In gesprek met onze stakeholders

Vitens is in gesprek met een breed palet aan stakeholders met uiteenlopende belangen. Deze gesprekken vinden plaats op alle niveaus binnen de organisatie en zijn onderdeel van ons dagelijks werk. De afdelingen Omgevingsmanagement en Communicatie geven actief invulling aan de stakeholderbelangen. De directie is direct betrokken bij consultatie met aandeelhouders en overheden (aandeelhoudersvergaderingen en bestuurlijk overleg op provinciaal en gemeentelijk niveau), medewerkers, belangengroeperingen en kennisinstellingen zoals Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands Christelijk Werkgeversbond (VNO-NCW) en Vewin. In dergelijke gesprekken wordt stilgestaan bij onze strategie, doelstellingen en vooruitzichten. Op basis van onze materiële thema’s en vanuit onze bestaande dialoogstructuur verkennen wij regelmatig of en welke stakeholders, organisaties of instellingen een additionele gesprekspartner voor Vitens kunnen zijn. In onderstaande tabel geven we een overzicht van stakeholders waar we in 2018 contact mee hadden en op welke manier. Ook opgenomen in deze tabel zijn de uitkomsten van deze dialogen. Voor 2019 en verder continueren we onze huidige dialoog en worden de plannen, de ambities en acties die hieruit voortvloeien opgepakt.

Stakeholder

Verwachtingen

Dialoog 2018

Plannen dialoog 2019 - verder

Medewerkers.

• Veilige werkomgeving.
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.
• Open communicatie.
• Ontwikkelings- mogelijkheden.
• Prettige werksfeer.

• Continu overleg tussen management en medewerkers en jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken.
• Bijeenkomsten en interne communicatie (intranet, Tafel van Vitens, personeelsblad BRON, teamoverleggen).
• Trainingen en opleidingen.
• Veiligheid en persoonlijke ontwikkeling.
• Medezeggenschap en Centrale Ondernemingsraad.
• Onderweg naar huis-gesprekken met directie.

• Continuering huidige dialoog.
• Blijvende aandacht voor veiligheid en lerend vermogen van de organisatie.
• Terugdringen ziekteverzuim.
• Duurzame inzetbaarheid met behulp van programma’s rondom DNA en Strategische Personeelsplanning.
• Onderweg naar huis-gesprekken met directie.
• Integriteitsgesprekken.

Klanten:
• Huishoudens.
• Zakelijke klanten.
• Klanten laboratorium.
• Kwetsbare partijen, zoals ziekenhuizen.

• Lage maatschappelijke prijs (tarieven).
• Leveringszekerheid.
• Hoge kwaliteit drinkwater.
• Diensten- en kennisdeling.
• Communicatie bij onderhoud en storing.
• Klantvriendelijke en servicegerichte support.
• Snelle en adequate klachtenafhandeling.

• Communicatie over drinkwatertarieven, precario en btw-verhoging.
• Communicatie via Facebook en Twitter.
• Verbeterde communicatie over storingen via waterstoring.nl (inclusief WhatsApp).
• Digitale nieuwsbrief.
• Klantenpanel klanttevredenheid.
• Relatiegesprekken zakelijke klanten.
• Communicatie over Stichting Water for Life.
• Meterwisselingen.
• Campagnes rondom zacht water, water uit lokale bron en medicijnresten.
• Vroege signalering en hulp voor klanten met betalingsproblemen.

• Continuering huidige dialoog.
• Handhaven lage drinkwatertarieven.
• Verbeterde dienstverlening via Internet Self Service.
• Verder ontwikkelen customer journey.
• Communicatie rondom zuinig omgaan met water.

Overheden:
• Aandeelhouders (provincies en gemeenten).

• Continuïteit en leveringszekerheid.
• Solvabiliteit.
• Lange en korte termijn Return on Investment (ROI).
• Duurzame regionale gebiedsontwikkeling.
• Transparante verslaggeving.

• Bijeenkomsten met aandeelhouders en Raad van Commissarissen.
• Jaarverslag.
• Dividenduitkering 2017 en dividendvoorstel 2018.
• Lage maatschappelijke kosten.
• Voldoen aan wet- en regelgeving.
• Overleg en/of uitvoering financiële structuren, zoals onder andere precarioheffing.
• Gebiedsontwikkeling.
• Vaststellen tarieven.
• Commissie van Aandeelhouders.
• Btw-verhoging.
• Maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatextremen, aantrekkende economie, krapte op de aannemersmarkt, verwachte stijging drinkwatervraag en de energietransitie.

