Connectiviteitsmatrix

Oorsprong van onze strategische richting

Hoe realiseren we de strategie?

Voor wie en hoe is dit uiteindelijk belangrijk?

 

Nr.

Materiële thema's

Strategische agenda

Risico benoemd in de risico inventarisatie

Value drivers

Operationele KPI's

Target

Beoogde impact

SDG

Stakeholdergroepen

Resultaat

1

Waterschaarste en klimaatadaptatie

Water voor nu en later, Duurzaam watersysteem, -drinkwaterbedrijf en -drinkwatergebruik

Toekomstbestendige infrastructuur, drukte in de ondergrond

We anticiperen op klimaatverandering en de huidige en toekomstige drinkwatervraag en passen onze operatie, strategie en onze (strategische) reserves hierop aan.

Aantal clusters met positief 'Operationeel verschil'

Aantal clusters met voldoende 'Totale reserves'

3
3

Nederland kan Vitens vertrouwen dat wij anticiperen op een veranderend klimaat en dat wij ons inzetten voor een goede balans tussen enerzijds een stijgende watervraag en anderszijds de beschikbaarheid van voldoende bronnen en de impact van waterwinning (bijvoorbeeld ruimtebeslag, verdroging).

SDG 6
6.4 In aanzienlijke mate de efficiëntie van het watergebruik verhogen in alle sectoren en het duurzaam winnen en verschaffen van zoetwater garanderen om een antwoord te bieden op de waterschaarste en om het aantal mensen dat af te rekenen heeft met waterschaarste, aanzienlijk te verminderen.

SDG 12
12.2 Duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.

SDG 13
13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning.

Maatschappij, klanten

2
2

2

Leveringszekerheid van drinkwater

Water voor nu en later

Toekomstbestendige infrastructuur

We investeren in onderhoud, vervanging en bescherming van productiebedrijven en leidingnet.

Ondermaatse Leveringsminuten (OLM)

≤ 14 minuten

Klanten kunnen rekenen op continue levering van drinkwater.

SDG 6
6.1 Universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen.

Klanten

18:22

3

Kwaliteit van drinkwater

Water voor nu en later

Controle over onze natuurlijke bronnen, drukte in de ondergrond

We passen de juiste zuiverings- en onderzoeksmethoden toe.

​​Waterkwaliteitsindex (WKI)

≤ 0,019

Vitensklanten kunnen blind vertrouwen op drinkwater van hoge kwaliteit.

SDG 6
6.1 Universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen.
6.3 De waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken, de lozing van gevaarlijke chemicaliën en materialen een halt toe te roepen en de uitstoot ervan tot een minimum te beperken, waarbij ook het aandeel van onbehandeld afvalwater wordt gehalveerd en recyclage en veilige hergebruik wereldwijd aanzienlijk worden verhoogd.

Klanten

0,017

4

Innovatie

Intelligente watervoorziening, Duurzaam watersysteem, -drinkwaterbedrijf en -drinkwatergebruik

Adaptief vermogen, toekomstbestendige infrastructuur

We maken onze watervoorziening intelligent door verbetering in procesbeheersing en dienstverlening aan klanten en door het slimmer inzetten van onze infrastructuur.

Aantal ontwikkelingen voortkomend uit het innovatieproces geïmplementeerd binnen de bedrijfsvoering

3

Innovatieve bedrijfsuitvoering zorgt dat maatschappij en klanten kunnen rekenen op betere en snelle service. Ook zorgt het voor verdere verduurzaming van onze bedrijfsvoering en de verduurzaming van het watersysteem in Nederland.

SDG 9
9.4 Tegen 2030 de infrastructuur moderniseren en industrieën aanpassen om hen duurzaam te maken, waarbij de focus ligt op een grotere doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen, waarbij alle landen de nodige actie ondernemen volgens hun eigen respectieve mogelijkheden.

Aandeelhouders, klanten

6

5

Betrokken medewerkers

Aantrekkelijk werkgeverschap, Water voor nu en later

Adaptief vermogen

Wij stimuleren een cultuur waarin de ontwikkeling en de groei van medewerkers centraal staat en waarin leren mogelijk is.

Betrokken Medewerkers Index

nb

Met onze betrokken medewerkers willen we een positieve impact hebben op mensen waarmee we onze strategische doelen gaan bereiken.

SDG 8
8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde.

Medewerkers, andeelhouders

7,7

6

(Cyber)security

SAP & Transitie, Water voor nu en later

Cybersecurity

We zorgen voor continuïteit, security en veiligheid in de operatie en bedrijfsvoering.

Aantal ICT prio 1 cybersecurity
Beveiligingsnorm procesautomatisering*

0
nb

Vitens borgt continuïteit en kwaliteit door de drinkwatervoorziening te beschermen tegen cybercriminaliteit en het voorkomen van ongewenste openbaring van privacygevoelige informatie (van klanten).

SDG 9
9.1 Ontwikkelen van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur, met inbegrip van regionale en grensoverschrijdende infrastructuur, ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk welzijn, met klemtoon op een betaalbare en billijke toegang voor iedereen.

Aandeelhouders, klanten, medewerkers

0
nb

7

Financiële gezondheid

Financiële gezondheid & voorspelbaarheid

Financierbaarheid

We hanteren een financieel beleid met continuïteit als uitgangspunt.

Solvabiliteit

≥ 35%

Vitens is een financiëel gezond bedrijf met een goede balans tussen de prijs van drinkwater, de solvabiliteit en het rendement voor aandeelhouders.

SDG 9
9.1 Ontwikkelen van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur, met inbegrip van regionale en grensoverschrijdende infrastructuur, ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk welzijn, met klemtoon op een betaalbare en billijke toegang voor iedereen.

Aandeelhouders, klanten

30,2%

8

Bescherming grondwaterbronnen

Drinkwater voor nu en later

Controle over onze natuurlijke bronnen, drukte in de ondergrond

We beschermen onze waterbronnen en vergroten ons inzicht in de ontwikkeling van de kwaliteit van ons grondwater.

Verontreinigingsindex bronnen korte termijn, lange termijn (VI)

n.v.t.

Nederlanders kunnen rekenen op betrouwbaar en betaalbaar drinkwater, nu en in de toekomst.

SDG 6
6.3 Waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken, onbewerkt afvalwater te halveren en recyclage te verhogen.
6.5 Het geïntegreerde beheer van de waterhulpbronnen implementeren op alle niveaus, ook via gerichte grensoverschrijdende samenwerking.
6.6 Bescherming en herstellen van op water gebaseerde
ecosystemen.

SDG 12
12.2 Duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.

Maatschappij, aandeelhouders

90 (KT)
407 (LT)

* In 2021 heeft een inspectie door ILT plaatsgevonden waarbij de totale aanpak van de PA-norm is getoetst. In 2022 zal de PA-norm worden getoetst op werking, waardoor we in 2022 inzichtelijk kunnen maken in welke mate wordt voldaan aan de zorgverplichting (Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen).