Rapportagecriteria niet-financiële informatie

Vitens rapporteert sinds 2017 volgens de nieuwe GRI Sustainability Reporting Standards, ook wel GRI-standaarden genoemd. De GRI-standaarden zijn wereldwijd de meest geaccepteerde richtlijnen voor het opstellen van niet-financiële jaarverslagen. De duurzaamheidsinformatie in het jaarverslag 2018 rapporteren we op basis van de Core-optie van de GRI-standaarden en interne rapportagecriteria.

Conform de vereisten van de GRI-standaarden is de inhoud van het verslag bepaald door een materialiteitsanalyse. Materialiteit is een belangrijk uitgangspunt van GRI en de toepassing van de GRI-standaarden vereist een gedetailleerde beschrijving van de materialiteitbepaling en de materiële aspecten. In 2018 heeft Vitens besloten om de materialiteitsanalyse te actualiseren. Hiermee wil Vitens waarborgen dat de analyse een weerspiegeling is van de huidige omgeving waarin Vitens opereert en dat het jaarverslag tegemoetkomt aan de informatiebehoeften van (externe) stakeholders. 

Dit jaarverslag bevat zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie. De kwantitatieve informatie is waar mogelijk ontleend aan systemen van Vitens waarop al interne controlemaatregelen van kracht zijn. De verzameling en onderbouwing van deze niet-financiële data is onder verantwoordelijkheid gebracht van de afdeling Finance & Control. Voor de kwalitatieve informatie is aangesloten bij de hoofdthema’s, zoals geduid in de strategie van Vitens. De informatie over deze onderwerpen is aangeleverd en onderbouwd door de desbetreffende verantwoordelijken in de organisatie.