Materialiteit 

Vitens rapporteert conform de Global Reporting Initiative (GRI)-standaarden. Materialiteit is een belangrijk uitgangspunt van GRI en de toepassing van de GRI-standaarden vereist een gedetailleerde beschrijving van de materialiteitbepaling en de materiële aspecten. In dit verslag laten we ons, ten aanzien van de diepgang en afbakening, voornamelijk leiden door de inzichten uit de materialiteitsanalyse. Ze zijn echter niet de leidraad voor de opbouw en (hoofdstuk)indeling van ons verslag. In plaats daarvan bouwen we het verslag op aan de hand van vier waardecreatie-paragrafen.  Binnen deze paragrafen leggen we verbinding met de materiële thema’s.  

Vitens gebruikt haar materialiteitsbepaling niet alleen voor haar verslaglegging, maar ook in haar jaarcyclus. Inzichten uit de materialiteitsanalyse gebruiken we om te helpen onze jaarplannen richting te geven. Door vervolgens dezelfde materialiteitsanalyse te gebruiken om terug te blikken op dat jaar sluiten we de cirkel: via de materialiteitsanalyse brengen we verwachtingen en prioriteiten van onze stakeholders in kaart, via de jaarplannen maken we hier strategie op en meten en sturen we, en uiteindelijk laten we via ons jaarverslag zien hoe we gepresteerd hebben en leggen we verantwoording af. Door deze manier van werken zijn we transparant. 

Een nadeel van deze manier van werken zit in de actualiteit van de materialiteitsanalyse die we gebruiken voor ons verslag. Vitens doet ieder jaar een materialiteitsanalyse. Dat betekent dat we altijd de een-na-laatste materialiteitsanalyse gebruiken voor ons jaarverslag. Immers, de meest actuele analyse vormt de input voor de jaarplannen van het daaropvolgende jaar en gebruiken we daarna pas om terug te kijken op dat jaar. Om onze stakeholders toch een inkijk te geven in de meest actuele materialiteitsanalyse, sommen we de grootste wijzigingen op en lichten deze kort toe. 

De analyse voor dit verslag 

Vitens heeft in 2020 haar materialiteitsanalyse gedeeltelijk geactualiseerd. We hebben hiervoor als basis de shortlist gebruikt die tot stand is gekomen na uitgebreid bureauonderzoek (door Sustainalize) in 2019. De onderwerpen en definities van de 2020 shortlist zijn bijgewerkt op basis van expert judgement van Sustainalize en opmerkingen van stakeholders die in de analyse van 2020 geconsulteerd zijn. Daarnaast is onderzoek uitgevoerd om te verzekeren dat alle belangrijke, actuele thema’s opgenomen zijn in de shortlist. Hiervoor zijn interne documenten van Vitens, rapporten van peers, trendrapporten en duurzaamheidsrichtlijnen zoals SASB, Transparantiebenchmark, DJSI en de SDGs geanalyseerd. De geactualiseerde lijst aan relevante onderwerpen is vervolgens in een interne sessie voorgelegd, aangescherpt op formulering en vastgesteld.  

In 2020 is een nieuwe externe stakeholdergroep, namelijk de medewerkers van Vitens toegevoegd aan de groep ‘externe stakeholders’. Deze zijn via een online survey (net als de externe stakeholders in 2019) bevraagd. Onze interne stakeholders hebben dezelfde vragenlijst ingevuld. De resultaten van de enquête zijn besproken in het mto (management team overleg) en de directievergadering, waarbij de directie de x-as van de materialiteitsmatrix heeft vastgesteld.  

De wijzigingen in de materiele thema’s van 2020 ten opzichte van 2019 zijn relatief klein. ‘Klantgerichte dienstverlening’ en ‘duurzame energie’ zijn als materiële thema’s komen te vervallen. De ‘betrokkenheid van medewerkers’ en ‘(cyber)security’ zijn juist aan de lijst van materiële thema’s toegevoegd. Al deze thema’s maken deel uit van een groep onderwerpen die ieder jaar dicht op elkaar eindigen in de scores van de materialiteitsanalyse. Het zijn onderwerpen die altijd actueel zijn en waar Vitens in haar bedrijfsvoering altijd op inzet. De toevoeging van ‘betrokkenheid van medewerkers’ verklaren we door de extra nadruk die hierop ligt als gevolg van de strategieverandering die in 2021 startte. Voor ‘(cyber)security' geldt dat dit onderwerp in het licht van Corona en massaal thuiswerken (vanaf niet Vitens-eigen netwerken) relevanter is dan ooit. 

