GRI-index

GRI Code

Indicator

Toelichting

Verwijzing

GRI 102: Algemene indicatoren

 

1. Organisatieprofiel

 

102-1

Naam van de organisatie.

Profiel Vitens.

Wie we zijn

102-2

Voornaamste merken, producten en/ of diensten

Profiel Vitens.

Wie we zijn

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.

Oude Veerweg 1, 8019 BE Zwolle

 

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is.

Profiel Vitens.

Wie we zijn

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm.

Corporate governance

Governance

102-6

Afzetmarkten

Corporate governance
i. Vitens levert drinkwater in alle gemeenten in de provincies Friesland, Gelderland, Overijssel, Utrecht (behalve Vianen) en Flevoland. Ook
levert Vitens water in de gemeenten Hilversum en Wijdemeren (Loosdrecht, Breukeleveen), Bodegraven-Reeuwijk (Bodegraven), Nieuwkoop, Giessenlanden (Arkel), Meppel (Nijeveen) en de gemeente Westerveld (Havelte, Darp, Havelterberg, Uffelte, Diever, Wapserveen, Vledder, Frederiksoord, Nijensleek, Wilhelminaoord, Vledderveen DR, Doldersum, Boschoord, Zorgvlied, Wateren);
ii. sectoren bediend; alle sectoren in ons voorzieningsgebied
iii. soorten klanten en begunstigden: particiuliere en zakelijke klanten in ons voorzieningsgebied.

Wie we zijn en Governance

102-7

Omvang van de verslaggevende organisatie.

Profiel Vitens, kerncijfertabel en Financiële resultaten.

Wie we zijn, Kerncijfers en Financiële resultaten

102-8

Samenstelling medewerkersbestand.

Onze mensen

Waarde voor onze medewerkers

102-9

Omschrijving van de keten van de organisatie.

Waardecreatiemodel.

Ons waardecreatiemodel

102-10

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode.

Er hebben geen aanzienlijke wijzigingen qua omvang, structuur, eigendom of toeleveringsketen van de oganisatie plaatsgevonden.

Reikwijdte

102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie.

Vitens past het voorzorgsprincipe toe op haar niet-financiële risico's. Deze risico's en de beheersing daarvan staan beschreven in de paragraaf risicomanagement

Risicomanagement

102-12

Extern ontwikkelde economische, aan milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven.

Global Reporting Initiative; ISO-normeringen voor veiligheid, kwaliteit, milieu, risicomanagement; duurzaam terreinbeheer.

Beschermen en verbeteren kwaliteit grondwaterbronnen, Energie en klimaat, Risicomanagement, Governance en Over dit verslag

102-13

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en (inter)nationale belangenorganisaties.

Brancheorganisatie: Vewin, WWb. Kennisinstellingen/verenigingen: Kiwa Water Research, Wetsus, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland, NextGenerationInfra

Websites van desbetreffende verenigingen en Vitens.nl

2. Strategie

 

102-14

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie.

Voorwoord.

Voorwoord

3. Ethiek en integriteit

 

102-16

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode.

Corporate governance en risicomanagement

Governance en Risicomanagement

4. Bestuursstructuur

 

102-18

De bestuursstructuur van de organisatie.

Corporate governance

Wie we zijn, Risicomanagement en Governance

5. Overleg met belanghebbenden

 

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden

Stakeholderdialoogtabel

Stakeholderdialoogtabel

102-41

Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst.

 

Waarde voor onze medewerkers

102-42

Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden.

De selectie van stakeholders vindt plaats op basis van een inschatting van het wederzijdse belang van de belanghebbenden en Vitens.

Stakeholdermanagement

102-43

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken.

Stakeholderdialoogtabel geeft aan op welke manier de belanghebbenden worden betrokken. De frequentie wisselt per groep of dialoogstructuur en wordt - waar relevant - in de tabel genoemd. Voor het opstellen van het jaarverslag is een apart engagementproces toegepast.

Stakeholderdialoogtabel

102-44

Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen.

Stakeholderdialoog tabel

Stakeholderdialoogtabel

6. Verslaggevingsprofiel

 

102-45

Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen.

Vastlegging en reikwijdte.

Reikwijdte (over dit verslag)

102-46

Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten.

Materialiteitsmatrix

Materialiteit (stakeholdermanagement)

102-47

Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld.

Voor de materiële onderwerpen waar de beschikbare GRI KPI's onvoldoende werden geacht hebben we onze eigen KPI vermeld. Deze KPI's worden grotendeels per kwartaal gerapporteerd en gebruikt voor sturing.

Stakeholdermanagement

102-48

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering.

In 2018 is een nieuwe strategie geformuleerd voor 2018-2020: ‘Samen in beweging voor mens en leefomgeving’. Inspelend op actuele ontwikkelingen en onze langetermijnvisie ‘Water voor nu en later’ hebben we in 2019 een aantal accenten gelegd en zijn de stakeholderbehoeftes herijkt. Hierdoor zijn andere materiële indicatoren geselecteerd.

