GRI-index

GRI Code

Indicator

Toelichting

Verwijzing

GRI 102: Algemene indicatoren

1. Organisatieprofiel

102-1

Naam van de organisatie

(Wettelijk) Profiel Vitens

Wie we zijn

102-2

Voornaamste merken, producten en/ of diensten

Profiel Vitens

Wie we zijn

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Oude Veerweg 1, 8019 BE Zwolle

Wie we zijn

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is

Profiel Vitens

Wie we zijn

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Corporate governance

Governance

102-6

Afzetmarkten

Corporate governance
i. Vitens levert drinkwater in alle gemeenten in de provincies Friesland, Gelderland, Overijssel, Utrecht (behalve Vianen) en Flevoland. Ook
levert Vitens water in de gemeenten Hilversum en Wijdemeren (Loosdrecht, Breukeleveen), Bodegraven-Reeuwijk (Bodegraven), Nieuwkoop, Giessenlanden (Arkel), Meppel (Nijeveen) en de gemeente Westerveld (Havelte, Darp, Havelterberg, Uffelte, Diever, Wapserveen, Vledder, Frederiksoord, Nijensleek, Wilhelminaoord, Vledderveen DR, Doldersum, Boschoord, Zorgvlied, Wateren);
ii. sectoren bediend; alle sectoren in ons voorzieningsgebied
iii. soorten klanten en begunstigden: particuliere en zakelijke klanten in ons voorzieningsgebied

Wie we zijn;Governance

102-7

Omvang van de verslaggevende organisatie

Profiel Vitens, kerncijfertabel en Financiële resultaten

Wie we zijn, Kerncijfers en Financiële resultaten

102-8

Samenstelling medewerkersbestand

Onze mensen

Waarde voor onze medewerkers

102-9

Omschrijving van de keten van de organisatie

Waardecreatiemodel

Ons waardecreatiemodel

102-10

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode

Er hebben geen significante wijzigingen qua omvang, structuur, eigendom of toeleveringsketen van de oganisatie plaatsgevonden

Reikwijdte

102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie

Vitens past het voorzorgsprincipe toe op haar niet-financiële risico's. Deze risico's en de beheersing daarvan staan beschreven in de paragraaf risicomanagement

Risicomanagement

102-12

Extern ontwikkelde economische, aan milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven

Global Reporting Initiative; ISO-normeringen voor veiligheid, kwaliteit, milieu, risicomanagement; duurzaam terreinbeheer

Energie en klimaat,

 Bescherming grondwaterbronnen;

Risicomanagement,

Governance in het kort,Over dit verslag

102-13

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en (inter)nationale belangenorganisaties

Brancheorganisatie: Vewin, WWb Kennisinstellingen/verenigingen: Kiwa Water Research, Wetsus, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland, NextGenerationInfra

In gesprek met onze stakeholders

2. Strategie

102-14

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie

Voorwoord

Voorwoord

3. Ethiek en integriteit

102-16

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode

Corporate governance en risicomanagement

Governance en Risicomanagement

4. Bestuursstructuur

102-18

De bestuursstructuur van de organisatie

Corporate governance

Governance

5. Overleg met belanghebbenden

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden

Stakeholdertabel

Stakeholdertabel

102-41

Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst

Samenstelling van Vitens

De samenstelling van Vitens

102-42

Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden

De selectie van stakeholders vindt plaats op basis van een inschatting van het wederzijdse belang van de belanghebbenden en Vitens

Stakeholdermanagement

102-43

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken

Stakeholdertabel geeft aan op welke manier de belanghebbenden worden betrokken. De frequentie wisselt per groep of dialoogstructuur en wordt - waar relevant - in de tabel genoemd. Voor het opstellen van het jaarverslag is een apart engagementproces toegepast

