Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde balans per 31 december

Activa

 

In miljoenen euro's

 

31-12-2021

 

31-12-2020

 

Vaste activa

    

[1]

Immateriële vaste activa

40,5

 

31,1

 

[2]

Materiële vaste activa

1.866,7

 

1.794,7

 

[3]

Activa met gebruiksrecht

23,5

 

17,3

 

[4]

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

5,9

 

5,7

 

[5]

Overige financiële activa

0,2

 

0,2

 
   

1.936,8

 

1.849,0

 

Vlottende activa

    

[6]

Handels- en overige vorderingen

51,3

 

50,3

 
   

51,3

 

50,3

 

Totaal activa

 

1.988,1

 

1.899,3

Passiva

 

In miljoenen euro's

 

31-12-2021

 

31-12-2020

[7]

Eigen vermogen

    
 

Aandelenkapitaal

5,8

 

5,8

 
 

Agioreserve

147,2

 

147,2

 
 

Afdekkingsreserve

-60,4

 

-82,3

 
 

Overige reserves

488,3

 

464,6

 
 

Resultaat boekjaar

19,4

 

23,9

 
   

600,3

 

559,2

      
 

Verplichtingen

    
 

Langlopende verplichtingen

    

[8]

Egalisatierekening bijdragen van derden

124,4

 

111,4

 

[9]

Achtergestelde geldleningen

-

 

-

 

[10]

Langlopende geldleningen

939,1

 

895,4

 

[11]

Derivaten

48,5

 

47,7

 

[12]

Voorzieningen personeelsbeloningen

1,0

 

1,3

 

[13]

Overige voorzieningen

0,5

 

1,0

 

[14]

Leaseverplichtingen

15,1

 

10,3

 
   

1.128,6

 

1.067,1

[15]

Kortlopende verplichtingen

    
 

Handelsschulden en overige te betalen posten

158,1

 

184,7

 
 

Belastingverplichtingen

15,2

 

16,0

 
 

Rentedragende verplichtingen

41,3

 

32,0

 
 

Korte termijn personeelsbeloningen

35,2

 

33,9

 
 

Overlopende passiva

9,4

 

6,4

 
   

259,2

 

273,0

 

Totaal passiva

 

1.988,1

 

1.899,3

Noten in de linkermarge van tabellen verwijzen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en verder.