Materialiteit

Vitens rapporteert al enkele jaren conform de G4-richtlijnen. In 2018 (verslagjaar 2017) heeft Vitens de overstap gemaakt naar de recentere Global Reporting Initiative (GRI)-standaarden. Materialiteit is een belangrijk uitgangspunt van GRI en de toepassing van de GRI-standaarden vereist een gedetailleerde beschrijving van de materialiteitbepaling en de materiële aspecten. In dit verslag rapporteren we over de materiële onderwerpen en laten we ten aanzien van de diepgang en afbakening van de rapportage leiden door de inzichten uit de materialiteitsanalyse. De reikwijdte voor elk materieel thema omvat de entiteiten waarover Vitens beslissende zeggenschap heeft. In 2018 hebben wij de materialiteitsanalyse geactualiseerd. Hiermee willen wij waarborgen dat de analyse een weerspiegeling is van de huidige omgeving waarin wij werken en dat het jaarverslag tegemoetkomt aan de informatiebehoeften van onze (externe) stakeholders.

Voor de actualisatie van de materialiteitsanalyse heeft Vitens zich laten ondersteunen door een externe partij. Deze partij heeft op basis van documentatie, maatschappelijke trends en sectorspecifieke trends een longlist aan onderwerpen samengesteld. Vervolgens is een shortlist opgesteld door de longlist via software te toetsen aan relevante trendrapporten van overheden en ministeries, aan de strategiedocumenten van Vitens en aan die van branchegenoten. Aan deze shortlist-onderwerpen is een definitie toegekend (voor de materiële onderwerpen is een definitielijst opgenomen). De shortlist is met behulp van een online survey voorgelegd aan een breder groep van stakeholders: overheid, leverancier, maatschappelijke organisaties, belangengroep, expert consultant, particuliere klant, aandeelhouders en branchegenoten. Onze interne stakeholders hebben dezelfde vragenlijst ingevuld. De resultaten van de enquête zijn besproken in de directievergadering, waarbij de directie de x-as van de materialiteitsmatrix heeft vastgesteld.

Wat opvalt ten opzichte van de afgelopen jaren is het ontbreken van materiële thema's in relatie tot onze klanten en de veiligheid van onze medewerkers. Vitens heeft een meerjarenstrategie waar de tevredenheid van klanten en het welzijn van onze medewerkers hoofdagenda's zijn. De afgelopen jaren heeft Vitens daar veel in geïnvesteerd en gerealiseerd. Voor 2018 gold dat er een strategische nadruk is gelegd op strategische thema's die de continuïteit van onze watervoorziening op korte en lange termijn moeten borgen. Deze focus heeft tot gevolg dat de interne waardering op de thema's klanten en veiligheid lager uitvalt.

Definities materiële onderwerpen

Bescherming grondwaterbronnen: Om drinkwater van topkwaliteit te leveren, doen we er alles aan om onze grondwaterbronnen schoon te houden. Vitens beschermt tegen verontreiniging die in de keten terechtkomt en behoedt de bronnen voor schade door bijvoorbeeld agrarische- en mijnbouwactiviteiten.

Kwaliteit van drinkwater: Uiteraard moeten onze klanten kunnen vertrouwen op veilig drinkwater. Vitens zet zich iedere dag in om de kwaliteit van het drinkwater te waarborgen. Op deze manier kunnen klanten vertrouwen op water van onberispelijke kwaliteit.

Leveringszekerheid van drinkwater: Bij Vitens willen wij betrouwbaar water aan onze klanten leveren. Dat betekent dat voor hen water 24/7 beschikbaar is. Daarom proberen wij het aantal storingen te minimaliseren en zo snel en efficiënt mogelijk te verhelpen met zo min mogelijk overlast voor onze klanten.

Dialoog en belangenbehartiging: Bescherming van onze kwetsbare drinkwaterbronnen en het garanderen van een lage prijs is alleen mogelijk wanneer het onderwerp ‘drinkwater’ een plek heeft op de politieke agenda. Daarom laten we onze stem horen in Den Haag, in de regionale- en lokale politiek en in het maatschappelijk debat.

Partnerships: Samenwerking met strategische partners is belangrijk voor Vitens. Samenwerken draagt bij aan het oplossen van vraagstukken zoals het beschermen van onze bronnen. Daarnaast is samenwerking cruciaal voor het realiseren en versnellen van verandering.

Innovatie: Om ook in de toekomst schoon drinkwater te kunnen blijven leveren, focussen wij ons op innovatie en verbetering. Daarom werken we bijvoorbeeld via het programma Effectief Assetmanagement aan de inzet, het beheer en onderhoud van onze drinkwaterinfrastructuur.

Natuurbeheer en -behoud: Onze activiteiten vinden vaak plaats binnen natuurgebieden. Het beschermen van deze gebieden is een belangrijke taak voor Vitens. Hiermee creëren we waarde voor de maatschappij in de vorm van hoogwaardige recreatiegebieden en als leefgebied voor planten en dieren.

Materiaalstromen: Het duurzaam managen van al onze materiaalstromen. Dit zijn de materialen die we nodig hebben voor onze processen en de reststromen die hieruit voortvloeien.

Datagestuurde processen: Door meer gebruik te maken van data-gedreven systemen kunnen wij sneller inspelen op onder andere storingen. Ook kan het gebruik van data ons in staat stellen onze bedrijfsprocessen te optimaliseren.