Onze strategie

Om ook in de toekomst 24/7 betrouwbaar en betaalbaar drinkwater te kunnen leveren, hebben we onze strategie voor 2018-2020 geformuleerd: ‘Samen in beweging voor mens en leefomgeving’. Deze is leidend voor wat we doen. Inspelend op actuele ontwikkelingen en met onze langetermijnvisie ‘Water voor nu en later’ hebben we hierin een aantal accenten gelegd.

Datagestuurd en mensgedreven

Binnen onze strategie werken we datagestuurd en mensgedreven. Door in te zetten op standaardisatie, data en digitalisering vergroten we onze wendbaarheid. We verzamelen bijvoorbeeld data met robots, drones en infraroodtechnologie om sluimerende lekkages in kaart te brengen. Op basis daarvan voeren we reparaties uit of grijpen we preventief in. Als we integraal datagestuurd water maken en leveren, hebben we beter inzicht in en overzicht van onze assets en processen en kunnen we ook onze klanten beter van dienst zijn en ze meer gemak bieden.

Onze aanpak hierbij is mensgedreven. Want juist het vakmanschap van onze mensen is belangrijk om digitalisering te laten slagen. Deze lukt immers alleen met de inbreng van onze kennis van onze processen. Werkgeluk is een belangrijk thema. We hebben onze mensen hard nodig om te zorgen dat in de toekomst schoon drinkwater net zo vanzelfsprekend is als nu.

Vier agendapunten

Onze strategie voor 2018-2020 heeft vier agendapunten:

  • 24/7 betrouwbaar en betaalbaar drinkwater

  • Meer gemak voor de klant

  • Sterk in je werk

  • Voldoende beschikbare schone bronnen

Aardappelverwerker McCain Foods Holland
McCain is wereldleider in de productie van aardappelspecialiteiten. Het gebruikt drinkwater om aardappels te wassen, snijden en stomen. Plantmanager Rien Brooijmans vertelt dat het bedrijf de ambitie heeft het waterverbruik de komende vijf jaar met tien procent te verlagen. Bekijk De Wandeling met Jelle Hannema en Rien Brooijmans.

De snel veranderende omgeving van de afgelopen twee jaar heeft ons geleerd dat we wendbaar moeten zijn. Daarom hebben we binnen de strategie een aantal accenten gelegd.

24/7 betrouwbaar en betaalbaar drinkwater

Onze primaire taak is en blijft: ‘het winnen, produceren, distribueren en leveren van drinkwater’. Daarbij streven we ernaar dat onze klanten kunnen vertrouwen op de leveringszekerheid van drinkwater, een optimale kwaliteit en een zo laag mogelijke prijs. Deze continuïteitsdoelstelling is de brede en solide basis van ons bedrijf en daar doen we geen concessies aan.

Cybersecurity en beveiliging blijven hierbij een belangrijk aandachtspunt. Daarom hebben we ook dit jaar geïnvesteerd in zowel de fysieke beveiliging van onze installaties als in cybersecurity. We doen ons best om verstoringen te voorkomen en hebben plannen klaarliggen mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch iets misgaan.

Meer gemak voor de klant

Klanttevredenheid vinden we belangrijk bij Vitens. Daarom werken we aan meer gemak voor de klant; een soepele manier om al je waterzaken te regelen. We hebben de klantreizen geanalyseerd, en doen het daarbij over het algemeen goed. In de afstemming en communicatie rond aansluitingen is winst te behalen: hoe werken we beter samen met aannemers en andere netbeheerders? Wat kan de klant verwachten, en op welk moment? Daar zullen we de komende tijd dan ook op inzetten.

Het komend jaar gaan we ook aan de slag met Infra 2020, waarin sensoren, big data, slimme ICT en onze mensen er samen voor zorgen dat we zo maximaal mogelijke controle krijgen over onze watervoorziening. Met als doel onze klanten zo goed en snel mogelijk van dienst te zijn en te informeren over hun water. 

Sterk in je werk

Door de enorme veranderingen in de wereld om ons heen gaat de manier waarop we werken ingrijpend veranderen. Ook krijgen we te maken met een grote natuurlijke uitstroom van ervaren personeel. Daarom investeren we onder de noemer ‘Vitenser sterk in je werk’ in de ontwikkeling van onze mensen. Met als doel: op ieder moment de juiste mens op de juiste plek.

Om dit mogelijk te maken, investeren we in de mobiliteit van onze mensen. We kijken samen hoe eenieder zijn of haar talenten en kwaliteiten verder kan ontwikkelen. Daarnaast werken we aan de ontwikkeling van Vitens als geheel. Onze ambitie is om een organisatie te zijn waarin we leren met én van elkaar, waarin we samen duidelijke afspraken maken en ons daaraan houden. Waarin, binnen logische grenzen, fouten maken mag en aanspreekbaar zijn de normaalste zaak van de wereld is.

Ook werken we aan het doeltreffender maken van onze strategische personeelsplanning. Daarnaast hebben we een nulmeting uitgevoerd voor het thema ‘integriteit’ en geven we hieraan gerichte aandacht. Verder blijft veilig werken prioriteit nummer één.

Tot slot zijn we het afgelopen jaar de arbeidsmarktcampagne gestart ‘Ons water, jouw werk’, om ook binnen de krappe arbeidsmarkt onze functies tijdig te kunnen vervullen.

Voldoende beschikbare bronnen

Door de droogte en hitte van de afgelopen zomers is naast de kwaliteit (schone bronnen) ook de kwantiteit (voldoende bronnen) een speerpunt geworden.

Om voldoende drinkwater van topkwaliteit te leveren, zijn we afhankelijk van een robuust zoetwatersysteem. Door de verwachte toename van weersextremen door klimaatverandering en de grote infrastructurele veranderingen die de energietransitie met zich meebrengt, is het besef bij overheden en gebruikers van de bodem gegroeid dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid en opgave ligt om het zoetwatersysteem toekomstbestendig te maken.

Hierbij slaan we de handen ineen met de overige drinkwaterbedrijven, de landelijke overheid en het Deltaprogramma Zoetwater, waterschappen, natuurorganisaties, provincies en de landbouw. Dit betekent dat we de grote zoetwatervoorzieningen zo goed mogelijk vast moeten houden en dat we verstandiger met ons zoete water om moeten gaan. Denk hierbij aan maatregelen waarbij we zowel het water bewaren en beschermen, als maatregelen waarbij bedrijven en consumenten besparen op het gebruik van water. We willen naar een watersysteem waar de landbouw zijn voordeel mee doet, de continuïteit van het drinkwater gegarandeerd is én waar de natuur overeind van blijft staan. Bij een goede aanpak, waarin het watersysteem daadwerkelijk het vertrekpunt is, is dat geen utopie, maar een reële mogelijkheid.