Risicomanagement in het kort

Topbedrijfsrisico’s onderdeel van strategie en planning-en-controlcyclus

De strategie is vastgelegd in Vitens Strategie: 'Elke druppel duurzaam'. De topbedrijfsrisico’s maken integraal onderdeel uit van deze strategie. Met de in 2020 opgestelde nieuwe strategie zijn ook de topbedrijfsrisico’s geactualiseerd voor 2021.

De wereld verandert en daarmee noodzaak om continu de risico's op actualiteit en impact te monitoren. We staan samen met andere belanghebbenden binnen het Nederlandse waterecosysteem de komende jaren voor grote uitdagingen. De urgentie is hoog om de veranderende omgeving te volgen, uitdagingen aan te gaan en te kunnen blijven voldoen aan onze wettelijke en maatschappelijke verplichtingen. Hierbij moeten we rekening houden met een organisatie die sterk genoeg blijft en voldoende wendbaar wordt om onze veranderende rol in te vullen. We moeten de samenwerking met partners in het waterecosysteem uitbreiden en versterken om het watersysteem te herzien en toekomstbestendig te maken.

Ontwikkeling topbedrijfsrisico’s in 2021 en relatie met onze materiële thema’s

De risicomatrix 2021 geeft het geactualiseerde overzicht van de topbedrijfsrisico’s. De matrix geeft een inschatting van de kans dat een risico zich voordoet en de impact ervan op onze bedrijfsdoelstellingen en strategische agenda’s. Bij de inschatting van kans en impact is rekening gehouden met reeds getroffen maatregelen.

 1. Maakbaarheid van de infrastructuur 
  Omdat de vraag naar drinkwater sterker stijgt dan de afgelopen jaren en onze realisatiesnelheid onder druk staat, zijn we mogelijk niet in staat onze infrastructuur tijdig toekomstbestendig te maken met leveringsproblemen en vergunningsoverschrijding tot gevolg.

 2. Cybersecurity
  Het cybersecurityrisico is niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering. Onze systemen en gegevens moeten goed beschermd zijn tegen invloeden van buitenaf en binnenuit. De afhankelijkheid van ICT en data wordt steeds groter en de bescherming hiervan wordt steeds belangrijker. Denk bijvoorbeeld aan onderdelen van Vitens die rechtstreeks de klant raken (productie en levering van water, klantenservice), maar ook de personeelsgegevens bij HR. Daarnaast is er ook aandacht voor fysieke beveiliging van onze productielocaties, terreinen en installaties.  

 3. Fraude
  Door de toegang tot geldstromen, contacten met partners, zoals aannemers en leveranciers, én onvoldoende integriteitsbewustzijn kunnen medewerkers in de verleiding komen te frauderen. Dit is een mogelijk risico voor de reputatie van Vitens als betrouwbare en integere organisatie. Daarnaast hecht Vitens er waarde aan een integere organisatie te zijn waarin transacties rechtmatig zijn.

 4. Financierbaarheid
  Door WACC-regelgeving en de verhoging van het investeringsvolume staat de financierbaarheid onder druk. Hierdoor ontstaat het risico dat Vitens onvoldoende in staat is haar strategische doelen te realiseren.

 5. Drukte in de ondergrond
  Door de toename van andere functies in de ondergrond, kan het drinkwaterbelang onder druk komen te staan. Hierdoor kunnen we de kwaliteit en beschikbaarheid van de grondwaterbronnen onvoldoende borgen.

 6. Adaptief vermogen
  Door de omvang en hoeveelheid aan veranderingen die op ons afkomen, kunnen we ons als organisatie mogelijk onvoldoende snel aanpassen, waardoor we niet voldoende in staat zijn onze strategische opgaven te realiseren.

 7. Beschikbaarheid productiecapaciteit en bronnen
  Door ontoereikende (ruimtelijke ordening-) bescherming en verontreinigende stoffen kan de kwaliteit van onze bronnen achteruitgaan, waardoor extra zuiveringsinspanningen nodig zijn of een bron zelfs niet meer geschikt is als drinkwaterbron.

Toekomstige ontwikkeling

Vitens voert een continue monitoring uit op de topbedrijfsrisico's. Op basis van de monitoring treffen wij beheersmaatregelen om de impact van de bedrijfsrisico's te mitigeren en de kans dat ze zich voordoen te verkleinen. Dit is onderdeel van de maatregelen  om beter voorbereid te zijn wanneer een bedrijfsrisico zich voordoet.

Naast het monitoren van de bedrijfsrisico's implementeren wij in 2022 integraal risicomanagement. Daardoor ontstaat er meer zicht en sturing op de tactische en operationele risico's.