Bestuursverklaring

De directie van Vitens verklaart naar beste weten:

  • Dat de jaarrekening 2021 een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie per 31 december 2021 en het resultaat over 2021 van Vitens en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen.

  • Dat het jaarverslag een getrouw beeld geeft van de toestand op de balansdatum per 31 december 2021 en de gang van zaken gedurende het boekjaar bij Vitens.

  • Dat in het jaarverslag de wezenlijke risico‚Äôs zijn beschreven waarmee Vitens wordt geconfronteerd.

Zwolle, 15 maart 2022

Jelle Hannema, voorzitter 

Marike Bonhof, lid directie