Bestuursverklaring

De directie van Vitens verklaart naar beste weten:

  • Dat de jaarrekening 2018 een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie per 31 december 2018 en het resultaat over 2018 van Vitens en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen.

  • Dat het jaarverslag een getrouw beeld geeft van de toestand op de balansdatum per 31 december 2018 en de gang van zaken gedurende het boekjaar bij Vitens.

  • Dat in het jaarverslag de wezenlijke risico‚Äôs zijn beschreven waarmee Vitens wordt geconfronteerd.

Zwolle, 24 april 2019

Jelle Hannema, voorzitter
Marike Bonhof, lid directie