Connectiviteitsmatrix

Oorsprong van onze strategische richting

Hoe realiseren we de strategie?

Voor wie en hoe is dit uiteindelijk belangrijk?

 

Nr.

Materiële thema's

Strategische agenda

Risico benoemd in de risico inventarisatie

Value drivers

Operationele KPI's

Target

Beoogde impact

SDG

Stakeholdergroepen

Resultaat

1

Bescherming grondwaterbronnen.

Voldoende beschikbare schone bronnen.

Beschikbaarheid productiecapaciteit/ (schone) bronnen.

We beschermen onze waterbronnen, vergroten ons inzicht in de ontwikkeling van waterkwaliteit, de beschikbare hoeveelheid én de watervraag, zodat we in de toekomst vraag en aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen.

Kwalitatief.

N.v.t.

Nederlanders kunnen rekenen op betrouwbaar en betaalbaar drinkwater, nu en in de toekomst.

SDG 6
6.3 waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken, onbewerkt afvalwater te halveren en recyclage verhoogd.
6.6 bescherming en herstellen van op water gebaseerde ecosystemen.
SDG 12
12.2 Duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.

Klanten.

N.v.t.

2

Kwaliteit van drinkwater.

24/7 betrouwbaar en betaalbaar drinkwater.

 

We passen de juiste zuiverings- en onderzoeksmethoden toe.

​​Waterkwaliteitsindex (WKI).

WKI < 0,020

Vitensklanten kunnen blind vertrouwen op drinkwater van hoge kwaliteit.

SDG 6
6.1 universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen.

Klanten.

0,026

3

Leveringszekerheid van drinkwater.

24/7 betrouwbaar en betaalbaar drinkwater.

Beschikbaarheid productiecapaciteit/ (schone) bronnen.

We investeren in onderhoud, vervanging en bescherming van productiebedrijven en leidingnet.

Ondermaatse Leveringsminuten (OLM).

< 14:00 minuten.

Klanten kunnen rekenen op continue levering van drinkwater.

SDG 6
6.1 universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen.

Klanten.

19:45 minuten.

4

Dialoog en belangenbehartiging.

Voldoende beschikbare schone bronnen.

Beschikbaarheid productiecapaciteit/ (schone) bronnen.

We voeren met de watersector, overheden en branchevereniging Vewin actief lobby om (grond)waterbronnen adequaat te beschermen.

Mediawaarde (pijler leiderschap).

> € 0,4 miljoen.

De politiek is zich bewust van de problematiek rond grondwaterbronnen en in wet- en regelgeving zijn de belangen van grondwaterbronnen goed verankerd.

SDG 11
11.a positieve verbanden stimuleren tussen landelijke gebieden door nationale en regionale ontwikkelingsplannen te versterken.
SDG 17
17.17 openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen.

Overheden (rijk/provincie/gemeenten).
Maatschappij.
Klanten.

€ 1,3 miljoen.

5

Partnerships.

Voldoende beschikbare schone bronnen.

Beschikbaarheid productiecapaciteit/ (schone) bronnen.

We zoeken voortdurend verrassende nieuwe win-win partnerships om bewustwording over water te vergroten en onze bronnen te beschermen.

Aantal partnerships voor schone bron.

≥ 2 partnerships.

Vitens heeft creatieve samenwerkingen die bijdragen aan voldoende en schone bronnen.

SDG 11
11.a positieve verbanden stimuleren tussen landelijke gebieden door nationale en regionale ontwikkelingsplannen te versterken.
SDG 17
17.17 openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen.

Samenwerkingspartners en maatschappij.

2 partnerships.

6

Innovatie.

Voldoende beschikbare schone bronnen.
Meer gemak voor de klant.
24/7 betrouwbaar en betaalbaar drinkwater.

Betrouwbaarheid data en data-ontsluiting.
Beschikbaarheid productiecapaciteit/ (schone) bronnen.
Efficiënte en slagvaardige bedrijfsvoering.

We focussen ons op innovatie en verbetering, zodat we inzet, onderhoud en beheer van de infrastructuur voor drinkwater in de toekomst kunnen blijven optimaliseren.

Aantal ontwikkelingen voortkomend uit het bedrijfsbrede innovatieproces geïmplementeerd binnen de bedrijfsvoering van Vitens.

≥ 2 ontwikkelingen.

Vitens-klanten kunnen blind vertrouwen op continue levering van drinkwater van hoge kwaliteit met op maat afgestemde service en dienstverlening.

SDG 9
9.4 infrastructuur moderniseren en industrieën aanpassen om hen duurzamer te maken met focus op doeltreffend gebruik van grondstoffen.

Klanten en samenwerkingspartners.

3 ontwikkelingen.

7

Natuurbeheer en -behoud.

Voldoende beschikbare schone bronnen.

Beschikbaarheid productiecapaciteit/ (schone) bronnen.

We beschermen onze natuurgebieden, zodat we waarde creëren voor de maatschappij in de vorm van hoogwaardige recreatiegebieden, we leefgebied creëren voor planten en dieren en onze bronnen beschermen.

Certificaat goud barometer duurzaam terreinbeheer.

100%

Vitens creëert hoogwaardige recreatie- en leefgebieden voor maatschappij, planten en dieren en beschermt haar bronnen.

SDG 6
6.6 bescherming en herstellen van op water gebaseerde ecosystemen.

Klanten en maatschappij.

100%

8

Materiaalstromen.

Voldoende beschikbare schone bronnen.

 

We proberen de negatieve impact van de drinkwaterwinning te minimaliseren door de kringloop van afval- en reststoffen te sluiten.

% nuttige toepassing reststromen.

100%

De productie en levering van drinkwater heeft zo min mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu.

SDG 12
12.5 afvalproductie beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

Klanten.
Maatschappij.
Samenwerkingspartners.

99,8%

9

Datagestuurde processen.

24/7 betrouwbaar en betaalbaar drinkwater.
Meer gemak voor de klant.

Betrouwbaarheid data en data-ontsluiting.
Cybersecurity.
Efficiënte slagvaardige bedrijfsvoering.
Verandervermogen organisatie.

We richten processen in om (strategisch) benodigde data betrouwbaar en veilig te generen, beheren en optimaliseren.

Kwalitatief.

N.v.t.

Vitens kan de juiste strategische beslissingen maken op basis van complete en betrouwbare data.

 

Klanten.

N.v.t.