GRI-index

GRI Content Index - In overeenstemming met de GRI-standaarden: Core-optie

GRI Code

Indicator

Toelichting

Verwijzing (hoofdstuk)

GRI 102: Algemene indicatoren

1. Organisatieprofiel

102-1

Naam van de organisatie.

Profiel Vitens.

Wie we zijn

102-2

Voornaamste merken, producten en/ of diensten.

Profiel Vitens.

Wie we zijn

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.

Oude Veerweg 1, 8019 BE Zwolle.

 

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is.

Profiel Vitens.

Wie we zijn

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm.

Corporate governance.

Governance

102-6

Afzetmarkten.

Corporate governance
i. Vitens levert drinkwater in alle gemeenten in de provincies Friesland, Gelderland, Overijssel, Utrecht (behalve Vianen) en Flevoland. Ook
levert Vitens water in de gemeenten Hilversum en Wijdemeren (Loosdrecht, Breukeleveen), Bodegraven-Reeuwijk (Bodegraven), Nieuwkoop, Giessenlanden (Arkel), Meppel (Nijeveen) en de gemeente Westerveld (Havelte, Darp, Havelterberg, Uffelte, Diever, Wapserveen, Vledder, Frederiksoord, Nijensleek, Wilhelminaoord, Vledderveen DR, Doldersum, Boschoord, Zorgvlied, Wateren);
ii. sectoren bediend; alle sectoren in ons voorzieningsgebied
iii. soorten klanten en begunstigden: particiuliere en zakelijke klanten in ons voorzieningsgebied.

Wie we zijn en Governance

102-7

Omvang van de verslaggevende organisatie.

Profiel Vitens, kerncijfertabel en Financiële resultaten.

Wie we zijn, kerncijfers en financiële resultaten

102-8

Samenstelling medewerkersbestand.

De cijfers hebben betrekking op de Vitensmedewerkers, en niet op de supervised workers, zoals zzp’ers, stagiairs of werkervaringsplaatsen. Over deze cijfers kunnen wij nog niet rapporteren omdat deze niet gemeten worden. De gegevens van Vitensmedewerkers worden geregistreerd in SAP HR.

Onze mensen

102-9

Omschrijving van de keten van de organisatie.

Waardecreatiemodel.

Ons waardecreatiemodel

102-10

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode.

Er hebben geen aanzienlijke wijzigingen qua omvang, structuur, eigendom of toeleveringsketen van de oganisatie plaatsgevonden.

Reikwijdte

102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie.

Vitens past het voorzorgsprincipe toe op haar niet-financiële risico's. Deze risico's en de beheersing daarvan staan beschreven in de paragraaf risicomanagement.

Risicomanagement

102-12

Extern ontwikkelde economische, aan milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven.

Global Reporting Initiative; ISO-normeringen voor veiligheid, kwaliteit, milieu, risicomanagement; Milieukeurmerk Duurzaam Terreinbeheer, GMP+.

Natuurbeheer en -behoud, Over dit verslag, en Risicomanagement

102-13

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en (inter)nationale belangenorganisaties.

Brancheorganisatie: Vewin, WWb. Kennisinstellingen/verenigingen: Kiwa Water Research, Wetsus, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland, Next Generation Infrastructure.

Websites van desbetreffende verenigingen en Vitens.nl

2. Strategie

102-14

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie.

Voorwoord.

Voorwoord

3. Ethiek en integriteit

102-16

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode.

Corporate governance en risicomanagement.

Governance en Risicomanagement

4. Bestuursstructuur

102-18

De bestuursstructuur van de organisatie.

Corporate governance.

Wie we zijn, Risicomanagement en Governance

5. Overleg met belanghebbenden

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden.

Stakeholderdialoog tabel.

Stakeholderdialoogtabel

102-41

Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst.

 

Stakeholders en onze rol in de keten

102-42

Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden.

De selectie van stakeholders vindt plaats op basis van een inschatting van het wederzijdse belang van de belanghebbenden en Vitens.

Stakeholdermanagement

102-43

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken.

Stakeholder dialoog tabel geeft aan op welke manier de belanghebbenden worden betrokken. De frequentie wisselt per groep of dialoogstructuur en wordt – waar relevant – in de tabel genoemd. Voor het opstellen van het jaarverslag is een apart engagementproces toegepast.

Stakeholderdialoogtabel

102-44

Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen.

Stakeholderdialoog tabel.

Stakeholderdialoogtabel

6. Verslaggevingsprofiel

102-45

Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen.

Vastlegging en reikwijdte.

Reikwijdte (over dit verslag)

102-46

Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten.

Materialiteitsmatrix.

Materialiteit (stakeholdermanagent)

102-47

Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld.

Voor de materiële onderwerpen waar de beschikbare GRI KPI's onvoldoende werden geacht hebben we onze eigen KPI vermeld. Deze KPI's worden grotendeels per kwartaal gerapporteerd en gebruikt voor sturing.

Stakeholdermanagement

102-48

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering.

In 2018 is een nieuwe strategische focus gestart en zijn de stakeholderbehoeftes herijkt. Hierdoor zijn andere materiële indicatoren geselecteerd.

De wereld om ons heen en Stakeholdermanagement

102-49

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslaggevingsperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening.

2018 is het eerste jaar van onze nieuwe 3-jarige strategie. In 2018 is een nieuwe focus gevolgd, gericht op herijkte stakeholderbehoeftes. Vandaar dat de materiële onderwerpen zijn gewijzigd ten opzichte van 2017 jaarverslag. Er zijn echter geen significante veranderingen gerelateerd aan de organisatie.

Wat we doen: Strategie 2018-2020In gesprek met onze stakeholders, Over dit verslag en Materialiteit

102-50

Verslaggevingsperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft.

Dit verslag heeft betrekking op de periode 1 januari 2018 - 31 december 2018.

Over dit verslag

102-51

Datum van het meest recente vorige verslag.

Jaarverslag 2017, gepubliceerd in april 2018.

Over dit verslag

102-52

Verslaggevingscyclus.

Jaarlijks.

Over dit verslag

102-53

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan.

communicatie@vitens.nl.

Over dit verslag

102-54

GRI-toepassingsniveau.

Toepassingsniveau CORE. We hebben separaat 'MORE' rapportages toegevoegd.

Rapportagecriteria niet-financiële informatie

102-55

GRI Content Index.

Toepassingsniveau CORE.

Rapportagecriteria niet-financiële informatie

102-56

Beleid met betrekking tot assurance.

Corporate governance, reikwijdte en rapportagecriteria niet-financiële informatie.

Over dit verslag, Risicomanagement en Governance

GRI 103: Managementaanpak

103-1/2/3

Managementaanpak.

De materiële onderwerpen worden toegelicht in Over dit verslag. De managementaanpak wordt toegelicht in de inleidende tekst van leveren van kwalitatief goed drinkwater, stakeholders en onze rol in de keten en toekomstbestendig.

Stakeholdermanagement

Materiële indicatoren die Vitens rapporteert volgens GRI

Natuurbeheer en -behoud

DMA

 

Onze manier van werken: Managementaanpak op materiële thema’s.

Leveren van kwalitatief goed drinkwater (inleiding)

304-1

Locaties in natuurgebieden.

 

Natuurbeheer en -behoud

303-2

Gebieden die onder invloed staan van onttrekking van water.

 

Bescherming grondwaterbronnen

304-3

Beschermde of herstelde gebieden of habitats.

We beschermen onze grondwaterbronnen en bevorderen een gezonde bodem en een gezond ecosysteem.

Bescherming grondwaterbronnen

SDG 15

Leven op het land.

We passen de meetlat biodiversiteit toe en rapporteren over de biodiversiteit van onze natuurgebieden.

Natuurbeheer en -behoud

Materiële indicatoren die Vitens rapporteert, die gedeeltelijk of niet met GRI overeenkomen

Bescherming grondwaterbronnen

DMA

 

Onze manier van werken: Managementaanpak op materiële thema’s.

Leveren van kwalitatief goed drinkwater (inleiding)

In-house KPI

Geen KPI gedefinieerd.

Vanwege het overgangsjaar hebben we in 2018 nog geen geschikte KPI geformuleerd waar we op kunnen meten en sturen. Wel hebben we meerde initiatieven ontplooid die bijdragen aan de bescherming en het schoner maken van onze bronnen. Voor het jaarverslag over 2019 zullen we wel rapporteren aan de hand van een KPI.

Bescherming grondwaterbronnen

Kwaliteit van drinkwater

DMA

 

Onze manier van werken: Managementaanpak op materiële thema’s.

Leveren van kwalitatief goed drinkwater (inleiding)

In-house KPI

Waterkwaliteitsindex (WKI).

Binnen de GRI-indicatoren is er geen indicator die op effectieve wijze de geambieerde kwaliteit weergeeft. GRI-indicatoren 301, 302 en 305 en 301-3 zijn gericht op milieueffecten en niet op kwaliteit. GRI-indicatoren 417-1 en 417-2 zijn indicatoren gericht op de informatievoorziening van producten waarmee we het onderwerp niet inhoudelijk of kwalitatief kunnen onderbouwen. De WKI is een extern gedefinieerde monitoringsmethode die past binnen de Drinkwaterwet en is daarmee uitstekend voor deze ambitie.

Kwaliteit van drinkwater

Leveringszekerheid van drinkwater

DMA

 

Onze manier van werken: Managementaanpak op materiële thema’s.

Leveren van kwalitatief goed drinkwater (inleiding)

In-house KPI

Ondermaatse leveringsminuten (OLM).

Binnen de GRI-indicatoren is er geen indicator die op effectieve wijze de geambieerde kwaliteit weergeeft. GRI-indicatoren 301, 302 en 305 en 301-3 zijn gericht op milieueffecten en niet op kwaliteit. GRI-indicatoren 417-1 en 417-2 zijn indicatoren gericht op de informatievoorziening van producten waarmee we het onderwerp niet inhoudelijk of kwalitatief kunnen onderbouwen. OLM is een extern gedefinieerde monitoringsmethode die past binnen de Drinkwaterwet en is daarmee uitstekend voor deze ambitie. Om voldoende transparantie te geven over deze indicator hebben we ook gekozen voor de KPI waarmee we de meest negatieve/ ongewenste situatie voor de organisatie kunnen duiden.

