Geconsolideerde winst- en verliesrekening en overzicht totaalresultaat

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

 

In miljoenen euro's

 

2021

 

2020

[17]

Drinkwateromzet

356,7

 

353,7

 

[18]

Overige omzet

39,4

 

36,7

 
 

Totaal bedrijfsopbrengsten uit doorlopende bedrijfsactiviteiten

 

396,1

 

390,4

      
 

Bedrijfskosten

    

[19]

Kosten uitbesteed werk en inhuur personeel

-56,8

 

-48,3

 
 

Grondwaterbelastingen en -heffingen

-5,2

 

-5,4

 

[20]

Overige kosten

-93,7

 

-94,4

 

[21]

Personeelskosten

-95,5

 

-88,8

 

[22]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties en bijzondere waardevermindering van (im)materiële vaste activa

-100,3

 

-101,4

 
 

Totaal bedrijfskosten

 

-351,5

 

-338,3

      
 

Bedrijfsresultaat

 

44,6

 

52,1

      

[23]

Financiële baten en lasten

-25,4

 

-28,3

 

[24]

Aandeel in resultaat in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

0,2

 

0,1

 
   

-25,2

 

-28,2

      
 

Resultaat voor belastingen

 

19,4

 

23,9

      

[25]

Belastingen

 

-

 

-

      
 

Resultaat na belastingen

 

19,4

 

23,9

      
 

Waarvan:

    
 

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens

 

19,4

 

23,9

Geconsolideerd overzicht totaalresultaat

In miljoenen euro's

2021

2020

Resultaat na belastingen

19,4

23,9

Mutatie in effectief dekkende rentederivaten

21,9

-0,1

Totaalresultaat

41,3

23,8

   

Waarvan:

  

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens

41,3

23,8

Het is niet de verwachting dat de mutaties in effectief dekkende rentederivaten in de toekomst zullen worden geherclassificeerd naar de winst-en-verliesrekening. Noten in de linkermarge van tabellen verwijzen naar de toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening en verder.