Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht

[26] Kasstroom uit operationele-, investerings- en financieringsactiviteiten

De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 143,8 miljoen (2020: € 120,4 miljoen) en is niet toereikend om de investeringsactiviteiten van € 167,0 miljoen (2020: € 157,8 miljoen) te financieren. De kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten is € 22,1 miljoen hoger dan in 2020 wat voornamelijk wordt veroorzaakt door afname van het netto werkkapitaal. De kasstroom uit investeringsactiviteiten stijgt met € 9,2 miljoen door een stijging van het investeringsvolume.

Over boekjaar 2021 is sprake van een netto kasstroom van € 9,3 miljoen negatief waardoor de rentedragende verplichtingen toenemen met hetzelfde bedrag.