In gesprek met onze stakeholders

Vitens is voortdurend in gesprek met een breed palet aan stakeholders met uiteenlopende belangen. Deze gesprekken vinden plaats op alle niveaus binnen de organisatie en zijn onderdeel van ons dagelijks werk. De afdelingen Omgevingsmanagement en Communicatie geven actief invulling aan de stakeholderbelangen. De directie is direct betrokken bij consultatie met aandeelhouders en overheden (aandeelhoudersvergaderingen en bestuurlijk overleg op provinciaal en gemeentelijk niveau), medewerkers, belangengroeperingen en kennisinstellingen zoals Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands Christelijk Werkgeversbond (VNO-NCW) en Vewin. In dergelijke gesprekken wordt stilgestaan bij onze strategie, doelstellingen en vooruitzichten. Op basis van onze materiële thema’s en vanuit onze bestaande dialoogstructuur verkennen wij regelmatig of en welke stakeholders, organisaties of instellingen een additionele gesprekspartner voor Vitens kunnen zijn. In onderstaande tabel geven we een overzicht van stakeholders waar we in 2019 contact mee hadden en op welke manier. Voor 2020 en verder continueren we onze huidige dialoog en worden de plannen, de ambities en acties die hieruit voortvloeien opgepakt.

Stakeholder

Verwachtingen

Dialoog 2019

Plannen dialoog 2020 - verder

Medewerkers.

• Veilige werkomgeving.
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.
• Open communicatie.
• Ontwikkelings- mogelijkheden.
• Prettige werksfeer.
• Integer handelen.

• Overleg tussen management en medewerkers en jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken.
• Bijeenkomsten en interne communicatie (intranet, Tafel van Vitens, personeelsblad BRON, teamoverleggen).
• Duurzame inzetbaarheid met behulp van programma’s rondom DNA en Strategische Personeelsplanning.
• Trainingen en opleidingen.
• Veiligheid en persoonlijke ontwikkeling.
• Medezeggenschap en Centrale Ondernemingsraad.
• Onderweg naar huis-gesprekken met directie.
• Bewust omgaan met water.
• Alignment: Samen in de stroomversnelling.
• Nieuw leiderschapsprogramma.
• Arbeidsmarktcampagne nieuwe medewerkers.
• Enquête integriteit (nulmeting).

• Continuering huidige dialoog.
• Blijvende aandacht voor veiligheid en lerend vermogen van de organisatie.
• Terugdringen ziekteverzuim.
• Integriteitsgesprekken.
• Inloopsessie nieuwe strategie.

Klanten:
• Huishoudens.
• Zakelijke klanten.
• Klanten laboratorium.
• Kwetsbare partijen, zoals ziekenhuizen.

• Lage maatschappelijke prijs (tarieven).
• Leveringszekerheid.
• Hoge kwaliteit drinkwater.
• Diensten- en kennisdeling.
• Communicatie bij onderhoud en storing.
• Klantvriendelijke en servicegerichte support.
• Snelle en adequate klachtenafhandeling.
• Tips over waterbesparing.

• Communicatie over drinkwatertarieven, precario en btw-verhoging.
• Communicatie via Facebook en Twitter.
• Verbeterde communicatie over storingen via waterstoring.nl (inclusief WhatsApp).
• Digitale nieuwsbrief.
• Klantenpanel voor toetsen van problemen en oplossingen.
• Relatiegesprekken zakelijke klanten.
• Begrijpelijker communiceren met klanten.
• Communicatie over Stichting Water for Life.
• Meterwisselingen.
• Vroege signalering en hulp voor klanten met betalingsproblemen.
• Communicatie over bewust omgaan met water.
• Verder ontwikkelen customer journey.
• Verbeterde dienstverlening via Internet Self Service.
• Reputatie- en naamsbekendheidonderzoek onder klanten.

• Continuering huidige dialoog.
• Communicatie rondom zuinig omgaan met water.

Overheden:
• Aandeelhouders (provincies en gemeenten).

• Continuïteit en leveringszekerheid.
• Solvabiliteit.
• Lange en korte termijn Return on Investment (ROI).
• Duurzame regionale gebiedsontwikkeling.
• Transparante verslaggeving.
• Inspanning op waterbesparing.
• Bevorderen gezonde bodem en ecosysteem.

• Bijeenkomsten met aandeelhouders en Raad van Commissarissen.
• Jaarverslag.
• Dividenduitkering.
• Lage maatschappelijke kosten.
• Voldoen aan wet- en regelgeving.
• Overleg en/of uitvoering financiële structuren, zoals onder andere precarioheffing.
• Gebiedsontwikkeling.
• Vaststellen tarieven.
• Commissie van Aandeelhouders.
• Maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatextremen, aantrekkende economie, krapte op de aannemersmarkt, verwachte stijging drinkwatervraag en de energietransitie.
• Werkbezoek van enkele Provinciale Staten rondom langetermijnvisie drinkwatervoorziening.
• Krachtenveldonderzoek.
• Terugdringen van verontreiniging.
• In gesprek over klimaatbestendig winconcept.

