Bericht ondernemingsraad

In maart is een nieuwe ondernemingsraad gekozen. Er viel echt wat te kiezen, want er waren 22 kandidaten voor de vijftien zetels. De belangstelling was groot, 846 van de 1.569 kiesgerechtigde medewerkers (54 procent) brachten hun stem uit. Tien nieuwe leden werden verwelkomd, vijf leden zijn herkozen. In een eerste zittingsjaar is het belangrijk zorg te dragen voor naadloze overdracht van kennis en dossiers. Maar ook om direct een eigen visie te ontwikkelen en speerpunten te bepalen. Om te zorgen voor een gezonde balans tussen kritisch zijn en actief meedenken. Door zijn samenstelling vormt de ondernemingsraad een goede afspiegeling van alle medewerkers en is de ondernemingsraad in staat om binnen het spanningsveld van bedrijfsbelang en belangen van medewerkers te opereren. Hierbij is het van belang te luisteren naar zo veel mogelijk collega’s binnen ons bedrijf. In 2018 is aandacht geweest voor de teamontwikkeling binnen de ondernemingsraad.

Duurzame inzetbaarheid

Voor de ondernemingsraad blijft duurzame inzetbaarheid van medewerkers een speerpunt. Onze uitdaging is ervoor te zorgen dat continu wordt geïnvesteerd in de mensen die werken aan ons product. Dit alles is beschreven in het PanORama 2018-2021. De contactpersonen vanuit de ondernemingsraad verzorgen de verbinding met de collega’s en de leidinggevenden.

Dialoog

Luisteren naar elkaar en verbinden met elkaar geldt ook voor de relatie tussen directie en ondernemingsraad. Luisteren, een open gesprek en respect van beide kanten zijn woorden die de dialoog typeren. In 2018 heeft de ondernemingsraad de directie regelmatig geadviseerd over organisatorische aanpassingen, ook als deze niet onder de wet op de ondernemingsraden vielen. In veel gevallen is dit advies door de directie overgenomen. Een van de belangrijkste adviezen van de ondernemingsraad aan de directie betrof het Programma SAP-transformatie (het omzetten van de huidige ERP-systemen naar SAP S/4 HANA).

Instemming

In 2018 is een aantal onderwerpen behandeld waarvoor instemming van de ondernemingsraad noodzakelijk was. Er is onder andere instemming verleend voor het bekrachtigen van de rol van de preventiemedewerker binnen de organisatie, het uitvoeren van een gezondheidscheck, diverse aanpassingen van het privacyreglement (toevoegen verzuimregistratie en opleidingsadministratie) en de HR-protocollen. De ondernemingsraad heeft niet ingestemd met een aantal consignatieroosters.

Jaarlijkse Radenbijeenkomst

Eén keer per jaar wordt op initiatief van de ondernemingsraad een zogenoemde Radenbijeenkomst gehouden waarbij ondernemingsraad, Raad van Commissarissen en directie spreken over actuele thema’s. Op 30 augustus 2018 werd door de ondernemingsraad samen met directie en Raad van Commissarissen het Dilemmaspel over integriteit gespeeld. Om met elkaar te discussiëren en van elkaar te leren. Want integer werken willen we allemaal, maar het is nog geen vanzelfsprekendheid. Ook was er regelmatig overleg tussen het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad en de op voordracht van de medezeggenschap benoemde commissaris, mevrouw drs. M. Poulussen. In de afgelopen maanden is door de ondernemingsraad in nauwe samenwerking met de Raad van Commissarissen gezocht naar een opvolger voor mevrouw Poulussen. Inmiddels is mevrouw prof. dr. ir. Gerda van Dijk door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd als nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Ook in 2019 verwachten we de goede samenwerking met directie en Raad van Commissarissen te kunnen voortzetten.

Samenstelling ondernemingsraad

Hans Teunisse – voorzitter
Stef van Beusekom – vicevoorzitter
Bas de Gier – lid dagelijks bestuur
Jenny Schreuder – ambtelijk secretaris
Bas van Harten
Ronald Haverkamp
Marlies Hillebrand
Marieke Hoekstra
Hasret Karaca
Raymond Klein Gunnewiek
Carolien Koopman
Massius Linnebank
Reijer Roelofsen
John Saelmans
Carlie Verhoef
Marvin van Wijnen