Continuïteit

Kengetallen

Netto resultaat

De winst bedroeg over 2021 € 19,4 miljoen en is lager dan de winst over 2020 (€ 23,9 miljoen). In 2021 namen kosten voor personeel, inhuur en uitbesteed werk fors toe als gevolg van uitgebreide inzet op automatiseringsprojecten en verhoogde investeringsopgave. 

Solvabiliteit

De solvabiliteit is een belangrijke graadmeter voor de continuïteit van de organisatie. De solvabiliteit geeft op de balans de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen. Volgens de continuïteitsdoelstellingen in het financieel beleid streeft Vitens naar een solvabiliteit van minimaal 35 procent. In 2021 bedroeg onze solvabiliteit 30,2 procent (2020: 29,4 procent), waarmee we niet hebben voldaan aan de doelstelling. Het financieel beleid stelt dat bij een solvabiliteit lager dan 30 procent Vitens in beginsel geen dividend uitkeert. Hoewel de solvabiliteit van 2021 net hierboven ligt, maken de onzekerheid van de WACC en de enorme investeringsopgave waarvoor Vitens gesteld staat, het niet verantwoord om over 2021 dividend uit te keren.

Tarief

Als drinkwaterbedrijf streven we naar een betaalbaar drinkwatertarief voor onze klanten. De prijs voor drinkwater is voor de klant (consument) in 2021 (€ 0,64 per m3 en € 42 vastrecht) licht gestegen ten opzichte van 2020 (€ 0,62 per m3 en € 42 vastrecht). Het tarief is gebaseerd op het vastrechttarief (tarief ongeacht verbruik) en het variabele tarief (tarief afhankelijk van gemiddeld gebruik huishouden).

Investeringen

Vitens staat de komende jaren voor een enorme investeringsopgave. Klimaatverandering, groeiend watergebruik, vervangingsinvesteringen en thema’s als cybersecurity hebben hun impact op de infrastructuur. In 2021 hebben we voor in totaal circa € 180 miljoen bruto aan investeringen gerealiseerd. Dat bedrag ligt hoger dan vorig jaar en fors hoger dan de jaren ervoor (2020: € 163,6 miljoen, 2019: € 146,4 miljoen, 2018: € 129,5 miljoen euro, 2016 en 2017: circa € 100 miljoen). Onze investeringen zijn hoofdzakelijk gericht op leveringszekerheid, zodat we onze klanten nu en in de toekomst voldoende en schoon drinkwater kunnen leveren.

Investeringen

De investeringen uit 2021 betroffen grotendeels investeringen voor uitbreiding en vervanging van onze infrastructuur. Zo hebben we vanwege een toenemende drinkwatervraag geïnvesteerd in capaciteitsuitbreiding van ons waterleidingnet. Ook hebben we leidingen vervangen en reconstructies van leidingen uitgevoerd en geïnvesteerd in veiligheid, cybersecurity en de SAP-transformatie. De maatregelen en beperkingen met betrekking tot COVID-19 hebben niet tot grote vertragingen in de voortgang van investeringsprojecten geleid.