Continuïteit

Kengetallen 

Netto resultaat 
De winst bedroeg over 2022 € 8,2 miljoen en is fors lager dan de winst over 2021 (€ 19,4 miljoen). Dit is vooral een gevolg van de hoge inflatie en de lagere afzet van drinkwater, vermoedelijk als gevolg van de hoge energieprijzen.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is een belangrijke graadmeter voor de continuïteit van de organisatie. De solvabiliteit geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen. Volgens de continuïteitsdoelstellingen in het financieel beleid moet de solvabiliteit minimaal 30 procent zijn, maar streeft Vitens naar een solvabiliteit van minimaal 35 procent. In 2022 bedroeg onze solvabiliteit 31 procent (2021: 30,2 procent), waarmee we aan de ondergrens zitten van de doelstelling. Als gevolg van de lage solvabiliteit, de onzekerheid van de WACC en de enorme investeringsopgave is het niet verantwoord dividend uit te keren over 2022.

Tarief
Vitens streeft naar betaalbare drinkwatertarieven onder voorwaarde dat aan de continuiteitsdoelstellingen wordt voldaan.

De prijs voor drinkwater is voor de klant (consument) in 2022 € 0,66 per m3 en € 44 vastrecht (2021 € 0,64 per m3 en € 42 vastrecht). De prijs voor drinkwater is voor zakelijke klanten in 2022 € 0,64 per m3 (2021: € 0,66 per m3).

Investeringen

Vitens staat de komende jaren voor een enorme investeringsopgave. Klimaatverandering, groeiend watergebruik, vervangingsinvesteringen en thema’s als digitalisering en dataveiligheid hebben hun impact op de infrastructuur. In 2022 hebben we voor in totaal circa € 205 miljoen bruto aan investeringen gerealiseerd. Dat bedrag ligt hoger dan voorgaande jaren (2021: € 180 miljoen, 2020: € 163,6 miljoen). Onze investeringen zijn hoofdzakelijk gericht op leveringszekerheid, zodat we  nu en in de toekomst voldoende en schoon drinkwater kunnen leveren.

In 2022 hebben we vooral geïnvesteerd in uitbreiding en vervanging van onze infrastructuur. We breiden de capaciteit van ons waterleidingnet uit, oude leidingen zijn vervangen en er zijn leiding-reconstructies uitgevoerd. Ook hebben we geïnvesteerd in veiligheid, cybersecurity en de SAP-transformatie.

Financieringsstrategie
Gezien de toegenomen omvang van de financieringsbehoefte is het van belang dat Vitens toegang krijgt tot de kapitaalmarkt. Het financieel beleid is daarop eind 2022 aangepast. De ratio’s zijn uitgebreid en aangescherpt, met als basis de uitgangspunten in de WACC-regulering. Om invulling te geven aan het aangescherpte financieel beleid, is een financieringsstrategie voor de lange termijn ontwikkeld.