Begrippenlijst en rapportagedefinities

In dit overzicht wordt een vereenvoudigde toelichting gegeven bij de gebruikte (vak) termen uit dit jaarverslag.

Aantal gevaarlijke situaties gemeld: het aantal gemelde incidenten omvat niet voorziene, ongewilde en plotselinge gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, die geleid heeft of had kunnen leiden tot letsel of ziekte en/of schade aan (verlies van) materiaal/materieel of reputatie.

Aantal ontwikkelingen voortkomend uit het bedrijfsbrede innovatieproces geïmplementeerd binnen de bedrijfsvoering van Vitens: het aantal ontwikkelingen (producten of diensten) voortkomend uit het bedrijfsbrede innovatieproces die in 2018 geïmplementeerd zijn in (een van) de kernafdelingen van Vitens.

Aantal partnerships voor schone bron: het aantal partnerships dat is aangegaan in 2018 ten behoeve van het realiseren van de strategie van Vitens ‘Samen in beweging voor mens en leefomgeving’.

Aantal meldingen ILT: het aantal beïnvloedbare meldingen aan Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met overschrijdingen van de waterkwaliteit per jaar.

Afsluiter: punt in hoofdleiding of transportleiding waarmee gedeelten van de leiding drukloos kunnen worden gemaakt ten behoeve van monitoren of reparatiewerkzaamheden. Monitoren is het inspecteren van de binnenkant van de leidingen op ijzer- en mangaanafzetting. Hiertoe worden kleine stukjes leiding gespuid en wordt het water gecontroleerd. Indien er ernstige afzetting wordt geconstateerd, dan zal men de leiding spuien.

Afsluiterbeleid: beleid op basis van afweging tussen prestaties, kosten en risico's waarmee bepaald wordt wat per afsluiter het meest optimale onderhoudsplan is (frequentie en jaar van onderhoud per afsluiter).

Certificaat goud barometer duurzaam terreinbeheer: een geldig certificaat voor beheer van terreinen volgens de Barometer Duurzaam Terreinbeheer, niveau goud.

CO2: koolstofdioxide. Dit komt voornamelijk vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en steenkool, en draagt bij aan de versterking van het broeikaseffect. We rapporteren conform het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) voor rapportage-emissies. Scope 2-emissies (ingekochte energie) zijn volledig vergroend door certificaten.

Commissie van Aandeelhouders: deze commissie heeft een adviesfunctie voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de directie en de Raad van Commissarissen (RvC).

Corporate governance: de verhoudingen tussen directie, Raad van Commissarissen (RvC) en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Uitgangspunten van corporate governance zijn goed ondernemerschap (integer en transparant handelen door het bestuur) en goed toezicht hierop (inclusief de verantwoording daarover).

Datagestuurde organisatie: organisatie die gestuurd wordt door bedrijfskritische data, voor ondersteuning bij snelle en intelligente besluitvorming.

(Drinkwater-/grondwater)bronnen: grondwatervoorraden die worden gebruikt voor drinkwaterwinning.

Global Reporting Initiative (GRI): mondiale organisatie voor richtlijnen met betrekking tot duurzaamheidsverslaggeving.

Innovatie- en onderzoeksagenda: een agenda met activiteiten op gebied van innovatie en onderzoek die we inzetten om bij te dragen aan de realisatie van onze strategische doelen.

Intelligente watervoorziening: de uitrusting van een waterleidingnet met sensoren, zodat kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over de watervoorziening online verzameld kunnen worden.

Lekverliezen: verlies van drinkwater dat ontstaat door het niet functioneren van leidingen en productiebedrijven (technisch) of door fouten in de registratie van het waterverbruik (administratief).

Lost Time Injury Frequency (LTIF): aantal ongevallen met meer dan één dag verzuim maal een miljoen, gedeeld door het aantal gewerkte uren.

m³: een kubieke meter (duizend liter) water. Het gemiddeld waterverbruik voor de modelklant is 110 kubieke meter per jaar.

Materiaalstromen: materialen die nodig zijn voor onze processen en de restproducten die hieruit voortvloeien.

Materialiteit: de mate waarin interne en externe belanghebbenden een onderwerp of thema relevant vinden.

Mediawaarde op pijler Leiderschap: het totaal van de advertentiewaarde van nieuwsberichten waarbij Vitens gevraagd en ongevraagd commentaar geeft op een onderwerp of situatie die niet de bedrijfsvoering van Vitens betreft. Onder leiderschap wordt verstaan: wanneer Vitens commentaar geeft op een algemeen onderwerp of een bepaalde situatie die niet de bedrijfsvoering van Vitens betreft.

Niet In Rekening Gebracht (NIRG): water dat wel gedistribueerd is, maar niet is afgerekend met een eindgebruiker, bijvoorbeeld door een leidingbreuk. Dit noemen we ook wel economisch lekverlies.

Ondermaatse leveringsminuten (OLM): het aantal minuten dat een inwoner uit ons voorzieningsgebied het afgelopen jaar gemiddeld zonder water heeft gezeten.

Ontharding: het tijdens de zuivering gedeeltelijk verwijderen van kalk die van nature in het water zit.

Programma Controle over onze Natuurlijke Bronnen: het programma Controle over onze Natuurlijke Bronnen is gericht op het verkrijgen van meer regie op het veiligstellen van onze waterwingebieden. Hiertoe zijn onze waterwingebieden beoordeeld op toekomstbestendigheid.

SAP-transformatie: nieuwe SAP-systemen (SAP S/4HANA) die helpen bij de realisatie van de Vitens strategie door direct bij te dragen aan de strategische doelen 24/7 betrouwbaar en betaalbaar drinkwater, Sterk in je werk en Meer gemak voor de klant. Het programma heeft een positief effect op de meeste strategische bedrijfsrisico's. Doelen zijn onder andere het ondersteunen van efficiënte bedrijfsprocessen, het bieden van integrale informatie over assets en onze klanten, realtime inzicht en response en een moderne gebruikerservaring.

Stakeholders: individuen en groepen die op een of andere wijze een belang hebben bij Vitens, zoals medewerkers, aandeelhouders, klanten, financiers, leveranciers en overheden.

Storing: het tijdelijk niet functioneren van de drinkwatervoorziening als gevolg van een defect aan het leidingnet, productiebedrijf of procesautomatisering.

Waterkwaliteitsindex (WKI): deze index laat zien in welke mate water voldoet aan de wettelijke normen zoals bepaald in het Drinkwaterbesluit.

Waterwingebieden: gebieden waaruit actief (oever) grondwater wordt gewonnen voor de productie van drinkwater.

(Water)winput: een put waardoor (oever) grondwater met behulp van een pomp aan de bodem onttrokken wordt.

% nuttige toepassing reststromen en totaal aantal ton reststromen: de hoeveelheid reststoffen in Kg/Ton die na ontstaan weer ingezet kunnen worden als grondstof, hulpstof of secundaire bouwstof (reststoffen die niet worden verbrand of gestort). Reststoffen zijn de stoffen die direct vrijkomen bij het zuiverings- en onthardingsproces van drinkwater (Humvi, kalkkorrels en vast en vloeibaar waterijzer). De posten voor afval- en reststromen zijn niet aan elkaar gerelateerd. De reststromen van Vitens worden voor 100% hergebruikt en zijn opgenomen in een separate boekhouding.

Winningen: gebieden waaruit grondwater wordt gewonnen voor de productie van drinkwater.