Materialiteit

Vitens rapporteert al jaren conform de G4-richtlijnen. In 2018 (verslagjaar 2017) heeft Vitens de overstap gemaakt naar de recentere Global Reporting Initiative (GRI)-standaarden. Materialiteit is een belangrijk uitgangspunt van GRI en de toepassing van de GRI-standaarden vereist een gedetailleerde beschrijving van de materialiteitbepaling en de materiële aspecten. In dit verslag laten we ons, ten aanzien van de diepgang en afbakening, voornamelijk leiden door de inzichten uit de materialiteitsanalyse. De reikwijdte voor elk materieel thema omvat de entiteiten waarover Vitens beslissende zeggenschap heeft. In 2019 hebben wij de materialiteitsanalyse geactualiseerd. Hiermee willen wij waarborgen dat de analyse een weerspiegeling is van de huidige omgeving waarin wij werken en dat het jaarverslag tegemoetkomt aan de informatiebehoeften van onze (externe) stakeholders.

Voor de actualisatie van de materialiteitsanalyse heeft Vitens zich laten ondersteunen door een externe partij (Sustainalize). Samen met Sustainalize heeft Vitens in 2018 een uitgebreid bureauonderzoek uitgevoerd om tot een shortlist van 24 relevante onderwerpen te komen. Deze shortlist vormde het uitgangspunt voor de actualisering van de shortlist voor 2019. De onderwerpen en definities van deze shortlist zijn bijgewerkt op basis van expert judgement van Sustainalize en opmerkingen van stakeholders die in de analyse van 2018 geconsulteerd zijn. De geactualiseerde lijst aan relevante onderwerpen is vervolgens in een interne sessie voorgelegd, aangescherpt op formulering en vastgesteld.

De shortlist is vervolgens met behulp van een online survey voorgelegd aan een brede groep van stakeholders: overheid, leverancier, maatschappelijke organisaties, belangengroep, expert consultant, particuliere klant, aandeelhouders en branchegenoten. Onze interne stakeholders hebben dezelfde vragenlijst ingevuld. De resultaten van de enquête zijn besproken in het mto (management team overleg) en de directievergadering, waarbij de directie de x-as van de materialiteitsmatrix heeft vastgesteld.

Wat opvalt ten opzichte van het afgelopen jaar is allereerst de ‘terugkeer’ van materiële thema’s in relatie tot duurzaamheid en de dienstverlening naar onze klanten. 2018 was een jaar waarin Vitens focus legde op strategische thema’s die de continuïteit van onze watervoorziening op korte en lange termijn moesten borgen. Hier is in korte tijd een goede basis gelegd, waardoor in 2019 (en verder) meer extern georiënteerde thema’s hoger zijn gewaardeerd. Een tweede opvallende zaak is de hoge waardering van ‘Financiële gezondheid’. Dit komt doordat de uitdagingen waar Vitens voor staat een flinke financiële impact hebben op onder andere ons investeringsprogramma voor de komende jaren. Om deze reden hecht Vitens er veel waarde aan uitgebreid verslag te doen rondom dit thema.

Wat verder opvalt is dat de medewerkers niet als materieel thema zijn aangemerkt. In het jaarverslag zijn de belangrijkste thema's onder ‘Waarde voor onze medewerkers’ toegelicht. Ter voorbereiding op de volgende materialiteitsanalyse wordt dit specifiek onder de aandacht gebracht.

#

Onderwerp

Intern

Extern

Gemiddelde

1

Kwaliteit van drinkwater

8,69

9,45

9,07

2

Leveringszekerheid van drinkwater

8,50

8,99

8,74

3

Bescherming grondwaterbronnen

7,75

9,12

8,43

4

Grondwater en waterschaarste

8,06

8,74

8,40

5

Duurzame energie

7,95

8,50

8,23

6

Klantgerichte dienstverlening

7,78

8,52

8,15

7

Financiële gezondheid

8,38

7,64

8,01

8

Partnerships

7,31

8,65

7,98

9

Integer handelen

7,50

8,35

7,92

10

Innovatie

7,31

8,46

7,89

11

Opleiden en ontwikkelen

7,63

7,91

7,77

12

Datagestuurde processen

7,52

7,96

7,74

13

Veilig werken

7,19

8,25

7,72

14

Dialoog en belangenbehartiging

7,38

8,01

7,69

15

Betrokken medewerkers

7,63

7,72

7,67

16

Duurzame materiaalstromen

6,69

8,42

7,55

17

Stimuleren verantwoord watergebruik

6,56

8,46

7,51

18

Natuurbeheer en -behoud

6,38

8,20

7,29

19

Gezond werken

6,81

7,67

7,24

20

Betaalbaarheid van drinkwater

6,94

6,98

6,96

21

Inzetten voor ontwikkelingslanden

6,31

6,70

6,51

Definities materiële onderwerpen

Kwaliteit van drinkwater

Vitens zet zich iedere dag in om de kwaliteit van het drinkwater veilig te stellen. Op deze manier kunnen klanten vertrouwen op water van topkwaliteit.

Leveringszekerheid van drinkwater

Bij Vitens willen wij betrouwbaar water aan onze klanten leveren. Daarom proberen wij het aantal storingen zo laag mogelijk te houden. Als er toch een storing is, willen we deze zo snel mogelijk oplossen met zo min mogelijk overlast voor onze klanten.

Bescherming grondwaterbronnen       

Vitens beschermt grondwaterbronnen tegen verontreiniging en uitstoot door bijvoorbeeld agrarische- en mijnbouwactiviteiten.

Grondwater en waterschaarste

Vitens draagt bij aan het voorkomen van verdroging van het grond- en oppervlaktewater. Dit wordt een steeds groter probleem door de gevolgen van klimaatverandering.

Duurzame energie  

Vitens verduurzaamt haar eigen energieverbruik volledig door energie te besparen en door inzet van hernieuwbare energie van windmolens, zonnepanelen en installaties bij waterkrachtcentrales om de CO²-footprint te verlagen.

Klantgerichte dienstverlening  

Vitens wil klanten de uitstekende service bieden die ze verwachten. Dit doen we door proactief klantcontact te onderhouden en via verschillende kanalen een snelle, goede en vriendelijke service te bieden.

Financiële gezondheid 

Vitens blijft financieel gezond door een hoge solvabiliteit en een gezonde leningportefeuille. Door een passend dividendbeleid krijgen aandeelhouders een eerlijk rendement op hun investering en houden we voldoende reserves.