Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen

In miljoenen euro's

Aandelen­kapitaal

Agioreserve gewoon kapitaal

Afdekkings­reserve 1

Overige reserves 1

Resultaat boekjaar

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens

Per 1 januari 2020

5,8

147,2

-82,2

451,4

11,1

533,3

       

Resultaat boekjaar 2020

-

-

-

-

23,9

23,9

Overig totaal resultaat 2020

-

-

-0,1

-

-

-0,1

Totaal resultaat 2020

-

-

-0,1

-

23,9

23,8

       

Bestemming resultaat 2019

-

-

-

11,1

-11,1

-

Dividenduitkering gewone aandelen

-

-

-

-

-

-

Per 31 december 2020

5,8

147,2

-82,3

462,5

23,9

557,1

Mutatie overige reserves

-

-

-

2,1

-

2,1

Per 31 december 2020

5,8

147,2

-82,3

464,6

23,9

559,2

       

Resultaat boekjaar 2021

-

-

-

-

19,4

19,4

Overig totaal resultaat 2021

-

-

21,9

-

-

21,9

Totaal resultaat 2021

-

-

21,9

-

19,4

41,3

       

Bestemming resultaat 2020

-

-

-

23,9

-23,9

-

Vrijval overige reserves

-

-

-

-0,1

-

-0,1

Dividenduitkering gewone aandelen

-

-

-

-

-

-

Per 31 december 2021

5,8

147,2

-60,4

488,3

19,4

600,3

1. Het saldo van de afdekkingsreserve en de overige reserves is vrij uitkeerbaar. De overige reserves betreft een reserve als gevolg van gecumuleerde ingehouden winsten. Het effect van de stelselwijziging (€ 2,1 miljoen) is in de overige reserves (retrospectief) verwerkt.