Stakeholdertabel

102-44

Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen

Stakeholdertabel

Stakeholdertabel

6. Verslaggevingsprofiel

102-45

Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen

Vastlegging en reikwijdte

Reikwijdte

102-46

Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten

Materialiteitsmatrix

Materialiteit (stakeholdermanagement)

102-47

Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld

Voor de materiële onderwerpen waar de beschikbare GRI KPI's niet passend werden geacht hebben we onze eigen KPI vermeld. Deze KPI's worden grotendeels per kwartaal gerapporteerd en gebruikt voor sturing

Stakeholdermanagement

102-48

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering

In 2021 is een nieuwe strategie geformuleerd: ‘Elke druppel duurzaam in 2030’. Voor de materiële indicatoren wordt gebruiktgemaakt van de materialiteitsanalyse die in 2020 is uitgevoerd

Onze strategieStakeholdermanagement

102-49

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslaggevingsperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening

Voor de periode 2021-2030 is een nieuwe strategie geformuleerd waarbij onze ambitie is om in 2030 volledig klimaatneutraal en het meest duurzame drinkwaterbedrijf van Nederland te zijn. Voor de nieuwe strategie is de CO2 uitstoot als strategische duurzaamheidsdoelstelling aangemerkt. De KPI volgt niet uit de materialiteitsanalyse, maar wordt vanwege de duurzaamheidsdoelstelling wel opgenomen in het jaarverslag

Rapportagecriteria niet-financiële informatieOnze strategie

102-50

Verslaggevingsperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft

Dit verslag heeft betrekking op de periode 1 januari 2021 - 31 december 2021

Reikwijdte

102-51

Datum van het meest recente vorige verslag

Jaarverslag 2020, gepubliceerd in mei 2021

Over dit verslag

102-52

Verslaggevingscyclus

Jaarlijks

Over dit verslag

102-53

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan

communicatie@vitens.nl

Over dit verslag

102-54

GRI-toepassingsniveau

Toepassingsniveau CORE. We hebben separaat 'MORE' rapportages toegevoegd

Rapportagecriteria niet-financiële informatie

102-55

GRI Content Index

Toepassingsniveau CORE

Rapportagecriteria niet-financiÌële informatie en GRI-index

102-56

Beleid met betrekking tot assurance

Coorperate governance, reikwijdte en rapportagecriteria niet-financiële informatie

ReikwijdteAssurancerapport bij de duurzaamheidsinformatie 2021

GRI 103: Managementaanpak

103-1/2/3

Managementaanpak

De materiële onderwerpen worden toegelicht in Stakeholdermanagement

De managementaanpak wordt toegelicht in het waardecreatiemodel, de connectiviteitsmatrix en de begrippenlijst en rapportagedefinities

Materiële indicatoren die Vitens rapporteert volgens GRI

Financiële gezondheid

DMA

  

Begrippenlijst en rapportagedefinities;

Stakeholdermanagement

Waardecreatiemodel

Connectiviteitsmatrix

Waarde voor onze aandeelhouders

201-1

Rendement uit een financieel gezond bedrijf

Toelichting kengetallen Vitens

Waarde voor onze aandeelhouders, Financiële resultaten

SDG 9

Industrie, innovatie en infrastructuur

  

Eigen materiële indicatoren van Vitens waar geen GRI-standaard voor is

Innovatie

   

DMA

  

Begrippenlijst en rapportagedefinities;

Stakeholdermanagement; 

Waardecreatiemodel

Connectiviteitsmatrix

Innovatie

In-house KPI

Aantal ontwikkelingen voortkomend uit het innovatieproces geïmplementeerd binnen de bedrijfsvoering

Ontwikkelingen met betrekking tot innovatie

Innovatie

SDG 9

Industrie, innovatie en infrastructuur

Binnen de GRI-indicatoren is er geen indicator die toeziet op het aantal ontwikkelingen dat voortkomt uit het innovatieproces. Met de KPI innovatie wil Vitens scherp gaan sturen op het aantal innovaties

Innovatie

Betrokken medewerkers

DMA

  

