In gesprek met onze stakeholders

Vitens is voortdurend in gesprek met een breed palet aan stakeholders met uiteenlopende belangen. Deze gesprekken vinden plaats op alle niveaus binnen de organisatie en zijn onderdeel van ons dagelijkse werk.

Vitens geeft invulling aan strategisch omgevingsmanagement om de stakeholderbelangen te borgen en te kennen. De directie is direct betrokken bij consultatie met aandeelhouders, waterschappen, de Unie van Waterschappen, overheden (aandeelhoudersvergaderingen en bestuurlijk overleg op provinciaal en gemeentelijk niveau), medewerkers, belangengroeperingen en kennisinstellingen zoals Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands Christelijk Werkgeversbond (VNO-NCW) en Vewin.

In dergelijke gesprekken wordt stilgestaan bij onze strategie, doelstellingen en vooruitzichten. Op basis van onze materiële thema’s en vanuit onze bestaande dialoogstructuur verkennen wij regelmatig of en welke stakeholders, organisaties of instellingen een additionele gesprekspartner voor Vitens kunnen zijn. In onderstaande tabel geven we een overzicht van stakeholders waar we in 2021 contact mee hadden en op welke manier. Voor 2022 en verder continueren we onze huidige dialoog en worden de plannen, de ambities en acties die hieruit voortvloeien opgepakt.

Stakeholder

Verwachtingen

Dialoog 2021

Plannen dialoog 2022 - verder

Medewerkers:

 

Veilige werkomgeving

Overleg tussen management en medewerkers en jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken, Week van de veiligheid / activiteiten Vitens Veilig

Blijvende aandacht voor terugdringen ziekteverzuim en blijvende aandacht voor veiligheid

 

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Bijeenkomsten en interne communicatie (intranet, Live events 'Elke druppel duurzaam', personeelsblad BRON, teamoverleggen)

Verbeteren employee journey en implementatie hybride werken  

 

Open communicatie

Duurzame inzetbaarheid met behulp van programma’s rondom Strategische Personeelsplanning

Continuering huidige dialoog a.d.h.v positioneringskompas  

 

Ontwikkelingsmogelijkheden

Trainingen en opleidingen

Activatie strategie 

 

Prettige werksfeer

Veiligheid en persoonlijke ontwikkeling

 
 

Integer handelen 

Medezeggenschap en Centrale Ondernemingsraad

Activiteiten rondom integriteit

  

Bewust omgaan met water

 
  

Strategiecommunicatie en activatie: 'Elke druppel duurzaam'

 
  

Coronagerelateerde informatie

 

Klanten:

 

Lage maatschappelijke prijs (tarieven)

Communicatie over drinkwatertarieven, precario en btw-verhoging

Continuering huidige dialoog

Huishoudens

Leveringszekerheid

Communicatie socials, klantennieuwsbrief en website 

Communicatie rondom zuinig omgaan met water en watervriendelijk wonen 

Zakelijke klanten

Hoge kwaliteit drinkwater

Verbeterde communicatie over storingen via waterstoring.nl (inclusief WhatsApp)

Invulling geven aan verbeterpunten in relatie tot customer journeys

Klanten laboratorium

Diensten- en kennisdeling

Digitale nieuwsbrief 

 

Kwetsbare partijen, zoals ziekenhuizen

Communicatie bij onderhoud en storing

Klantenpanel voor toetsen van problemen en oplossingen

  Continuering huidige dialoog

  

Relatiegesprekken zakelijke klanten

  Continuering huidige dialoog

 

Klantvriendelijke en servicegerichte support

Begrijpelijker communiceren met klanten

  Continuering huidige dialoog

 

Snelle en adequate klachtenafhandeling

Klantenservice via socials en telefoon

  Continuering huidige dialoog

 

Tips over waterbesparing en watervriendelijk wonen

Communicatie over bewust omgaan met water en watervriendelijk wonen

 Gesprek voeren aan de hand van watervergelijkingstool

Overheden:

 

Uitvoering wettelijk taak - Continuïteit en leveringszekerheid

Bijeenkomsten met aandeelhouders en Raad van Commissarissen

Continuering huidige dialoog

Aandeelhouders (provincies en gemeenten)

Continuïteit van de onderneming – financieel beleid

Jaarverslag

Verder bespreken van maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatextremen, aantrekkende economie, krapte op de aannemersmarkt, verwachte stijging drinkwatervraag en de energietransitie

 

Lange en korte termijn Return on Investment (ROI)

WACC-problematiek in relatie tot investeringen en dividenduitkering

In gesprek over klimaatbestendig winconcept

 

Duurzame regionale gebiedsontwikkeling

Nieuwe strategie

 
 

Transparante verslaggeving

Lage maatschappelijke kosten

 
 

Inspanning op waterbesparing

Voldoen aan wet- en regelgeving

 
 

Bevorderen gezonde bodem en ecosysteem

Overleg en/of uitvoering financiële structuren, zoals onder andere precarioheffing

