Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde balans per 31 december

Activa

 

In miljoenen euro's

 

31/12/2018

 

31/12/2017

 

Vaste activa

    

[1]

Immateriële vaste activa

4,0

 

-

 

[2]

Materiële vaste activa

1.708,7

 

1.682,1

 

[3]

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

5,6

 

5,4

 

[4]

Overige financiële activa

0,5

 

1,5

 
   

1.718,8

 

1.689,0

 

Vlottende activa

    

[5]

Handels- en overige vorderingen

47,2

 

39,1

 
 

Liquide middelen

0,3

 

0,1

 

[6]

Vaste activa aangehouden voor verkoop

0,2

 

-

 
   

47,7

 

39,2

 

Totaal activa

 

1.766,5

 

1.728,2

Passiva

 

In miljoenen euro's

 

31/12/2018

 

31/12/2017

[7]

Eigen vermogen

    
 

Aandelenkapitaal

5,8

 

5,8

 
 

Agioreserve

147,2

 

147,2

 
 

Afdekkingsreserve

-76,5

 

-82,0

 
 

Overige reserves

443,6

 

415,0

 
 

Resultaat boekjaar

13,0

 

47,7

 
   

533,0

 

533,7

      
 

Verplichtingen

    
 

Langlopende verplichtingen

    

[8]

Egalisatierekening bijdragen van derden

86,2

 

73,0

 

[9]

Achtergestelde geldleningen

25,2

 

37,8

 

[10]

Langlopende geldleningen

794,8

 

776,1

 

[11]

Derivaten

75,6

 

82,0

 

[12]

Voorzieningen personeelsbeloningen

2,8

 

4,2

 

[13]

Overige voorzieningen

4,5

 

2,7

 
   

989,1

 

975,8

[14]

Kortlopende verplichtingen

    
 

Handelsschulden en overige te betalen posten

144,0

 

130,1

 
 

Belastingverplichtingen

15,7

 

13,9

 
 

Rentedragende verplichtingen

47,1

 

37,1

 
 

Korte termijn personeelsbeloningen

30,9

 

30,4

 
 

Overlopende passiva

6,7

 

7,2

 
   

244,4

 

218,7

 

Totaal passiva

 

1.766,5

 

1.728,2

Noten in de linkermarge van tabellen verwijzen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en verder.