Begrippenlijst en rapportagedefinities;

Stakeholdermanagement

Waardecreatiemodel

Connectiviteitsmatrix

Onze medewerkers

In-house KPI

Betrokken medewerkers

Binnen de GRI-indicatoren is er geen indicator die toeziet op de mate waarin medewerkers betrokken zijn bij Vitens. Met de KPI betrokken medewerkers willen we dit wél meten

De betrokkenheid van onze medewerkers

SDG 8

Waardig werk en economische groei

Binnen de GRI-indicatoren is er geen indicator die toeziet op de mate waarin medewerkers betrokken zijn bij Vitens. Met de KPI betrokken medewerkers willen we dit wél meten

De betrokkenheid van onze medewerkers

Cybersecurity

   

DMA

  

Begrippenlijst en rapportagedefinities;

Stakeholdermanagement;

 Waardecreatiemodel

Connectiviteitsmatrix

Cybersecurity

In-house KPI

Aantal ICT prio 1 (cyber)security
Beveiligingsnorm procesautomatisering

Binnen de GRI-indicatoren is geen indicator gericht (cyber)security. Om over het risico van schadelijke aanvallen te rapporteren en te sturen heeft Vitens twee KPI’s, te weten prio 1 (Cyber)security incidenten en beveiligingsnorm Procesautomatisering (PA-norm). Voor 2021 is hierin een omissie geweest, omdat er geen databeschikbaarheid is.  De beveiligingsnorm procesautomatisering zal volgend jaar worden getoetst op werking, waardoor we in 2022 inzichtelijk kunnen maken in welke mate wordt voldaan aan de zorgverplichting (Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen)

(Cyber)security

SDG 9

Industrie, innovatie en infrastructuur

Ontwikkelingen met betrekking tot cyberveiligheid

Cybersecurity

Bescherming grondwaterbronnen

DMA

  

Begrippenlijst en rapportagedefinities;

Stakeholdermanagement; 

Waardecreatiemodel

Connectiviteitsmatrix

Bescherming grondwaterbronnen

In-house KPI

Verontreinigingsindex bronnen korte termijn, lange termijn (VI)

Binnen de GRI-indicatoren is geen indicator gericht op beschermingsmaatregelen. De indicator die wij hebben gekozen is additioneel op de GRI-indicator 303-2. Met de KPI verontreinigingsindex bronnen wil Vitens scherper gaan sturen op de kwaliteit van de bronnen met als ideaal een schone bron

Verontreinigingsindex

SDG 6

Schoon water en sanitair

Schoon drinkwater

Verontreinigingsindex

SDG 12

Verantwoorde consumptie en productie

Totaal aantal clusters

Waterschaarste en klimaatadaptatie

Kwaliteit van drinkwater

DMA

  

Begrippenlijst en rapportagedefinities;

Stakeholdermanagement

Waardecreatiemodel

Connectiviteitsmatrix;

Kwaliteit van drinkwater

In-house KPI

Waterkwaliteitsindex (WKI)

Binnen de GRI-indicatoren is er geen indicator die op effectieve wijze de geambieerde kwaliteit weergeeft. GRI-indicatoren 301, 302 en 305 en 301-3 zijn gericht op milieueffecten en niet op kwaliteit. GRI-indicatoren 417-1 en 417-2 zijn indicatoren gericht op de informatievoorziening van producten waarmee we het onderwerp niet inhoudelijk of kwalitatief kunnen onderbouwen. De WKI is een extern gedefinieerde monitoringsmethode die past binnen de Drinkwaterwet en is daarmee uitstekend voor deze ambitie

Kwaliteit van drinkwater

SDG 6

Schoon water en sanitair

Schoon drinkwater

Verontreinigingsindex

Leveringszekerheid van drinkwater

DMA

  

Begrippenlijst en rapportagedefinities;

Stakeholdermanagement; 