• Continuering huidige dialoog.
• Werkbezoek van enkele Provinciale Staten rondom langetermijnvisie drinkwatervoorziening.
• Werkbezoek van prioritaire gemeenten.
• Verder bespreken van maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatextremen, aantrekkende economie, krapte op de aannemersmarkt, verwachte stijging drinkwatervraag en de energietransitie.

Overheden en bedrijven waar we mee samenwerken:
• Regulerende overheden (ministeries).
• Overige overheden en veiligheidsregio’s.
• Toezichthoudende overheden.
• Partners in de waterketen (netbeheerders, waterschappen, infrastructurele partners).

• Continuïteit en leveringszekerheid.
• Ruimtelijke ordening.
• Voldoen aan wet- en regelgeving.
• Bodembescherming.
• Veiligheid (brandweer).
• Samenwerking op het gebied van infrastructuur van de toekomst.
• Kennisuitwisseling en actief invulling geven aan duurzame initiatieven.

• Regelmatig contact met bestuurders en volksvertegenwoordigers op Europees, nationaal, provinciaal en lokaal niveau.
• Bedrijfsbezoeken, presentaties, lokale communicatie.
• Contact via brancheorganisaties zoals Vewin.
• Overleg met gemeenten en bevoegd gezag over onder andere verdroging, biodiversiteit, duurzame gebiedsontwikkeling, waterkwaliteit, bronbescherming en wetgeving.
• Bijdrage totstandkoming zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.
• Deelname aan activiteiten bij gemeenten.
• Coalitievorming rondom gezamenlijke belangen, zoals Bodemcoalitie met a.s.r. en Rabobank.

• Continuering huidige dialoog.
• In samenwerking met partners werken aan de publiekscampagne over grondwaterbescherming.
• Bijeenkomsten voor provincies en gemeenten over relevante thema’s zoals de implementatie van de Nieuwe Omgevingswet.

Leveranciers.

• Samenwerkings- mogelijkheden.
• Business- en productontwikkeling.

• Open en continu overleg tussen inkoopverantwoordelijken en leveranciers.
• Gesprekken over circulariteit in aanbestedingen (bijvoorbeeld inkoopbeleid duurzame materialen en grondstoffenpaspoort).

• Continuering huidige dialoog.

Belangengroepen.

• Voldoen aan wetgeving en milieu-eisen.
• Samenwerkings- mogelijkheden en gezamenlijke bescherming natuur, flora en fauna en schone leefomgeving.
• Uitwisseling van kennis.
• Samenwerking op gebied van infrastructuur.

• Regelmatige afstemming en uitwisseling van ideeën voor onze projecten en dienstverlening.
• Deelname aan Statiegeldalliantie.

• Continuering huidige dialoog.
• Positieve bijdrage leveren aan realiseren biodiversiteit.
• Samenwerkingen aangaan in relatie tot schone leefomgeving.

Onderwijs en kennisinstituten:
• Middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten.
• Scholieren basis- en voortgezet onderwijs.
• Kiwa Water Research.
• Wetsus.

• Samenwerking.
• Kennisoverdracht.
• Onderzoek binnen de watersector.
• Stage- en onderzoeksmogelijkheden.
• Trainingen en opleidingen.
• Onderzoek en ontwikkeling.
• Scholieren enthousiasmeren.

• Stages en afstudeerprojecten.
• Traineeprogramma.
• Samenwerking en onderzoek met andere waterbedrijven en Kiwa Water Research.
• Deelname aan seminars.
• Rondleidingen.
• Kraanwaterdag.
• Educatieve programma’s en gastlessen via waterkennis.nl en introductie Kraanwaterdag.

• Continuering huidige dialoog.
• Kennis-, Onderzoeks- en Innovatie-agenda.
• Uitbreiding programma voor Kraanwaterscholen voor basisonderwijs.
• Sectorsamenwerking met watereducatie.

Media.

• Up-to-date informatie over de activiteiten, standpunten en ambities van de onderneming.
• Geven van interviews en reportages.

• Nationale, regionale en lokale media.
• Publicaties in vakbladen.
• Bijeenkomsten en rondleidingen op locaties.
• Campagne 'De maat is vol' rondom btw-verhoging.

• Continuering huidige dialoog.
• Sterkere positie in debat rondom bodembeheer en ondergrond en energietransitie.