Bericht ondernemingsraad

Nieuwe ondernemingsraad blijft vooral praktisch in deze corona-tijd

In april is de nieuwe ondernemingsraad geïnstalleerd. Er werden zeven nieuwe leden verwelkomd en acht zijn herkozen. In een eerste zittingsjaar is het belangrijk te zorgen voor een naadloze overdracht van kennis en lopende dossiers. Maar ook om direct een eigen visie te ontwikkelen en speerpunten te bepalen. In een jaar van zo veel mogelijk werken vanuit huis, lockdowns en afstand houden vanwege de coronamaatregelen was dat een behoorlijke uitdaging. Pas in de tweede helft van 2021 kwam de ondernemingsraad voor het eerst fysiek bij elkaar en kon ook de geplande teamtraining plaatsvinden. Door zijn samenstelling vormt de ondernemingsraad een goede afspiegeling van alle medewerkers en is in staat om binnen het spanningsveld van bedrijfsbelang en belangen van medewerkers te opereren.

In de maart 2021 werden door de ‘oude’ ondernemingsraad nog twee belangrijke en de Vitens strategie-ondersteunende dossiers afgerond: een vernieuwde thuiswerkregeling en een vernieuwde mobiliteitsregeling. In de regelingen is onder andere opgenomen dat iedere thuiswerkende Vitenser zijn thuiswerkplek veilig en verantwoord kan inrichten, maar ook dat medewerkers gefaciliteerd worden om op een duurzame manier te reizen. We kunnen hierbij terugkijken op een intensief traject met veel documenten, reacties en gesprekken met collega’s uit de hele organisatie. De ondernemingsraad spreekt zijn waardering uit – na een eerdere stroeve start – voor de samenwerking met directie en de afdelingen Human Resources en Facilitair Management dat dit goede resultaat is bereikt.

Organisatorische aanpassingen

In 2021 heeft de ondernemingsraad de directie regelmatig geadviseerd over organisatorische aanpassingen, ook als die niet onder de Wet op de ondernemingsraden vielen. Het betrof onder andere een advies over de nieuwe organisatiestructuur van de afdeling Asset Management, het aanbesteden van de receptiediensten en samenvoegen van de teams Facilitaire Zaken en Vastgoed binnen de afdeling Facilitair Management. Ook heeft de ondernemingsraad geadviseerd over de vorming van een geïntegreerde afdeling Strategie en Bestuurlijke Zaken. Vooral bij dit adviestraject is de ondernemingsraad veelvuldig in gesprek geweest met betrokken medewerkers. In de meeste gevallen is ons advies door de directie overgenomen.

Er is in 2021 een aantal onderwerpen behandeld waarvoor instemming van de ondernemingsraad noodzakelijk was. Onder andere is instemming verleend op een aanpassing van de regeling pre-employmentscreening, de thuiswerkregeling, de mobiliteitsregelingen en het verlengen van de Anw-hiaatverzekering. Na een uitgebreide organisatiebrede evaluatie is ingestemd met wijzigingen in de consignatieregeling. Verder heeft de ondernemingsraad ingestemd met actualisatie van het beleid werken in verontreinigde grond, de consignatiefuncties in de Calamiteitenorganisatie en met de consignatieroosters voor 2022.

In elke overlegvergadering (maandelijks) is de ondernemingsraad door de directie geïnformeerd over de voortgang van het programma SAP & Transformatie, de bouw en inrichting van SAPS4/Hana.

Hybride werken zorgt voor goed gesprek in de driehoek directie, Raad van Commissarissen en ondernemingsraad

Er is regelmatig overleg tussen het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad en de op voordracht van de medezeggenschap benoemde commissaris, mevrouw prof. dr. ir. Gerda van Dijk. In 2022 verwachten we de goede samenwerking met haar voort te zetten. Eén keer per jaar wordt op initiatief van de ondernemingsraad een zogenoemde Radenbijeenkomst gehouden waarbij ondernemingsraad, Raad van Commissarissen en directie met elkaar spreken over actuele thema’s. In september werd in een ‘strategische sessie’ onder leiding van organisatieadviseur Leike van Oss gebrainstormd over hybride werken en wat het betekent voor leiderschap en soft controls. Een zeer boeiende bijeenkomst waarin dieper werd ingegaan op de veranderambitie, dilemma’s in de werkelijke wereld en leiderschap, dialoog en leren. Qua timing een prima moment voor dit gesprek. Vitens staat namelijk aan de vooravond van een verdere uitrol van hybride werken