Onze strategie en Stakeholdermanagement

102-49

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslaggevingsperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening.

In 2019 zijn inspelend op actuele ontwikkelingen en onze langetermijnvisie ‘Water voor nu en later’ een aantal accenten gelegd en gericht op herijkte stakeholderbehoeftes. Vandaar dat de materiële onderwerpen zijn gewijzigd ten opzichte van 2018 jaarverslag. Er zijn echter geen significante veranderingen gerelateerd aan de organisatie.

Onze strategie, Stakeholdermanagement, Over dit verslag en Materialiteit

102-50

Verslaggevingsperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft.

Dit verslag heeft betrekking op de periode 1 januari 2019 - 31 december 2019.

Over dit verslag

102-51

Datum van het meest recente vorige verslag.

Jaarverslag 2018, gepubliceerd in april 2019.

Over dit verslag

102-52

Verslaggevingscyclus.

Jaarlijks.

Over dit verslag

102-53

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan.

communicatie@vitens.nl

Over dit verslag

102-54

GRI-toepassingsniveau

Toepassingsniveau CORE. We hebben separaat 'MORE' rapportages toegevoegd.

Rapportagecriteria niet-financiële informatie

102-55

GRI Content Index

Toepassingsniveau CORE.

Rapportagecriteria niet-financiële informatie en GRI-index

102-56

Beleid met betrekking tot assurance

Coorperate governance, reikwijdte en rapportagecriteria niet-financiele informatie

Reikwijdte, Risicomanagement, GovernanceAssurancerapport bij de duurzaamheids­­­­­‌­‌informatie in het jaarverslag 2019 en Bericht van de Raad van Commissarissen

GRI 103: Managementaanpak

 

103-1/2/3

Managementaanpak

De materiële onderwerpen worden toegelicht in Stakeholdermanagement. De managementaanpak wordt toegelicht in het waardecreatiemodel, de connectiviteitsmatrix en de begrippenlijst en rapportagedefinities

StakeholdermanagementOns waardecreatiemodel, Connectiviteitsmatrix, Begrippenlijst en rapportagedefinities

Materiële indicatoren die Vitens rapporteert volgens GRI

 

Financiële gezondheid

 

DMA

 

Managementaanpak in de begrippenlijst en rapportagedefinities

Begrippenlijst en rapportagedefinities

201-1

Rendement uit een financieel gezond bedrijf

Vitens is een financieel gezond bedrijf met een goede balans tussen de prijs van drinkwater, de solvabiliteit en het rendement voor aandeelhouders.

Waarde voor onze aandeelhoudersFinanciële resultaten

Materiële indicatoren die Vitens rapporteert, die gedeeltelijk of niet met GRI overeenkomen

 

Bescherming grondwaterbronnen

DMA

 

Managementaanpak in de begrippenlijst en rapportagedefinities

Begrippenlijst en rapportagedefinities

In-house KPI

Voldoende beschikbare schone bronnen

Binnen de GRI-indicatoren is geen indicator gericht op beschermingsmaatregelen. De indicator die wij hebben gekozen is additioneel op de GRI-indicator 303-2. De KPI Voldoende beschikbare schone bronnen meet de kwaliteit van onze bronnen aan de hand van de zuiveringsstappen die in het proces aanwezig zijn.

Beschermen en verbeteren kwaliteit grondwaterbronnen

Kwaliteit van drinkwater

DMA

 

Managementaanpak in de begrippenlijst en rapportagedefinities

Begrippenlijst en rapportagedefinities

In-house KPI

Waterkwaliteitsindex (WKI)

Binnen de GRI-indicatoren is er geen indicator die op effectieve wijze de geambieerde kwaliteit weergeeft. GRI-indicatoren 301, 302 en 305 en 301-3 zijn gericht op milieueffecten en niet op kwaliteit. GRI-indicatoren 417-1 en 417-2 zijn indicatoren gericht op de informatievoorziening van producten waarmee we het onderwerp niet inhoudelijk of kwalitatief kunnen onderbouwen. De WKI is een extern gedefinieerde monitoringsmethode die past binnen de Drinkwaterwet en is daarmee uitstekend voor deze ambitie

Verbeterde drinkwaterkwaliteit

Leveringszekerheid van drinkwater

DMA

 

Managementaanpak in de begrippenlijst en rapportagedefinities

Begrippenlijst en rapportagedefinities

In-house KPI

Ondermaatse leveringsminuten (OLM).

Binnen de GRI-indicatoren is er geen indicator die op effectieve wijze de geambieerde kwaliteit weergeeft. GRI-indicatoren 301, 302 en 305 en 301-3 zijn gericht op milieueffecten en niet op kwaliteit. GRI-indicatoren 417-1 en 417-2 zijn indicatoren gericht op de informatievoorziening van producten waarmee we het onderwerp niet inhoudelijk of kwalitatief kunnen onderbouwen. OLM is een extern gedefinieerde monitoringsmethode die past binnen de Drinkwaterwet en is daarmee uitstekend voor deze ambitie. Om voldoende transparantie te geven over deze indicator hebben we ook gekozen voor de KPI waarmee we de meest negatieve/ ongewenste situatie voor de organisatie kunnen duiden.

