Geconsolideerd kasstroomoverzicht

 

In miljoenen euro's

 

2021

 

2020

 

Resultaat na belastingen

 

19,4

 

23,9

      
 

Aanpassingen voor:

    

[23]

Financiële lasten

25,4

 

28,3

 

[22]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa

91,1

 

91,8

 

[22]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van immateriële vaste activa

5,7

 

5,5

 

[8]

Amortisatie egalisatierekening bijdragen van derden

-4,3

 

-3,7

 

[8]

Ontvangsten egalisatierekening bijdragen van derden

17,9

 

18,6

 

[3]

Afschrijvingen lease

5,9

 

5,2

 

[12,13]

Dotatie voorzieningen

0,4

 

-0,3

 

[4]

Overige mutaties financiële vaste activa

-0,2

 

-0,1

 
   

141,9

 

145,3

 

Veranderingen in werkkapitaal:

    

[6]

Handels- en overige vorderingen

-1,0

 

-7,2

 
 

Handelsschulden en overlopende passiva

13,8

 

-7,7

 
   

12,8

 

-14,9

[12,13]

Onttrekkingen voorzieningen

 

-2,7

 

-5,0

[26]

Kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten

 

171,4

 

149,3

      
 

Betaalde rente

 

-27,6

 

-28,9

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

143,8

 

120,4

      

[1,2,22]

Investeringen in (im)materiële vaste activa

-170,1

 

-158,3

 

[2,22]

Desinvesteringen

3,1

 

0,5

 
      

[26]

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-167,0

 

-157,8

      

[10]

Opgenomen langlopende geldleningen

100,0

 

70,0

 

[10]

Aflossingen langlopende geldleningen

-56,3

 

-38,1

 

[9]

Aflossingen achtergestelde geldleningen

-12,6

 

-12,6

 

[3]

Aflossingen leaseverplichtingen

-5,2

 

-5,1

 

[4]

Ontvangen aflossingen op leningen

-

 

-0,1

 

[7]

Aflossingen derivaten

-12,0

 

-

 

[26]

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

13,9

 

14,1

      
 

Nettokasstroom

 

-9,3

 

-23,3

      
 

Liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen per 1 januari

 

-32,0

 

-8,7

 

Liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen per 31 december

 

-41,3

 

-32,0

 

Mutatie liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen

 

-9,3

 

-23,3