Waardecreatiemodel

Connectiviteitsmatrix

Leveringszekerheid van drinkwater

In-house KPI

Ondermaatse leveringsminuten (OLM)

Binnen de GRI-indicatoren is er geen indicator die op effectieve wijze de geambieerde kwaliteit weergeeft. GRI-indicatoren 301, 302 en 305 en 301-3 zijn gericht op milieueffecten en niet op kwaliteit. GRI-indicatoren 417-1 en 417-2 zijn indicatoren gericht op de informatievoorziening van producten waarmee we het onderwerp niet inhoudelijk of kwalitatief kunnen onderbouwen. OLM is een extern gedefinieerde monitoringsmethode die past binnen de Drinkwaterwet en is daarmee uitstekend voor deze ambitie. Om voldoende transparantie te geven over deze indicator hebben we ook gekozen voor de KPI waarmee we de meest negatieve/ ongewenste situatie voor de organisatie kunnen duiden

Leveringszekerheid van drinkwater

SDG 6

Schoon water en sanitair

Schoon drinkwater

Verontreinigingsindex

Grondwater en klimaatadaptatie

DMA

  

Begrippenlijst en rapportagedefinities;

Stakeholdermanagement

Waardecreatiemodel;

Connectiviteitsmatrix

Waterschaarste en klimaatadaptatie

In-house KPI

Aantal clusters met positief 'Operationeel verschil' en Aantal clusters met voldoende 'totale reserves'

Geen GRI-indicator die de beschikbaarheid van grondwater in bronnen aangeeft. Daarom wordt er gerapporteerd over het aantal clusters, waaruit blijkt dat Vitens zich inzet voor een goede balans van watervraag en beschikbaarheid van voldoende schone bronnen

Waterschaarste en klimaatadaptatie

SDG 6

Schoon water en sanitair

Schoon drinkwater

Verontreinigingsindex

SDG 12

Verantwoorde consumptie en productie

Totaal aantal clusters

Waterschaarste en klimaatadaptatie

SDG 13

Klimaatactie

Acties omtrent klimaat

De wereld om ons heen

Niet-materiële indicatoren die Vitens rapporteert volgens GRI

Duurzame energie

302-1

Energie

Vitens monitort het energieverbruik en zoekt naar mogelijkheden om duurzame energie op te wekken en hiermee de broeikasgassen te beperken

Energie en klimaat

305-1 & 305-2

Directe broeikasgasemissies (scope 1 en 2), naar gewicht

Vitens streeft naar een zo laag mogelijke CO2-footprint. In het jaarverslag 2021 wordt gerapporteerd over de KPI CO2-uitstoot

Energie en klimaat

SDG 9

Industrie, innovatie en infrastructuur

Innovatie met betrekking tot energie en broeikasgasemissies

Energie en klimaat

Over onze medewerkers

403-9

Lost Time Injury Frequency (LTIF)

In het jaarverslag wordt alleen gerapporteerd over de LTIF, het ziekteverzuim en, in geval deze zich voordoen, werkgerelateerde sterfgevallen van Vitens-medewerkers in Nederland. De ODR, LDR en AR zijn indicatoren die wij niet rapporteren, maar wel meten. Deze cijfers zijn bij ons op te vragen. Omdat onze werkzaamheden in Nederland uitgevoerd worden, is het niet relevant om te rapporteren over ongevallen die plaatsvinden in andere landen. We rapporteren in het jaarverslag niet de LTIF van onderaannemers. Deze wordt wel met het management besproken. Voor de LTIF wordt niet gerapporteerd over geslacht vanwege non-discriminatie

Veilig werken

Klantgerichte dienstverlening

102-43 & 102-44

Resultaten en conclusies klanttevredenheidsonderzoek

Vitens streeft naar het goed en snel helpen van klanten. De dienstverlening wordt ieder half jaar gemeten middels de KPI Service TevredenheidsIndex (STI)

Klantgerichte dienstverlening