• Continuering huidige dialoog.
• Werkbezoek van prioritaire gemeenten.
• Verder bespreken van maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatextremen, aantrekkende economie, krapte op de aannemersmarkt, verwachte stijging drinkwatervraag en de energietransitie.
• In gesprek over klimaatbestendig winconcept.

Overheden en bedrijven waar we mee samenwerken:
• Regulerende overheden (ministeries).
• Overige overheden en veiligheidsregio’s.
• Toezichthoudende overheden.
• Partners in de waterketen (netbeheerders, waterschappen, infrastructurele partners).

• Continuïteit en leveringszekerheid.
• Ruimtelijke ordening.
• Voldoen aan wet- en regelgeving.
• Bodembescherming.
• Veiligheid (brandweer).
• Samenwerking op het gebied van infrastructuur van de toekomst.
• Kennisuitwisseling en actief invulling geven aan duurzame initiatieven.

• Contact met bestuurders en volksvertegenwoordigers op Europees, nationaal, provinciaal en lokaal niveau.
• Bedrijfsbezoeken, presentaties, lokale communicatie.
• Contact via brancheorganisaties zoals Vewin.
• Bijeenkomsten voor provincies en gemeenten over relevante thema’s zoals de implementatie van de Nieuwe Omgevingswet.
• Overleg met gemeenten en bevoegd gezag over onder andere verdroging, biodiversiteit, duurzame gebiedsontwikkeling, waterkwaliteit, bronbescherming en wetgeving.
• Bijdrage totstandkoming zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.
• Deelname aan activiteiten bij gemeenten.
• Coalitievorming rondom gezamenlijke belangen, zoals Bodemcoalitie met a.s.r. en Rabobank.
• Geothermie-initiatieven.
• Deelname landelijke versnellingstafels.

• Continuering huidige dialoog.
• In samenwerking met partners werken aan het zuiniger omgaan met water.
• Meetbaar maken van impact Vitens.
• In samenwerking met partners de maatschappelijke functies in de ruimtelijke ordening organiseren.

Leveranciers.

• Samenwerkings- mogelijkheden.
• Business- en productontwikkeling.

• Overleg tussen inkoopverantwoordelijken en leveranciers.
• Gesprekken over circulariteit in aanbestedingen (bijvoorbeeld inkoopbeleid duurzame materialen en grondstoffenpaspoort).

• Continuering huidige dialoog.

Belangengroepen.

• Voldoen aan wetgeving en milieu-eisen.
• Samenwerkings- mogelijkheden en gezamenlijke bescherming natuur, flora en fauna en schone leefomgeving.
• Uitwisseling van kennis.
• Samenwerking op gebied van infrastructuur.

• Afstemming en uitwisseling van ideeën voor onze projecten en dienstverlening.
• Positieve bijdrage leveren aan realiseren biodiversiteit.
• Samenwerkingen aangaan met agrarische sector in relatie tot schone leefomgeving en bodem.

• Continuering huidige dialoog.

Onderwijs en kennisinstituten:
• Middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten.
• Scholieren basis- en voortgezet onderwijs.
• Kiwa Water Research.
• Wetsus.

• Samenwerking.
• Kennisoverdracht.
• Onderzoek binnen de watersector.
• Stage- en onderzoeksmogelijkheden.
• Trainingen en opleidingen.
• Onderzoek en ontwikkeling.
• Scholieren enthousiasmeren.

• Stages en afstudeerprojecten.
• Traineeprogramma.
• Samenwerking en onderzoek met andere waterbedrijven.
• Gesprekken hernieuwde toetreding Bedrijfstakonderzoek Drinkwater.
• Deelname aan seminars.
• Rondleidingen.
• Kraanwaterdag.
• Educatieve programma’s en gastlessen via waterkennis.nl en introductie Kraanwaterdag.
• Kennis-, Onderzoeks- en Innovatie-agenda.
• Sectorsamenwerking met watereducatie.

• Continuering huidige dialoog.

Media.

• Up-to-date informatie over de activiteiten, standpunten en ambities van de onderneming.
• Geven van interviews en reportages.

• Nationale, regionale en lokale media.
• Publicaties in vakbladen.
• Bijeenkomsten en rondleidingen op locaties.
• Sterkere positie in debat rondom bodembeheer en ondergrond en energietransitie.
• Zuinig omgaan met water.
• Precario.
• Droogte en piekbelasting tijdens hitte.

• Continuering huidige dialoog.
• Klimaatbestendig winconcept.
• Waterbesparing.