Leveringszekerheid van drinkwater

SDG 6

Schoon water en sanitatie.

 

Leveren van kwalitatief goed drinkwater

Dialoog en belangenbehartiging

DMA

 

Onze manier van werken: Managementaanpak op materiële thema’s.

Stakeholders en onze rol in de keten (inleiding)

In-house KPI

Mediawaarde op pijler Leiderschap.

De GRI heeft geen indicatoren die op dit niveau de juiste kwalitatieve en kwantitatieve invulling geven aan de mate waarin Vitens het politieke en maatschappelijke belang van drinkwater op een hoger niveau brengt. We hebben besloten dit te meten met een indicator die aangeeft hoe vaak en op welke wijze wij worden gezien in de media op het gebied van leiderschap.

Dialoog en belangenbehartiging

Partnerships

   

DMA

 

Onze manier van werken: Managementaanpak op materiële thema’s.

Stakeholders en onze rol in de keten (inleiding)

In-house KPI

Aantal partnerships voor schone bron.

Vitens werkt samen met partners en klanten om samen te zorgen voor een schone leefomgeving en behoud van schone bronnen. Vitens geeft met deze KPI invulling aan het aantal samenwerkingspartners gericht op het behoud en bevorderen van schone bronnen.

Partnerships

SDG 17

Partnerships om doelstellingen te bereiken.

 

Partnerships

Innovatie

   

DMA

 

Onze manier van werken: Managementaanpak op materiële thema’s.

Toekomstbestendig (inleiding)

In-house KPI

Aantal ontwikkelingen voortkomend uit het bedrijfsbrede innovatieproces geïmplementeerd binnen de bedrijfsvoering Vitens.

Het aantal ontwikkelingen voortkomend uit het innovatieproces geeft duiding over de mate waarin Vitens innoverende projecten uitvoert voor slimmere besturing van en beter inzicht in onze processen, zodat we duurzamer en efficiënter kunnen werken en in staat zijn tot een betere dienstverlening richting onze klanten.

Innovatie

SDG 9

Industrie, innovatie en infrastructuur.

 

Innovatie

Materiaalstromen

   

DMA

 

Onze manier van werken: Managementaanpak op materiële thema’s.

Leveren van kwalitatief goed drinkwater (inleiding)

In-house KPI

% nuttige toepassing reststromen.

Vitens wil duurzaam en circulair ondernemen en streeft ernaar om de stoffen die we aan de natuur onttrekken volledig her te gebruiken, opnieuw toe te passen of terug te brengen in de natuur. M.a.w. Vitens wil met de KPI een 100 procent nuttige toepassing van onze reststromen bereiken.

Materiaalstromen

SDG 12

Verantwoorde consumptie en productie.

Vitens wil de afvalproductie beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

Materiaalstromen

Datagestuurde processen

DMA

 

Onze manier van werken: Managementaanpak op materiële thema’s.

Toekomstbestendig (inleiding)

In-house KPI

Geen KPI gedefinieerd.

In 2018 is Vitens gestart met de implementatie van een nieuw geautomatiseerd systeem, zodat onze drinkwatervoorziening zo veel mogelijk geautomatiseerd en datagestuurd is en waarbij we onze processen standaardiseren en stroomlijnen in een systeem. Zo kunnen we in de toekomst snel en datagedreven innovaties doorvoeren.

Datagestuurde processen

SDG 9

Industrie, innovatie en infrastructuur.

 

Datagestuurde processen

Niet-Materiële indicatoren die Vitens wel rapporteert volgens GRI.

Over onze medewerkers

DMA

 

Onze manier van werken: Managementaanpak op materiële thema’s.

Stakeholders en onze rol in de keten (inleiding)

403-2

Type en aantal ongevallen.

In het jaarverslag wordt alleen gerapporteerd over de LTIF, het ziekteverzuim en, in geval deze zich voordoen, werkgerelateerde sterfgevallen van Vitensmedewerkers in Nederland. De ODR, LDR en AR zijn indicatoren die wij niet rapporteren, maar wel meten. Deze cijfers zijn bij ons op te vragen. Omdat onze werkzaamheden in Nederland uitgevoerd worden, is het niet relevant om te rapporteren over ongevallen die plaatsvinden in andere landen. We rapporteren in het jaarverslag niet de LTIF van onderaannemers. Deze wordt wel met het management besproken. Voor de LTIF wordt niet gerapporteerd over geslacht vanwege non-discriminatie.

Onze mensen, bij tekst over veilig werken

405-1

Diversiteit.

Samenstelling medewerkersbestand naar geslacht en soort arbeidscontract (onbepaald/ bepaalde tijd, voltooid/deeltijd).

Onze mensen (visuals)

    

Economische prestatie

201-1

Economische bijdrage.

 

Financiële resultaten (kerncijfers)

Energy

   

302-1

Energieconsumptie.

Waardecreatiemodel.

Ons waardecreatiemodel