Connectiviteitsmatrix

Oorsprong van onze strategische richting

Hoe realiseren we de strategie?

Voor wie en hoe is dit uiteindelijk belangrijk?

 

Nr.

Materiële thema's

Strategische agenda

Risico benoemd in de risico inventarisatie

Value drivers

Operationele KPI's

Target

Beoogde impact

SDG

Stakeholdergroepen

Resultaat

1

Waterschaarste

Water voor nu en later, Duurzaam watersysteem, -drinkwaterbedrijf en -drinkwatergebruik

Maakbaarheid toekomstbestendige infrastructuur, drukte in de ondergrond

We anticiperen op klimaatverandering en de huidige en toekomstige drinkwatervraag en passen onze operatie, strategie, infrastructuur en onze (strategische) reserves hierop aan.

Aantal clusters met positief 'Operationeel verschil'

Aantal clusters met voldoende 'Operationele reserves'

≥ 4

≥ 4

Nederland kan Vitens vertrouwen dat wij anticiperen op een verandend klimaat en dat wij ons inzetten voor een goede balans tussen de enerzijds een stijgende watervraag en anderszijds de beschikbaarheid van voldoende bronnen en de impact van waterwinning (bijvoorbeeld ruimtebeslag, verdroging).

SDG 6
6.4 In aanzienlijke mate de efficiëntie van het watergebruik verhogen in alle sectoren en het duurzaam winnen en verschaffen van zoetwater garanderen om een antwoord te bieden op de waterschaarste en om het aantal mensen dat af te rekenen heeft met waterschaarste, aanzienlijk te verminderen.

SDG 12
12.2 Duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.

SDG 13
13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning.

Maatschappij, klanten

2

2

2

Klimaatimpact

Water voor nu en later, Duurzaam watersysteem, -drinkwaterbedrijf en -drinkwatergebruik

Maakbaarheid toekomstbestendige infrastructuur, beschikbaarheid productiecapaciteit en bronnen

We streven ernaar om de impact op het klimaat terug te brengen door de broeikasgas uitstoot te verminderen, duurzaamheidscriteria op te nemen in aanbestedingen (zoals leidingmateriaal) en in te zetten op circulaire reststromen.

CO2-uitstoot

≤144,6

Nederland kan Vitens vertrouwen dat wij anticiperen op een verandend klimaat en dat wij ons inzetten voor een goede balans tussen de enerzijds een stijgende watervraag en anderszijds de beschikbaarheid van voldoende bronnen en de impact van waterwinning (bijvoorbeeld ruimtebeslag, verdroging).

SDG 12
12.2 Duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.

SDG 13
13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning.

Maatschappij, klanten

141

3

Leveringszekerheid van drinkwater

Water voor nu en later

Maakbaarheid toekomstbestendige infrastructuur

We investeren in onderhoud, vervanging en bescherming van productiebedrijven en leidingnet.

Ondermaatse Leveringsminuten (OLM)

≤ 14 minuten

Klanten kunnen rekenen op continue levering van drinkwater.

SDG 6
6.1 Universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen.

Klanten

12:19

4

Kwaliteit van drinkwater

Water voor nu en later

Beschikbaarheid productiecapaciteit en bronnen, drukte in de ondergrond

We passen de juiste zuiverings- en onderzoeksmethoden toe.

​​Waterkwaliteitsindex (WKI)

≤ 0,019

Vitensklanten kunnen blind vertrouwen op drinkwater van hoge kwaliteit.

SDG 6
6.1 Universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen.
6.3 De waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken, de lozing van gevaarlijke chemicaliën en materialen een halt toe te roepen en de uitstoot ervan tot een minimum te beperken waarbij ook het aandeel van onbehandeld afvalwater wordt gehalveerd en recyclage en veilige hergebruik wereldwijd aanzienlijk worden verhoogd.

Klanten

0,015

5

Aantrekkelijk en goed werkgeverschap

Aantrekkelijk werkgeverschap, Water voor nu en later

Aantrekkelijk werkgeverschap

Vitens streeft naar gezonde en betrokken medewerkers die goed in hun vel zitten en productief zijn. Ook wil Vitens door schaarste op de arbeidsmarkt de juiste mensen aantrekken en behouden.

betrokkenheids -Index

≥7

Medewerkers kunnen werken in een veilige werkomgeving waarin vitaliteit, werkgeluk en ontwikkeling centraal staan voor nu en in de toekomst

SDG 8
8.8 De arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers, met inbegrip van migrerende werknemers, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en zij die zich in precaire werkomstandigheden bevinden

Medewerkers, aandeelhouders

7,4

6

Financiële gezondheid

Financiële gezondheid & voorspelbaarheid

Financierbaarheid

We hanteren een financieel beleid met continuïteit als uitgangspunt.

Solvabiliteit

≥ 30%

Vitens is een financiëel gezond bedrijf met een goede balans tussen de prijs van drinkwater, de solvabiliteit en het rendement voor aandeelhouders.

SDG 9
9.1 Ontwikkelen van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur, met inbegrip van regionale en grensoverschrijdende infrastructuur, ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk welzijn, met klemtoon op een betaalbare en billijke toegang voor iedereen.

Aandeelhouders, klanten

31,0%

7

Digitalisering en dataveiligheid

Water voor nu en later

Cybersecurity

Vitens zet in op het verder digitaliseren van haar bedrijfsvoering en dienstverlening en het vergroten van de veiligheid van haar ICT-platform.

ICT Prio1 calamiteiten


ICT Prio 1 Cybersecurity calamiteiten

≤10


0

Klanten kunnen er op rekenen dat wij vertrouwelijk omgaan met hun gegevens en rekenen op continue levering van drinkwater.

SDG 9
9.1 Ontwikkelen van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur, met inbegrip van regionale en grensoverschrijdende infrastructuur, ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk welzijn, met klemtoon op een betaalbare en billijke toegang voor iedereen.

Maatschappij, aandeelhouders, klanten

5


0

8

Bescherming grondwaterbronnen

Water voor nu en later

Beschikbaarheid productiecapaciteit en bronnen, drukte in de ondergrond

We beschermen onze waterbronnen en vergroten ons inzicht in de ontwikkeling van de kwaliteit van ons grondwater.

Verontreinigingsindex bronnen korte termijn, lange termijn (VI)

n.v.t.

Nederlanders kunnen rekenen op betrouwbaar en betaalbaar drinkwater, nu en in de toekomst.

SDG 6
6.3 Waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken, onbewerkt afvalwater te halveren en recyclage te verhogen.
6.5 Het geïntegreerde beheer van de waterhulpbronnen implementeren op alle niveaus, ook via gerichte grensoverschrijdende samenwerking.
6.6 Bescherming en herstellen van op water gebaseerde
ecosystemen.

SDG 12
12.2 Duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.

Maatschappij, aandeelhouders

95 (KT)


399 (LT)