behandeld, zoals het financieel-, tarief- en dividendbeleid.