Ambitie en strategie

Betrouwbaar drinkwater is essentieel voor onze gezondheid en ons welzijn. Drinkwater staat echter steeds meer onder druk door allerlei factoren. Denk aan de bevolkingsgroei, economische groei, weersextremen als gevolg van klimaatverandering, maar ook de steeds verdergaande vervuiling die de kwaliteit van bronnen aantast.

De ambitie van Vitens is groot: een duurzaam drinkwaterbedrijf, maatschappelijk verankerd, met een positieve impact op mens en natuur. We streven naar een duurzaam drinkwatersysteem, ontwikkeld in cocreatie met onze omgeving. Deze ambitie is uitgewerkt in onze strategie ‘Elke druppel duurzaam’ en vertaald in 5 strategische doelen:

1. Wij zorgen voor voldoende en schone bronnen
Het is de taak van Vitens te zorgen voor voldoende en schone bronnen waar we water uit mogen én kunnen onttrekken. De laatste jaren staat de benodigde win- en productiecapaciteit, zowel op de korte als lange termijn, ernstig onder druk. Dat geldt ook voor de bronkwaliteit. We werken daarom actief samen met aandeelhouders, politiek-bestuurlijke partners, marktpartijen en andere stakeholders. Bijvoorbeeld voor nieuwe winvergunningen, uitbreiding van bestaande vergunningen en het beschermen van bronkwaliteit. Ook proberen we de drinkwatervraag te beïnvloeden door duurzaam watergebruik bij onze klanten te stimuleren. Momenteel maakt Vitens hoofdzakelijk drinkwater van grondwater, maar we kijken naar alternatieven voor de lange termijn. Zo onderzoeken we verschillende mogelijkheden voor oppervlaktewater, oeverfiltraat en hergebruik van gezuiverd rioolwater via infiltratie. Een duurzame bron is altijd het uitgangspunt.

2. Wij zorgen voor een veerkrachtige infrastructuur
Om 24 uur per dag water te leveren, nu en in de toekomst, is een veerkrachtige infrastructuur essentieel. Onze visie op de ontwikkeling daarvan is vastgelegd in wat wij de streefstructuur noemen. Voor de korte en middellange termijn betekent dit het onderhouden en waar nodig verbeteren of uitbreiden van de bestaande infrastructuur. Voor de langere termijn werken we aan de ontwikkeling van een robuuste en flexibele infrastructuur, met inzet op grotere (clusters van) winningen en grotere productielocaties. Dit noemen we strategische harten. Dit zijn gebieden waar in potentie relatief veel water is te winnen, met een relatief kleine impact op natuur en veel mogelijkheden tot maatschappelijke meerwaarde. Op lange(re) termijn ontstaat hierdoor ruimte niet-toekomstbestendige winningen minder in te zetten of te sluiten. Aansluitend werken we aan verkenning en ontwerp van een andersoortige transportinfrastructuur, passend bij het beoogde kleinere aantal winningen op lange termijn. Dit levert meer flexibiliteit op bij piekbelasting en storingen.

3. Wij zorgen voor een betrouwbare drinkwateroperatie
Vitens zet zich in voor de continue levering van betrouwbaar drinkwater aan haar klanten. Voor optimale bedrijfsvoering werken we hard aan de implementatie en ontwikkeling van een digitale, intelligente infrastructuur en innovatie. Verstoringen in de kwaliteit of de levering van drinkwater door bijvoorbeeld leidingbreuken en cyberaanvallen, proberen we uiteraard te voorkomen. Doen deze situaties zich toch voor, dan minimaliseren we de impact. 

4. Wij maken een positieve impact op mensen
Vitens levert een bijdrage aan de volksgezondheid door het leveren van betrouwbaar drinkwater. Hierdoor maken we een positieve impact op onze klanten. Het winnen, zuiveren en leveren van drinkwater kan niet zonder onze ruim 1600 medewerkers. Voor deze en potentiële nieuwe medewerkers wil Vitens een goede en aantrekkelijke werkgever zijn. In onze waterwingebieden hebben we te maken met mede-gebiedsgebruikers, zoals boeren en natuurorganisaties. Met hen zoeken we actief de samenwerking op.

5. Wij maken een positieve impact op de natuur
Vitens maakt met de drinkwatervoorziening onderdeel uit van een circulair ecosysteem. De onttrekking van water heeft invloed op dat systeem. Vitens wil een positieve bijdrage leveren aan de natuur. Daarom investeren we in een duurzaam watersysteem, waarbij de ruimtelijke inrichting het watersysteem volgt. Zo is er voldoende water beschikbaar voor verschillende functies, waaronder landbouw en natuur. Ook zetten we in op duurzame bedrijfsvoering door onder meer het verminderen van onze CO₂-uitstoot, hergebruik van reststromen en het bevorderen van de biodiversiteit in onze waterwingebieden. Tot slot stimuleren we duurzaam watergebruik bij onze klanten. De meest duurzame druppel is immers de niet geproduceerde druppel.