Leveringszekerheid van drinkwater

SDG 6

Schoon water en sanitair

 

Verbeterde drinkwaterkwaliteit en leveringszekerheid van drinkwater

Duurzame energie

DMA

 

Managementaanpak in de begrippenlijst en rapportagedefinities

Begrippenlijst en rapportagedefinities

302-1

Energie

Vitens monitort het energieverbruik en zoekt naar mogelijkheden om duurzame energie op te wekken en hiermee de broeikasgassen te beperken.

Energie en klimaat

305-1 en 305-2

Directe broeikasgasemissies (scope 1 en 2), naar gewicht

Vitens streeft naar een zo laag mogelijke CO2-footprint. Het energie- en emissiebeleid is momenteel in ontwikkeling en wordt in 2020 vastgesteld. Hierin worden afspraken gemaakt over de wijze van rapportering, sturing en het referentiejaar. In het jaarverslag over 2020 zal gerapporteerd worden middels een KPI.

Energie en klimaat, Begrippenlijst en rapportagedefinities

SDG 9

Industrie, innovatie en infrastructuur

Vitens streeft naar het beperken van de hoeveelheid relevante broeikasgasemissies.

Energie en klimaatBegrippenlijst en rapportagedefinities

Grondwater en waterschaarste

 

DMA

 

Managementaanpak in de begrippenlijst en rapportagedefinities

Begrippenlijst en rapportagedefinities

In-house KPI

Aantal clusters met negatief 'Operationeel verschil' en Aantal clusters met onvoldoende 'Niet operationele reserves'

GRI 303 is van toepassing op deze in-house KPI. Echter, is er geen GRI-indicator die de beschikbaarheid van grondwater in bronnen aangeeft. Daarom wordt er gerapporteerd over het aantal clusters, waaruit blijkt dat Vitens zich inzet voor een goede balans van watervraag en beschikbaarheid van voldoende schone bronnen.

Beschermen en verbeteren kwaliteit grondwaterbronnen

SDG 6

Schoon water en sanitair

 

Beschermen en verbeteren kwaliteit grondwaterbronnen

SDG 12

Verantwoorde consumptie en productie

 

Beschermen en verbeteren kwaliteit grondwaterbronnen

Klantgerichte dienstverlening

 

DMA

 

Managementaanpak in de begrippenlijst en rapportagedefinities

Begrippenlijst en rapportagedefinities

102-43 & 102-44

Resultaten en conclusies
klanttevredenheidsonderzoek.

Vitens streeft naar het goed en snel helpen van klanten. De dienstverlening wordt ieder half jaar gemeten middels de KPI Service Tevredenheids Index (STI).

Klantgerichte dienstverlening

Niet-Materiële indicatoren die Vitens wel rapporteert volgens GRI

 

Over onze medewerkers

 

403-9

Lost Time Injury Frequency (LTIF)

In het jaarverslag wordt alleen gerapporteerd over de LTIF, het ziekteverzuim en, in geval deze zich voordoen, werkgerelateerde sterfgevallen van Vitensmedewerkers in Nederland. De ODR, LDR en AR zijn indicatoren die wij niet rapporteren, maar wel meten. Deze cijfers zijn bij ons op te vragen. Omdat onze werkzaamheden in Nederland uitgevoerd worden, is het niet relevant om te rapporteren over ongevallen die plaatsvinden in andere landen. We rapporteren in het jaarverslag niet de LTIF
van onderaannemers. Deze wordt wel met het management besproken. Voor de LTIF wordt niet gerapporteerd over geslacht vanwege non-discriminatie.

Waarde voor onze medewerkers

405-1

Diversiteit

Samenstelling medewerkersbestand naar geslacht en soort arbeidscontract (onbepaald/ bepaalde tijd, voltooid/deeltijd)

Waarde voor onze medewerkers

Natuurbeheer en -behoud

 

304-1

Locaties in natuurgebieden

Met een optimale inrichting van onze waterwingebieden willen we bestaande natuurwaarden en biodiversiteit behouden en waar mogelijk vergroten.

Beschermen en verbeteren kwaliteit grondwaterbronnen

303-2

Gebieden die onder invloed staan van ontrekking van water

We zorgen ervoor dat de negatieve effecten van onze activiteiten zo veel mogelijk worden beperkt.

Beschermen en verbeteren kwaliteit grondwaterbronnen

304-3

Beschermde of herstelde gebieden of habitats

We beschermen onze grondwaterbronnen en bevorderen een gezonde bodem en een gezond ecosysteem

Beschermen en verbeteren kwaliteit grondwaterbronnen