Rapportagecriteria niet-financiële informatie

Vitens rapporteert sinds 2017 in overeenstemming met de GRI Sustainability Reporting Standards, ook wel GRI-standaarden genoemd. De GRI-standaarden zijn wereldwijd de meest geaccepteerde richtlijnen voor het opstellen van niet-financiële jaarverslagen. De duurzaamheidsinformatie in het jaarverslag 2021 rapporteren we op basis van de Core-optie van de GRI-standaarden en interne rapportagecriteria.

Volgens de vereisten van de GRI-standaarden is de inhoud van het verslag bepaald door een materialiteitsanalyse. Materialiteit is een belangrijk uitgangspunt van GRI en de toepassing van de GRI-standaarden vereist een gedetailleerde beschrijving van de materialiteitbepaling en de materiële aspecten. Voor dit verslag hebben we gebruikgemaakt van de materialiteitsanalyse uit 2020. Dit is de meest actuele analyse die als input heeft gediend voor de jaarplannen 2021 en gebruikt is om terug te kijken op dat jaar. Via de materialiteitsanalyse brengen we verwachtingen en prioriteiten van onze stakeholders in kaart, via de jaarplannen maken we hier strategie op en meten en sturen we en leggen we verantwoording af. Door deze manier van werken zijn we transparant. 

Voor de periode 2021-2030 is een nieuwe strategie geformuleerd waarbij onze ambitie is om in 2030 volledig klimaatneutraal en het meest duurzame drinkwaterbedrijf van Nederland te zijn. Voor de nieuwe strategie is de CO2 uitstoot als strategische duurzaamheidsdoelstelling aangemerkt. De KPI volgt niet uit de materialiteitsanalyse, maar wordt vanwege de duurzaamheidsdoelstelling wel opgenomen in het jaarverslag.

Dit jaarverslag bevat zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie. De kwantitatieve informatie is waar mogelijk ontleend aan systemen van Vitens waarop al interne controlemaatregelen van kracht zijn. De verzameling en onderbouwing van deze niet-financiële data is onder verantwoordelijkheid gebracht van de afdeling Finance & Control. Voor de kwalitatieve informatie is aangesloten bij de hoofdthema’s, zoals geduid in de strategie van Vitens. De informatie over deze onderwerpen is aangeleverd en onderbouwd door de desbetreffende verantwoordelijken in de organisatie.