 
  

Gebiedsontwikkeling

 
  

Vaststellen tarieven

 
  

Commissie van Aandeelhouders

 
  

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatextremen, aantrekkende economie, krapte op de aannemersmarkt, verwachte stijging drinkwatervraag en de energietransitie

 
  

In gesprek over klimaatbestendig winconcept

 

Overheden en bedrijven waar we mee samenwerken:

 

Continuïteit en leveringszekerheid

Contact met bestuurders en volksvertegenwoordigers op Europees, nationaal, provinciaal en lokaal niveau

Continuering huidige dialoog

Regulerende overheden (ministeries)

Ruimtelijke ordening

Bedrijfsbezoeken, presentaties, lokale communicatie

In samenwerking met partners werken aan het zuiniger omgaan met water

Overige overheden en veiligheidsregio’s

Voldoen aan wet- en regelgeving

Contact via brancheorganisaties zoals Vewin

Meetbaar maken van impact Vitens

Toezichthoudende overheden

Bodembescherming

Bijeenkomsten voor provincies en gemeenten over relevante thema’s zoals de implementatie van de Nieuwe Omgevingswet

In samenwerking met partners de maatschappelijke functies in de ruimtelijke ordening organiseren

Partners in water ecosysteem (provincies, waterschappen, gemeenten)

Veiligheid (brandweer)

Overleg met gemeenten en bevoegd gezag over onder andere verdroging, biodiversiteit, duurzame gebiedsontwikkeling, waterkwaliteit, bronbescherming en wetgeving

Landelijke kaders: beleidsnota Drinkwater, Deltaprogramma, waterbesparing, WACC-regulering, Ondergrond, Omgevingswet etc.

Partners is fysieke leefomgeving (provincies, gemeenten, LTO, TBO's)

Samenwerking op het gebied van infrastructuur van de toekomst

Bijdrage totstandkoming zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

 

Partners in de ondergrond waterketen (netbeheerders, waterschappen, infrastructurele partners)

Kennisuitwisseling en actief invulling geven aan duurzame initiatieven

Deelname aan activiteiten bij gemeenten

 

Belangenorganisaties (VNO-NCW, ..)

 

Coalitievorming rondom gezamenlijke belangen, zoals Bodemcoalitie met a.s.r. en Rabobank

 
  

Geothermie-initiatieven

 
  

Deelname landelijke versnellingstafels

 

Leveranciers:

 

Samenwerkings- mogelijkheden

Overleg tussen inkoopverantwoordelijken en leveranciers

Continuering huidige dialoog

 

Business- en productontwikkeling

Gesprekken over circulariteit in aanbestedingen (bijvoorbeeld inkoopbeleid duurzame materialen en grondstoffenpaspoort)

 

Belangengroepen:

 

Voldoen aan wetgeving en milieu-eisen

Afstemming en uitwisseling van ideeën voor onze projecten en dienstverlening

Continuering huidige dialoog

 

Samenwerkings- mogelijkheden en gezamenlijke bescherming natuur, flora en fauna en schone leefomgeving

Positieve bijdrage leveren aan realiseren biodiversiteit

 
 

Uitwisseling van kennis

Samenwerkingen aangaan met agrarische sector in relatie tot schone leefomgeving en bodem

 
 

Samenwerking op gebied van infrastructuur

Coronagerelateerde informatie

 

Onderwijs en kennisinstituten:

 

Samenwerking

Stages en afstudeerprojecten

Continuering huidige dialoog

Middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten

Kennisoverdracht

Traineeprogramma

 

Scholieren basis- en voortgezet onderwijs

Onderzoek binnen de watersector

Samenwerking en onderzoek met andere waterbedrijven

 

Kiwa Water Research

Stage- en onderzoeksmogelijkheden

Gesprekken hernieuwde toetreding Bedrijfstakonderzoek Drinkwater

 

Wetsus

Trainingen en opleidingen

Deelname aan seminars

 
 

Onderzoek en ontwikkeling

Rondleidingen

 
 

Scholieren enthousiasmeren

Kraanwaterdag

 
  

Educatieve programma’s en gastlessen via waterkennis.nl en introductie Kraanwaterdag

 
  

Kennis-, Onderzoeks- en Innovatie-agenda

 
  

Sectorsamenwerking met watereducatie

 

Media:

 

Up-to-date informatie over de activiteiten, standpunten en ambities van de onderneming

Nationale, regionale en lokale media

Continuering huidige dialoog

 

Geven van interviews en reportages

Publicaties in vakbladen

 
  

Bijeenkomsten en rondleidingen op locaties

 
  

Sterkere positie in debat rondom duurzaam watersysteem

 Versterken huidige dialoog

  

Zuinig omgaan met water en watervriendelijk wonen

 Versterken huidige dialoog

  

Droogte en piekbelasting tijdens hitte

 
  

Waterbeschikbaarheid

Versterken huidige dialoog