Materialiteitsmatrix en definities 

#  

Onderwerp 

# 

Onderwerp 

Waterschaarste en klimaatadaptatie 

11 

Duurzame energie 

Leveringszekerheid van drinkwater 

12 

Stimuleren verantwoord watergebruik 

Kwaliteit van drinkwater 

13 

Dialoog en belangenbehartiging 

Innovatie 

14 

Natuurbeheer en -behoud 

Betrokken medewerkers 

15 

Betaalbaarheid van drinkwater 

(Cyber)security 

16 

Opleiden en ontwikkelen 

Financiële gezondheid 

17 

Veilig werken 

Bescherming grondwaterbronnen 

18 

Duurzame materiaalstromen 

9 

Partnerships 

19 

Gezond werken 

10 

Klantgerichte dienstverlening 

  

Definities van materiële onderwerpen

Waterschaarste en klimaatadaptatie

Vitens realiseert zich dat klimaatverandering impact heeft op de beschikbaarheid van waterbronnen. Daarom anticipeert Vitens op deze ontwikkeling door verschillende beleidsterreinen samen te brengen en verdroging van de Nederlandse bodem te voorkomen.

Leveringszekerheid van drinkwater

Bij Vitens willen wij betrouwbaar water aan onze klanten leveren. Daarom proberen wij de tijd dat klanten geen water krijgen door onderhoud of storingen zo laag mogelijk te houden met zo min mogelijk overlast.

Kwaliteit van drinkwater

Vitens zorgt ervoor dat klanten altijd kunnen vertrouwen op water van topkwaliteit.

Innovatie

Vitens richt zich vandaag op de vragen van morgen. We richten onze innovatiekracht op waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid. Dit betekent dat we inzetten op onder andere nieuwe (meet)technieken, andere wijzen van water winnen, de ontwikkeling van het watersysteem in Nederland en het verbeteren van onze operatie en klantcontacten.

Betrokken medewerkers

Vitens zorgt voor betrokken medewerkers door een plezierige werkomgeving en het bieden van uitdagende werkzaamheden en ontwikkelmogelijkheden.

(Cyber)security

Vitens beheert een vitale infrastructuur van de drinkwatervoorziening voor Nederland. Vitens zet daarom vol in op de veiligheid van haar systemen, data, productiebedrijven en (klant)gegevens.

Financiële gezondheid

Vitens blijft financieel gezond door een goede solvabiliteit en een gezonde lening portefeuille. Door een eerlijk dividendbeleid krijgen aandeelhouders een passend rendement op hun investering en houden we voldoende reserves.

Bescherming grondwaterbronnen

Vitens zet zich in voor de bescherming van haar grondwaterbronnen tegen ruimtelijke druk en verontreiniging door bijvoorbeeld agrarische- en mijnbouwactiviteiten.

De analyse voor het volgende verslag 

Vitens heeft in 2021 opnieuw haar materialiteitsanalyse geactualiseerd. Er zijn een aantal wijzigingen in de materiële thema’s van 2021 ten opzichte van 2020. Allereerst zijn er negen materiële thema’s in plaats van acht. Daarnaast zijn ‘samenwerken in de waterketen’, ‘duurzame inzetbaarheid’ en 'stimuleren verantwoord watergebruik' als materiële thema’s toegevoegd. Deze worden hoog gescoord door stakeholders en hebben ook een duidelijke plek in de strategie van Vitens. De thema’s ‘(cyber)security’ en ‘betrokken medewerkers’ komen te vervallen. Vitens heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op (cyber)security. We hebben hier flinke vooruitgang op geboekt. De verbeterimpact die we op dit thema hebben, is daarom wat minder geworden. Dit neemt natuurlijk niet weg dat (cyber)security onze allerhoogste aandacht zal blijven hebben. Voor ‘betrokken medewerkers’ geldt dat we de thema’s in de 2021 uitvraag licht herijkt hebben. Daardoor valt dit thema onder het nieuwe materiële thema ‘duurzame inzetbaarheid’.